Marché de travaux - 366276-2020

04/08/2020    S149

Roumanie-Constanța: Installation de réseau de conduites

2020/S 149-366276

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: S.C. RAJA S.A. Constanța
Numéro national d'identification: r1890420
Adresse postale: Str. Călăraşi nr. 22-24
Ville: Constanța
Code NUTS: RO223 Constanţa
Code postal: 900590
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Direcția dezvoltare și finanțări externe
Courriel: raja1@rajac.ro
Téléphone: +40 241664046
Fax: +40 241612283
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rajac.ro/
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Reabilitarea rețelelor de distribuție, rețele de canalizare Eforie Sud, județul Constanța

Numéro de référence: 1890420 / 2020 / 27 / CL 9 POIM
II.1.2)Code CPV principal
45231112 Installation de réseau de conduites
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Activitatile de executie pentru contractul de lucrari: reabilitarea retele de distributie, retele de canalizare Eforie Sud, judetul Constanta, sunt structurate astfel:

Sector 1: Extinderea si reabilitarea retelei de distributie si retelei de canalizare din localitatea Eforie Sud:

— Ob. 1 – reabilitare retea de distributie apa potabila:

—— reabilitare prin inlocuire retea de distributie cu conducte PEID, PE 100 RC, PN6, DN 110/160/200/250/315/400, L = 13 626 m;

Ob. 2 – reabilitare retea de canalizare:

—— reabilitare prin inlocuire retea de canalizare cu conducte PVC-KG, SN 8, DN 250, L = 1 902 m;

— Ob. 3 – puncte de masura presiune;

—— senzori presiune – 4 buc.;

Sector 2: Extindere dispecerat SCADA SEAU Eforie Sud:

— Ob. 4 – extindere Dispecerat SCADA SEAU Eforie Sud:

—— extindere dispecerat SPAU-ri Eforie Sud.

Lucrarile se refera la:

(a) lucrari de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 de zile;

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Durata prevazuta la sectiunea II.2.7) reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45000000 Travaux de construction
45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
45232400 Travaux de construction d'égouts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO223 Constanţa
Lieu principal d'exécution:

Judetul Constanta.

II.2.4)Description des prestations:

Activitatile de executie pentru contractul de lucrari: reabilitarea retele de distributie, retele de canalizare Eforie Sud, judetul Constanta, sunt structurate astfel:

Sector 1: Extinderea si reabilitarea retelei de distributie si retelei de canalizare din localitatea Eforie Sud:

— Ob. 1 – reabilitare retea de distributie apa potabila:

—— reabilitare prin inlocuire retea de distributie cu conducte PEID, PE 100 RC, PN6, DN 110/160/200/250/315/400, L = 13 626 m;

Ob. 2 – reabilitare retea de canalizare:

—— reabilitare prin inlocuire retea de canalizare cu conducte PVC-KG, SN 8, DN 250, L = 1 902 m;

— Ob. 3 – puncte de masura presiune;

—— senzori presiune – 4 buc.;

Sector 2: Extindere dispecerat SCADA SEAU Eforie Sud:

— Ob. 4 – extindere Dispecerat SCADA SEAU Eforie Sud:

—— extindere dispecerat SPAU-ri Eforie Sud.

Lucrarile sunt impartite in doua sectoare, care se vor executa concomitent. Sectoarele sunt definite in capitolul 2 – „Caiet de Sarcini – Specificatii tehnice – General – Conditii Specifice proiectului”.

Duratele de executie ale celor doua sectoare sunt:

— Sector 1: 15 luni (457 de zile);

— Sector 2: 12 luni (365 de zile).

Lucrarile se refera la:

(a) lucrari de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 de zile;

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Durata prevazuta la sectiunea II.2.7) reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Descriere: entru factorul de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de trei repere majore, fiecare cu cate 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. Comisia de evaluare va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „foarte bine” pentru fiecare din cei cinci subfactori de la primul reper este de 6 puncte, pentru calificativul „bine” de la al doilea reper este de 4 puncte, iar pentru calificativul „acceptabil” de la al treilea reper este de minimum 2. A se vedea anexa la documentatia de atribuire. / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor.

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 069-165253
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucureşti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: RAJA S.A. Constanța
Adresse postale: Str. Călăraşi nr. 22-24
Ville: Constanța
Code postal: 900590
Pays: Roumanie
Courriel: raja1@rajac.ro
Téléphone: +40 241664046
Fax: +40 241662577
Adresse internet: http://www.rajac.ro/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/07/2020