Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 36680-2023

20/01/2023    S15

België-Brussel: Motorvoertuigen

2023/S 015-036680

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leefmilieu Brussel
Nationaal identificatienummer: BE
Postadres: Havenlaan 86C/3000
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: De heer Laurent Wilms
E-mail: lwilms@environnement.brussels
Telefoon: +32 24354845
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.leefmilieu.brussels
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/9710/UM/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De aankoop van bedrijfsvoertuigen met verbrandingsmotoren met inbegrip van het onderhoudscontract, het onderhoud, de herstellingen en de levering van reserveonderdelen

Referentienummer: 2022K0235
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.1.1

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voertuig van het type bestelwagen, beplaat, L3/H3

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Park van Woluwelaan 68 te 1160 Auderghem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leefmilieu / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Veiligheids- en rijhulpsysteem / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Leveringstermijn / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Niet gespecifieerd)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voertuig van het type bestelwagen, verbouwd, enkele cabine, met kiepbak

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Park van Woluwelaan 68 te 1160 Auderghem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leefmilieu / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Veiligheids- en rijhulpsysteem / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Leveringstermijn / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Niet gespecifieerd)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voertuig van het type bestelwagen, beplaat, L2/H2

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Park van Woluwelaan 68 te 1160 Auderghem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leefmilieu / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Veiligheids- en rijhulpsysteem / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Leveringstermijn / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Toegestane opties / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 48
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Toegestane opties (Niet gespecifieerd)

Vereiste opties (Niet gespecifieerd)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Enkel voor perceel 1: Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Enkel voor perceel 2: Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

3. Enkel voor perceel 3: Une liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met 3 referenties met betrekking tot de levering van beplate bestelwagens, met verbrandingsmotor in de laatste drie jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of private ontvanger.

De 3 referenties moeten telkens een minimumbedrag van 25.000 euro exclusief btw betreffen.

2. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met 3 referenties met betrekking tot de levering van verbouwde bestelwagens met bak (al dan niet met kiepmechanisme), met verbrandingsmotor in de laatste drie jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of private ontvanger. De 3 referenties moeten telkens een minimumbedrag van 25.000 euro exclusief btw betreffen.

3. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met 3 referenties met betrekking tot de levering van beplate bestelwagens, met verbrandingsmotor in de laatste drie jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of private ontvanger. De 3 referenties moeten telkens een minimumbedrag van 25.000 euro exclusief btw betreffen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/02/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/05/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/02/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Zaal n° ....Havenlaan 86C/3000

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2023