Services - 36657-2022

21/01/2022    S15

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2022/S 015-036657

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 250-664857)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Krajowy numer identyfikacyjny: 015314758
Adres pocztowy: Pl. Starynkiewicza 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pikor Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Tel.: +48 224455311
Faks: +48 224455315
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 1D na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Numer referencyjny: 02253/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 1D na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (szczegółowy opis zawiera Część III SWZ)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 250-664857

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (Doświadczenie Wykonawcy), tj.:

wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących budowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 40.000,00 zł bez podatku VAT. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną usługę w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku.

Powinno być:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (Doświadczenie Wykonawcy), tj.:

wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących budowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 40.000,00 zł bez podatku VAT. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną usługę w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/01/2022
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/02/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: