Diensten - 366397-2016

20/10/2016    S203    Europees Parlement - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Aanbesteding nr. 06A50/2016/M040 — Ophalen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval

2016/S 203-366397

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1890
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: service du courrier officiel — Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.europarl.ep.ec/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding nr. 06A50/2016/M040 — ophalen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ophalen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval van de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ophalen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval van de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de inschrijver moet ingeschreven zijn in het toepasselijke beroeps- of handelsregister, tenzij het om een internationale organisatie gaat;

in het geval van combinaties van ondernemers moet elk lid het bewijs inzake zijn wettelijke en regelgevende bekwaamheid verstrekken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

inschrijvers moeten de financiële overzichten (balansen, winst-en-verliesrekeningen en alle andere bijgevoegde financiële informatie) of uittreksels hiervan over maximaal de laatste 3 volledige boekjaren voorafgaand aan de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen overleggen.

Eventuele minimumeisen:

inschrijvers moeten een gemiddelde jaaromzet over de laatste 3 volledige boekjaren voorafgaand aan de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen aantonen van minstens 300 000 EUR op het gebied dat onder de opdracht valt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

inschrijvers moeten alle relevante bewijsstukken overleggen.

Eventuele minimumeisen:

inschrijvers moeten het volgende aantonen:

— de uitvoering, tijdens de laatste 3 jaar vanaf de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen, van minstens 1 opdracht met als voorwerp de ophaling en behandeling van volgend afval:

• papier- en kartonafval,

• organisch afval,

• medisch afval,

• batterijen en accu's.

De inschrijver moet per afvalsoort minstens 1 referentie overleggen. Hij moet voor elke opgegeven referentie de volgende elementen vermelden:

• beschrijving en locatie van het gebouw, met vermelding van de totale oppervlakte,

• beknopte beschrijving van de verleende diensten,

• getuigschrift, opgesteld door de klant, waaruit blijkt dat de contractvoorwaarden werden nageleefd;

— het bestaan van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem van het type ISO 9001 (of gelijkwaardig in het land van oorsprong van de inschrijver) of gelijkwaardig binnen de onderneming;

— het bestaan van een gecertificeerd milieumanagementsysteem van het type EMAS, ISO 14001 (of gelijkwaardig in het land van oorsprong van de inschrijver) of gelijkwaardig binnen de onderneming;

— het feit dat zij houder zijn van:

een officiële goedkeuring, afgegeven door het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer), van erkend ophaler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de verwijdering van afval;

een officiële goedkeuring, afgegeven door het BIM, of een gelijkwaardig document van vergunde centra voor afvalverwerking.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/12/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2016
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Montoyerstraat 70 — Brussel.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 vertegenwoordiger per inschrijver.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Een verplicht verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering zal plaatsvinden op 9.11.2016 (10:00).

De plaats van afspraak is in de hal van het accreditatiecentrum van het gebouw Altiero Spinelli in Brussel.

Elke ondernemer die de documenten van de oproep tot mededinging voor onderhavige opdracht heeft verkregen, mag deelnemen aan het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering. Ondernemers die willen deelnemen aan het bezoek moeten in elk geval de naam van hun bedrijf en de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de deelnemers meedelen door 2 werkdagen vóór het bezoek een e-mail te sturen naar inlo.ao-bru@ep.europa.eu De vertegenwoordigers moeten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Europees Parlement.

Maximaal 2 vertegenwoordigers per ondernemer mogen aan het bezoek deelnemen. De deelname aan het verkenningsbezoek van minstens 1 vertegenwoordiger per ondernemer is verplicht, op straffe van uitsluiting.

Inschrijvingen die worden ingediend door ondernemers die het verplichte verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering niet hebben bijgewoond, worden als niet-conform beschouwd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1

Internetadres: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313

Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Griffie van het Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2016