Usługi - 366347-2013

30/10/2013    S211    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

2013/S 211-366347

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Ochrona osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na 3 zadania.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych

Kod NUTS PL113,PL114

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest ochrona w systemie całodobowym zmianowym osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, monitoring w wyznaczonych budynkach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, oraz konwojowanie wartości pieniężnych – z podziałem na 3 zadania szczegółowo określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ:
— zadanie nr 1 ochrona fizyczna w 14 jednostkach organizacyjnych,
— zadanie nr 2 monitoring w 9 wyznaczonych jednostkach organizacyjnych,
— zadanie nr 3 konwojowanie wartości pieniężnych dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przez ochronę osób należy rozumieć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia, i nietykalności osobistej osób przebywających na terenie obiektów Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu jak również przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, a także niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na poszczególne zadania nr 1, nr 2, nr 3.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79700000, 79710000, 60000000, 60100000, 79711000, 79715000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Ochrona w systemie całodobowym zmianowym osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, monitoring w wyznaczonych budynkach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, oraz konwojowanie wartości pieniężnych – z podziałem na trzy zadania:
— zadanie nr 1 ochrona fizyczna w 14 jednostkach organizacyjnych,
— zadanie nr 2 monitoring w 9 wyznaczonych jednostkach organizacyjnych,
— zadanie nr 3 konwojowanie wartości pieniężnych dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 005 111,61 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 28.1.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 ochrona fizyczna w 14 jednostkach organizacyjnych
1)Krótki opis
Przez ochronę osób należy rozumieć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia, i nietykalności osobistej osób przebywających na terenie niżej wymienionych obiektów Prokuratury Okręgowej w Łodzi, a przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu jak również przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń a także niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79700000, 79710000, 79715000

3)Wielkość lub zakres
Ochrona fizyczna w 14 jednostkach organizacyjnych Prokuratury na terenie miasta Łódź oraz województwa łódzkiego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 967 359,02 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 28.1.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Ochrona osób i mienia w jednostkach Zamawiającego odbywać się będzie w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 8:00–16:00; we wtorek w godzinach 8:00–17:00 oraz w zależności od potrzeb, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostek w innych godzinach.
2. Całodobowa ochrona osób i mienia odbywać się będzie w następujących jednostkach: Prokuraturze Okręgowej w Łodzi oraz Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście przy ul. Kilińskiego 152 w Łodzi, Archiwum Zakładowym przy ul. Wydawniczej 10 w Łodzi oraz Prokuraturze Rejonowej Łódź- Polesie i Prokuraturze Rejonowej Łódź – Widzew przy ul. Dąbrowskiego 40A w Łodzi.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zadanie nr 1 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „ zabezpieczeniem”.
4. Wykonawca będzie posiadał polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia jej realizacji.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - monitoring w 9 wyznaczonych jednostkach organizacyjnych
1)Krótki opis
Włączenie obiektów do systemu ochrony jest bezpłatne a urządzenia sygnalizacji alarmowej podłączone są do stacji monitorowania Wykonawcy. Obiekty prokuratury włączone do stacji monitorowania Wykonawca wyposaży we własne urządzenia monitorujące. Monitorowanie odbywać się będzie bezpośrednio przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy alarmowe celem podłączenia urządzeń monitorujących Wykonawcy. Liczba systemów alarmowych jest zgodna z ilością jednostek wskazanych powyżej. W przypadku otrzymania sygnału alarmowego Wykonawca podejmie natychmiastową interwencję wysyłając na miejsce zdarzenia grupę interwencyjną. Czas dojazdu grupy interwencyjnej nie może przekroczyć 15 minut. Zamawiający nie wymaga posiadania przez pracowników grupy interwencyjnej Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego. Monitoring obiektów wyżej wymienionych odbywać się będzie w godzinach 16:00–8:00; poniedziałek, środa, czwartek, piątek, 17:00–8:00 wtorek, całodobowo w dni wolne od pracy i święta oraz w zależności od potrzeb, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostek.
Wykonywanie pełnej kontroli działania systemu alarmowego wraz z potwierdzeniem przekazu informacji do stacji monitorowania alarmów w okresach raz na kwartał. W przypadku wykrycia uszkodzeń sprzętu naprawa powinna być zgłoszona do kierownika jednostki organizacyjnej.
Wykonawca i Zamawiający zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na bezpieczeństwo w chronionych jednostkach organizacyjnych w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79700000, 79710000, 79711000

3)Wielkość lub zakres
Wykaz jednostek włączonych do elektronicznej ochrony mienia – monitorowania systemów alarmowych:
Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, ul. Ciesielska 7
Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna, ul. Sieradzka 11 a
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, ul. Łódzka 20
Prokuratura Rejonowa w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 16
Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 4
Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 17
Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 9
Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, ul. Warszawska 39
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3
Szacunkowa wartość bez VAT: 34 770,79 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 28.1.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca będzie posiadał polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia jej realizacji.
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – konwojowanie wartości pieniężnych dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi
1)Krótki opis
3. Konwojowanie wartości pieniężnych:
3.1. konwój wartości pieniężnej odbywać się będzie na trasie pomiędzy siedzibą Prokuratury Okręgowej w Łodzi.............................., a oddziałem Banku.......................... w Łodzi, (adresy zostaną podane przed podpisaniem umowy),
3.2. Usługa będzie w szczególności polegała na:
a) odbiorze walizki z zawartością pieniężną zabezpieczonej zamkiem szyfrowym od pracownika Zamawiającego,
b) transporcie konwojowanych wartości pieniężnych
c) zdaniu walizki z zawartością pieniężną pracownikowi Zamawiającego,
d) Wykonawca zapewni Zamawiającemu 1 raz w miesiącu w godzinach urzędowania Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ochronę wartości pieniężnych, a także dodatkowo w miarę potrzeb na zgłoszenie telefoniczne w terminach uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym, z trzydniowym wyprzedzeniem.
e) jeden transport będzie obejmował wartości pieniężne do 1 jednostki obliczeniowej. Transport wartości pieniężnych będzie wykonywany zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu z dnia 7 września 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. nr 162, poz. 1128 ze zm.).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60000000, 60100000, 79710000

