De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 365952-2021

20/07/2021    S138

België-Brussel: Onderzoek naar voedselstrategieën voor de diversificatie van de eiwitbronnen die in verschillende veeteeltsystemen in de EU worden gebruikt

2021/S 138-365952

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 126-330064)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI), AGRI.DDG1.C.4 — Monitoring and Evaluation
Postadres: Rue de Loi 130, Wetstraat 130
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar voedselstrategieën voor de diversificatie van de eiwitbronnen die in verschillende veeteeltsystemen in de EU worden gebruikt

Referentienummer: AGRI/2021/OP/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77100000 Diensten voor de landbouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderzoek naar voedselstrategieën voor de diversificatie van de eiwitbronnen die in verschillende veeteeltsystemen in de EU worden gebruikt

Het algemene doel van het onderzoek is een gedegen en alomvattende analyse te geven van de mogelijkheden en beperkingen om de voederbronnen te diversifiëren, met name wat betreft eiwitvoer in verschillende veeteeltsystemen in de EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 126-330064

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bijlage I, deel 1: "Administratief bestek", paragraaf 2.2. "Regels voor toegang tot overheidsopdrachten: wie mag zich inschrijven?", is gewijzigd. Inschrijvers worden verzocht de nieuwe versie van het administratief bestek te raadplegen, die is geüpload op het platform voor e-indiening.