Услуги - 366470-2015

Компактен изглед

17/10/2015    S202    - - Услуги - Допълнителна информация - Не е приложимо 

България-София: Услуги, свързани със софтуерни продукти

2015/S 202-366470

Национална агенция за приходите, 131063188, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, ЦУ на НАП, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, На вниманието на: Линда Зидарова, Надя Кирилова, София 1000, България. Телефон: +359 298593127 / 298593211. Факс: +359 298593348. Адрес за електронна поща: n.kirilova@nra.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 25.2.2015, 2015/S 39-066690)

Относно:
CPV:72260000, 72253200, 50312610, 48450000, 72267000, 50324100, 72267100, 72312000, 79132100, 64213000, 64227000, 79810000, 79823000, 66514110, 66516100, 64212000, 64211000, 66511000, 66512100, 85120000, 63110000, 63120000, 79713000, 79711000, 50340000, 50310000, 50313200, 30125000, 90911200, 50112000, 50114000, 50730000, 50000000, 50334130, 50334140, 66515000, 50750000, 50721000, 50720000, 48517000, 63515000, 60210000

Услуги, свързани със софтуерни продукти

Поддържане на системи

Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии

Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси

Услуги по поддържане и ремонт на софтуер

Услуги по поддържане на компютърни системи

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

Услуги по компютърно въвеждане на данни

Удостоверяване на електронен подпис

Бизнес телефонни услуги по наети линии

Интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN

Услуги по печатане на печатни изделия

Услуги по доставка на печатни издания

Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства

Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни превозни средства

Мобилни радиотелефонни услуги

Обществени телефонни услуги

Животозастраховане

Застраховка "Злополука"

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ

Услуги по обработка на товари

Услуги по складиране и съхраняване на товари

Охранителни услуги

Услуги чрез сигнално-охранителни системи

Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди

Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска техника

Услуги по поддържане на фотокопирни апарати

Части и принадлежности за фотокопирни машини

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили

Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения

Услуги по ремонт и поддръжка

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни апарати

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление

Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление

Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

Услуги, свързани с пътувания

Услуги от областта на обществения железопътен транспорт

Незавършена процедура
Поръчката не беше възложена
Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване