Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 366648-2020

05/08/2020    S150

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o pružanju usluga za pružanje „istraživanja o zaštiti CBRN-a i tehnoloških studija i stručnosti“

2020/S 150-366648

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija
Poštanska adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement and Contract Unit
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6928
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6928
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Obrana

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o pružanju usluga za pružanje „istraživanja o zaštiti CBRN-a i tehnoloških studija i stručnosti“

Referentni broj: 20.RTI.OP.103
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje usluga u obliku studija „istraživanja o zaštiti CBRN-a i tehnologije“ i stručnosti na dvije komplementarne razine:

(a) „horizontalna“ razina, koja uključuje različita područja aktivnosti kao što su planovi; demonstratori, alati i sustavi; suradničko osposobljavanje i vježbe i radionice i konferencije; i

(b) „vertikalna“ razina, koja sadrži različite vrste tematskih područja poput osobne zaštitne opreme; otkrivanje, identifikacija i praćenje (detection, identification and monitoring - DIM) CBR-a; upravljanje opasnostima CBRN-a; modeliranje i simulacija CBRN-a; zaštita kritične infrastrukture od CBRN-a (kolektivna zaštita); zaštita hrane i vodoopskrbe od CBRN-a; ocjena, dijagnoza i medicinske protumjere opasnosti od CBR-a. Prvi poseban ugovor odnosit će se na sva područja aktivnosti u kontekstu tematskog područja „Osobna zaštitna oprema“.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Molimo vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u prethodnom odjeljku I.3). „Komunikacije“.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Molimo vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u prethodnom odjeljku I.3). „Komunikacije“.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/10/2020
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/10/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Prostori Europske obrambene agencije.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Pri otvaranju ponuda može biti nazočan ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom nabave javnom naručitelju e-poštom na procurement@eda.europa.eu. Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od dvije godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidjeti http://www.ombudsman.europa.eu). U roku od dva mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora možete podnijeti zahtjev za poništenje odluke o sklapanju. Zahtjevima koje podnesete i našim odgovorima ili pritužbama za nepravilnosti u postupanju nije svrha ni učinak obustaviti rok za podnošenje zahtjeva za poništenje ili započinjanja novog roka za podnošenje zahtjeva za poništenje. Tijelo nadležno za postupke poništenja navedeno je u odjeljku VI.4.1). poziva na nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/07/2020