Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 366077-2021

Submission deadline has been amended by:  521554-2021
20/07/2021    S138

Portugalia-Lizbona: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 138-366077

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 500906840
Adres pocztowy: Avenida da Liberdade, 24
Miejscowość: Lisboa
Kod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Kod pocztowy: 1250-144
Państwo: Portugalia
E-mail: concursosengenharia.epal@adp.pt
Adresy internetowe:
Główny adres: www.epal.pt
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.acingov.pt
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Empreitada de conceção/construção para fornecimento e instalação de três grupos eletrobomba na Estação Elevatória de Vila Franca de Xira

Numer referencyjny: ENG 21091
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Conceção e elaboração do projeto de execução destinado ao fornecimento e instalação de 3 (três) grupos eletrobomba na Estação Elevatória de Vila Franca de Xira, o qual incluirá a adaptação das instalações mecânicas existentes, adequando a geometria dos novos grupos eletrobomba aos existentes. Realização da empreitada, construção de infraestruturas, trabalhos de construção civil (demolições), instalações mecânicas e elétricas, fornecimento, montagem e colocação em serviço dos grupos eletrobomba, ensaios de fábrica, comissionamento, arranque e demonstração de garantias.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 850 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT16I Médio Tejo
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Vila Franca de Xira.

II.2.4)Opis zamówienia:

Concurso Público com publicidade internacional destinado à celebração do contrato de conceção e elaboração do projeto de execução destinado ao fornecimento e instalação de 3 (três) grupos eletrobomba na Estação Elevatória de Vila Franca de Xira, o qual incluirá a adaptação das instalações mecânicas existentes, adequando a geometria dos novos grupos eletrobomba aos existentes. Realização da empreitada, construção de infraestruturas, trabalhos de construção civil (demolições), instalações mecânicas e elétricas, fornecimento, montagem e colocação em serviço dos grupos eletrobomba, ensaios de fábrica, comissionamento, arranque e demonstração de garantias.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valia técnica / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Custo global (preço e custo: VAL) / Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 850 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 360
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Para além dos documentos referidos no artigo 81.o do CCP e na Portaria número 372/2017, de 14 de dezembro, cfr. artigo 16.o do Programa, exige-se: os alvarás ou os certificados emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC), contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar ou, no caso de o contrato respeitar a um lote funcionalmente não autónomo as habilitações adequadas e necessárias à execução dos trabalhos inerentes à totalidade dos lotes que constituem a obra, designadamente: i. 19.ª subcategoria da 4.ª categoria da classe correspondente ao valor global da proposta.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/10/2021
Czas lokalny: 18:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Portugalski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 9:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Exige-se a prestação de caução de 5 % do preço contratual.

O prazo de execução do contrato conta-se da data da assinatura do contrato: 360 dias a contar da assinatura do contrato.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Conselho de Administração da EPAL
Adres pocztowy: Avenida da Liberdade, 24
Miejscowość: Lisboa
Kod pocztowy: 1250-144
Państwo: Portugalia
E-mail: ConcursosEngenharia.EPAL@adp.pt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2021