3)Wielkość lub zakres
konwój wartości pieniężnej odbywać się będzie na trasie pomiędzy siedzibą Prokuratury Okręgowej w Łodzi.............................., a oddziałem Banku.......................... w Łodzi, ( adresy zostaną podane przed podpisaniem umowy ).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 980,80 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 28.1.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca będzie posiadał polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia jej realizacji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1. Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości:
— dla zadania nr 1 – 40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych);
— dla zadania nr 2 – 500,00 PLN (pięćset złotych)
przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
8.2.1. pieniądzu;
8.2.2. poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi,
8.2.3. gwarancjach bankowych;
8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).
8.3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi nr rachunku: 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy – SIWZ (VII Zp 2300/ 13 /13).
8.4. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem zapłaty określonej kwoty wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu Wykonawca musi zadbać o to, aby wpłacana kwota była zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.
8.5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu oryginał należy załączyć do oferty w taki sposób, aby uniemożliwić jego zaginięcie z jednoczesnym dopuszczeniem jego zwrotu bez dekompletowania oferty. Oryginał nie może być na trwale zespolony z ofertą. W przypadku nie zastosowania się do wskazań powyższych oryginałnie zostanie zwrócony.
8.6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie Zamawiającego w dowolnym czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym wypadku być złożony razem z ofertą.
8.7. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.
8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8.9. Zamawiający zwraca Wykonawcy wadium, na podstawie przepisów art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust 4 Pzp.
8.10. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia.
8.11. Dla Zadania nr 3 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Każda wystawiona faktura w swojej kwocie zawiera podatek VAT według obowiązującej stawki. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT na poszczególne zadanie w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca za usługi określone w §1 pkt 1 umowy, wykonane w poprzednim miesiącu. Do faktury należy załączyć wykazy godzin przepracowanych przez pracowników w poszczególnych obiektach Zamawiającego, potwierdzone przez kierowników lub upoważnionych pracowników Zamawiający ureguluje należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego Zamawiający dokona wpłaty na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Każda wystawiona faktura w swojej kwocie zawiera podatek VAT według obowiązującej stawki.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.).
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
— dla zadania nr 1 co najmniej 3 usługi (umowy), dotyczące ochrony osób i mienia, z których każda usługa ma wartość minimum 500 000 PLN brutto,
— dla zadania nr 2 co najmniej 3 usługi (umowy), dotyczące monitoringu, z których każda usługa ma wartość minimum 10 000 PLN brutto,
— dla zadania nr 3 co najmniej 3 usługi (umowy), dotyczące konwojowania środków pieniężnych, do wysokości jednej jednostki obliczeniowej.
Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 1 i zadanie nr 3 winien wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej. Ważne!
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1.2., pkt 5.1.4. SIWZ oceniane będzie łącznie, pozostałe warunki winien spełnić każdy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu oraz wykaz innych wymaganych dokumentów.
W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – według załącznika nr 3 do SIWZ.
W celu oceny spełnienia warunku, dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.).
W celu oceny spełnienia warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz głównych usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór wykazu według załącznika nr 4 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów (*) potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (*) dowodami są: poświadczenia lub na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia z 19.2.2013 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231) dalej zwanym rozporządzenie z 19.0.2013 r. inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie usług.
Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca do zadania nr 1 i zadania nr 3 zobowiązany jest przedłożyć w celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór oraz kierowanie pracownikami ochrony wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru w załączniku nr 5 do SIWZ.
Zamawiający nie określa dokumentu, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu oceny spełnienia warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej kopii, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia z 19.2.2013 r.
Ważne!
W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:
— zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - według Załącznika nr 6 do SIWZ.
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu ich wystawienia.
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
— wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu,
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 Pzp., z zachowaniem powyższego terminu, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, z zachowaniem powyższego terminu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w drugim zdaniu w punktach 6.3.2.– 6.3.6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w punktach 6.3.2.-6.3.6. SIWZ.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp., Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
— według załącznika nr 7 do SIWZ.
W przypadku składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawcę, o którym mowa w § 3 ust.4 rozporządzenia z dnia 12.2.2013 r., w odniesieniu do podmiotów na zasobach których polega i podmioty te będą brały udział w części zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3. i 6.6. SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w rozdziale 6. SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.).
Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 1 i zadanie nr 3 winien wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej.
Ważne: Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z wyżej wymienioną ustawą.
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
VIIZp2300/13/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 159-278006 z dnia 17.8.2013

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.12.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.12.2013 - 10:30

Miejscowość:

91-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.18.2. i 18.3. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
18.7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.10.2013