Bygge og anlæg - 365995-2021

20/07/2021    S138

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg

2021/S 138-365995

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Kirk Christensen
E-mail: rkc@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/160351514.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/160351514.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/160351514.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

RD - udbud af rejektvandstank (ansøgningsfase)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45252000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører en entreprise omfattende detailprojektering, levering, indbygning og idriftsættelse af ny rejektvandstank med tilhørende hjælpefunktioner samt maskin- og elinstallationer. Omfanget er mere detaljeret beskrevet i det vedlagte tekniske udbudsmateriale.

Tryk her https://permalink.mercell.com/160351514.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71550000 Smedearbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud gennemføres som led i realiseringen af ordregivers større udbygning af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen. Foruden etableringen af nærværende rejektvandstank skal der også etableres en række øvrige bygværker og ledninger til at øge kapaciteten på renseanlægget. Disse arbejder vil i et vist omfang pågå sideløbende med nærværende opgave. Det samlede projekt omfatter navnlig følgende arbejder:

— Nyt fordelerbygværk

— Ombygning af indløb til luftningstanke

— Ombygning af Bio P til sidestrømshydrolyse

— Nye udløb fra luftningstanke

— Nyt ventil- og flowmålerbygværk

— Nye sekundærtanke

— Ny returslampumpestation

— Nye flydeslamsbrønde

— Nyt elhus

— Ny ingeniørgang

— Ny rejektvandstank (nærværende opgave)

— Nyt blandekammer

— Nye selektorbygværker

— Nye ledninger.

Nærværende opgave udgør således et delprojekt af ordregivers større udbygningsprojekt, projekt "RD - Renseanlæg Damhusåen".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil ordregiver udvælge de 5 virksomheder, der tilsammen giver ordregiver det bedst mulige konkurrencefelt på baggrund af ansøgernes referencer. Ved vurderingen af ansøgernes referencer vil ordregiver lægge vægt på følgende:

— Referencernes sammenlignelighed med de udbudte ydelser, herunder om referencen vedrører projektering, udførelse og idriftsætning af tanke, pumpestationer eller procesinstallationer til brug for et rense- eller industrianlæg.

— Referencernes alder (nyere referencer vil blive vurderet mere relevant end ældre referencer).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers årsomsætning i det senest afsluttede regnskabsår

— Ansøgers soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

Som dokumentation for ovenstående oplysninger skal den vindende tilbudsgiver fremlægge sit senest godkendte årsregnskab eller en revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige. Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et. Ansøger skal i givet fald opfylde de økonomiske og finansielle egnethedskrav på tidspunktet for anmodning om prækvalifikation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Årsomsætning på minimum 10 mio. DKK i det senest afsluttede regnskabsår

— Soliditetsgrad på minimum 12 % i det senest afsluttede regnskabsår. Baserer ansøger sig på andre enheders formåen skal både ansøgers og den støttende enheds egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er ansøger et konsortium eller en anden sammenslutning af ansøgere skal deltagerne tilsammen opfylde kravet. For konsortier og virksomhedssammenslutninger beregnes således en fælles soliditetskrav som af summen af deltagernes egenkapital i forhold til summen af deres aktiver.

Med "det senest afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers referencer fra tilsvarende opgaver inden for de seneste 5 år

— Ansøgers kvalitetssikringssystem.

Den vindende tilbudsgiver ikke fremlægge dokumentation for de anførte referencer. Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et anses for at være den endelige dokumentation. Den vindende tilbudsgiver skal dog dokumentere kvalitetssikringssystemet i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger skal have udført og afsluttet mindst 3 tilsvarende opgaver inden for de seneste 5 år. Med "tilsvarende opgaver" forstås projektering og udførelse af tanke, pumpestationer eller procesinstallationer i totalentreprise. Med "afsluttet" forstås, at projektet er afleveret til bygherre.

— Ansøgers kvalitetssikringssystem skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Den vindende tilbudsgiver er forpligtet til at overholde de vilkår og betingelser, som fremgår af arbejds- og lærlingeklausulen. Den omtalte arbejds- og lærlingeklausulen indgår som en del af det offentliggjorte udbudsmateriale.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/09/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. (1), (2), (4) og (5), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2021