Servicii - 366054-2019

05/08/2019    S149

Belgia-Bruxelles: Gestionarea platformei online de colaborare pentru inițiativa cetățenească europeană

2019/S 149-366054

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Secretariat General
Adresă: Rue de la Loi 200 BERL 07/076
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: SG.A.1
E-mail: SG-ECI-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5091
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5091
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5091
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Gestionarea platformei online de colaborare pentru inițiativa cetățenească europeană

II.1.2)Cod CPV principal
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al platformei online de colaborare este de a furniza informații și sprijin în pregătirea și operarea inițiativelor cetățenilor europeni, stimularea dezbaterilor în jurul acestora și, în general, în jurul subiectelor legate de acest instrument. Obiectivul Forumului este de a oferi un spațiu în care cetățenii să se poată uni pentru a discuta și a forma inițiativele lor, pentru a stimula interacțiunea dintre (potențialii) organizatori, cetățeni și experți; și, în cele din urmă, să îmbunătățească calitatea cererilor de înregistrare care urmează să fie transmise Comisiei (se pune un accent deosebit pe faza de pregătire, spre deosebire de faza de implementare în care organizatorii pot lua legătura periodic cu Comisia).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 050 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

În afara locației, la sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Această licitație este în căutare de asistență din partea furnizorilor de servicii calificați corespunzător pentru gestionarea platformei online de colaborare pentru inițiativa cetățenească europeană (denumită și „Forum”). În general, contractantul va fi responsabil de actualizarea conținutului, de operarea, promovare și contribuția la dezvoltarea acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 350 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acest contract face obiectul a 2 reînnoiri cu o durată de 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Platforma online de colaborare pentru inițiativa cetățenească europeană.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții (și fiecare membru al grupului în cazul unei oferte comune) și subcontractanții a căror capacitate este necesară pentru îndeplinirea criteriilor de selecție trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere (a se vedea anexa) semnată și datată de un reprezentant autorizat, care atestă că aceștia îndeplinesc criteriile de selecție aplicabile lor individual. Pentru criteriile aplicabile ofertantului în ansamblu (ofertant individual sau lider, în cazul unei oferte comune) trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere care atestă că ofertantul, inclusiv toți membrii unui grup, în cazul unei oferte comune și incluzând subcontractanții, dacă este cazul, îndeplinește criteriile de selecție pentru care

va fi efectuată o evaluare consolidată.

Această declarație face parte din declarația utilizată pentru criteriile de excludere (a se vedea secțiunea 4.1), astfel încât o singură declarație care acoperă ambele aspecte trebuie să fie furnizată de entitatea în cauză.

După atribuirea contractului, ofertantului câștigător i se va solicita să furnizeze dovada celor menționate mai jos înainte de semnarea contractului și într-un termen-limită indicat de autoritatea contractantă. Această cerință se aplică fiecărui membru al grupului, în cazul unei oferte comune, și subcontractanților a căror capacitate este necesară pentru îndeplinirea criteriilor de selecție.

Un ofertant (sau un membru al grupului, în cazul unei oferte comune, sau un subcontractant) nu are obligația de a depune documentele justificative în cazul în care acestea au fost depuse deja pentru o altă procedură de achiziții și cu condiția ca data de emitere a documentelor să nu depășească un an de la solicitarea lor de către autoritatea contractantă și ca acestea să fie încă valabile la data respectivă. În astfel de cazuri, ofertantul trebuie să declare pe propria răspundere că documentele justificative au fost deja furnizate în cadrul unei proceduri de achiziții anterioare, să indice referința respectivei proceduri și să confirme că nu a intervenit nicio schimbare în ceea ce privește situația sa.

Un ofertant (sau un membru al grupului, în cazul unei oferte comune, sau un subcontractant) nu are obligația de a depune un anumit document dacă autoritatea contractantă poate accesa documentul în cauză gratuit, pe o bază de date națională.

Ofertanții trebuie să dovedească faptul că sunt autorizați să exercite activitatea profesională necesară pentru a executa activitățile care fac obiectul acestei licitații. Ofertantul (inclusiv fiecare membru al grupului, în cazul unei oferte comune) trebuie să furnizeze următoarele informații în oferta sa, dacă acestea nu au fost furnizate odată cu formularul pentru entități juridice:

— pentru persoane juridice, o copie lizibilă a actului de numire a persoanelor autorizate să reprezinte ofertantul în tratativele cu terțe părți și în cadrul procedurilor legale sau o copie a publicării respectivei numiri, dacă legislația aplicabilă în cazul entității juridice impune o astfel de publicare. Orice delegare a acestei autorizații unui alt reprezentant neindicat în numirea oficială trebuie susținută prin documente,

— pentru persoane fizice, dacă se impune în baza legislației aplicabile, o dovadă a înscrierii într-un registru al profesiilor sau al comerțului sau orice alt document oficial care să indice numărul de înregistrare.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/09/2019
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 31/12/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/09/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Comisia Europeană, Secretariat-General, Rue de la Loi 200, 1049 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet, data nașterii, naționalitatea și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 2 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: SG-ECI-TENDERS@ec.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort
Localitate: Niedergrünewald
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1)

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului-limită sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire, se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1)

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/07/2019