Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 366397-2016

20/10/2016    S203    Parlament Europejski - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Zaproszenie do składania ofert 06A50/2016/M040 — zbiórka, transport, recykling i utylizacja odpadów

2016/S 203-366397

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://europarl.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1890
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: service du courrier officiel — rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu
Kod NUTS: BE

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.europarl.ep.ec/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaproszenie do składania ofert 06A50/2016/M040 — zbiórka, transport, recykling i utylizacja odpadów

II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zbiórka, transport, recykling i utylizacja odpadów z budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zbiórka, transport, recykling i utylizacja odpadów z budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferent musi być wpisany do odpowiedniego rejestru zawodowego lub rejestru handlowego, chyba że chodzi o organizację międzynarodową;

w przypadku grupy podmiotów gospodarczych każdy członek grupy dostarczy dowód swojej zdolności prawnej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat lub inne powiązane informacje finansowe) lub wyciągi z nich, za maksymalnie 3 ostatnie lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe, przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferenci powinni wykazać, że uzyskali w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe, przed upływem terminu składania ofert, minimalny roczny obrót w wysokości 300 000 EUR w dziedzinie związanej z zamówieniem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferenci są zobowiązani do przedstawienia wszystkich odpowiednich dowodów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferenci muszą potwierdzić:

— realizację w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem było usuwanie i utylizacja następujących odpadów:

• odpadów z papieru i kartonu,

• odpadów organicznych,

• odpadów medycznych,

• akumulatorów i baterii.

Oferent musi przedstawić co najmniej po jednej referencji dla każdego rodzaju odpadów. W przypadku każdej referencji należy dostarczyć następujące informacje:

• opis i lokalizację budynku ze wskazaniem powierzchni całkowitej,

• krótki opis wykonanych usług,

• poświadczenie spełnienia wymogów umownych ustanowionych przez klienta,

— dowód stosowania przez przedsiębiorstwo systemu zarządzania jakością typu ISO 9001 (lub równoważnego w kraju pochodzenia oferenta) lub posiadania równoważnej certyfikacji,

— dowód stosowania przez przedsiębiorstwo systemu zarządzania jakością typu EMAS, ISO 14001 (lub równoważnego w kraju pochodzenia oferenta) lub posiadania równoważnej certyfikacji,

— dowód posiadania następujących zezwoleń:

zezwolenie na odbiór odpadów na obszarze Regionu Stołecznego Brukseli wydawane przez IBGE (Brukselski Instytut Zarządzania Środowiskiem);

zezwolenie na usuwanie odpadów wydawane przez IBGE lub równoważny upoważniony podmiot.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/12/2016
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

rue Montoyer 70 — Bruxelles.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1 przedstawiciel każdego oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Obowiązkową wizytę na miejscu wykonania planuje się na 9.11.2016 (10:00).

Jako miejsce spotkania wyznaczono wejście do centrum akredytacji w budynku im. Altiera Spinellego w Brukseli.

Wszyscy wykonawcy, którzy uzyskali dokumentację przetargową dotyczącą niniejszego zamówienia, będą uprawnieni do udziału w wizycie na miejscu. Wszyscy wykonawcy zainteresowani udziałem powinni przesłać pocztą elektroniczną na adres inlo.ao-bru@ep.europa.eu na 2 dni robocze przed wizytą, nazwę spółki i nazwisko, stanowisko, numer dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia uczestników. Przedstawiciele powinni mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.

Parlament Europejski.

Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 przedstawicieli każdego wykonawcy. Udział w wizycie co najmniej 1 przedstawiciela każdego wykonawcy jest obowiązkowy pod rygorem wykluczenia.

Oferty złożone przez podmioty gospodarcze, które nie uczestniczyły w obowiązkowej wizycie, zostaną uznane za niezgodne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1

Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313

Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2016