Radovi - 366321-2019

05/08/2019    S149

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje

2019/S 149-366321

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 119-290906)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za med. istraživ. i medicinu rada
Nacionalni registracijski broj: 30285469659
Poštanska adresa: Ksaverska cesta 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Spomenka Stankić Drobnjak
E-pošta: drobnjak@imi.hr
Telefon: +385 14682504
Telefaks: +385 14673303
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.imi.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta

Referentni broj: JN-OP-VV-02/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45214000 Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/07/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 119-290906

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: III.1.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (3)
Umjesto:

Sukladno čl. 268. st. 1. toč. 8. ZJN-a 2016, gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju minimalno:

a) 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke,

b) 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja ili voditelja radova elektrotehničke struke,

c) 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja ili voditelja radova strojarske struke.

Za potrebe utvrđivanja navedenog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, točka 6 (ako je primjenjivo i točka 10).

Glasi:

Sukladno čl. 268. st. 1. toč. 8. ZJN-a 2016, gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju minimalno:

a) 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja arhitektonske ili građevinske struke,

b) 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja ili voditelja radova elektrotehničke struke,

c) 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja ili voditelja radova strojarske struke.

Za potrebe utvrđivanja navedenog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, točka 6 (ako je primjenjivo i točka 10).

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 23/07/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 23/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 23/07/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 23/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: