Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 366514-2015

Wyświetl widok skrócony

17/10/2015    S202

Polska-Wąbrzeźno: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2015/S 202-366514

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Powiat Wąbrzeski
Adres pocztowy: ul. Wolności 44
Miejscowość: Wąbrzeźno
Kod pocztowy: 87-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiśniewski
E-mail: starostwo@wabrzezno.pl
Tel.: +48 56882451
Faks: +48 566882759

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wabrzezno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Wąbrzeskiego. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz.. 1440) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z 9.1.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r., poz. 113 z późn. zm.)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
2.11.2016
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.10.2015