Строителство - 366839-2020

05/08/2020    S150

България-Благоевград: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителна отоплителна мрежа

2020/S 150-366839

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Благоевград
Национален регистрационен номер: 000024695
Пощенски адрес: пл. „Георги Измирлиев — Македончето“ № 1
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Зоя Георгиева Манова
Електронна поща: zgeorgieva@blgmun.com
Телефон: +359 892091794
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.blgmun.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16007
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ на ул. „Катина и Никола Хайдукови“ № 83, гр. Благоевград

II.1.2)Основен CPV код
45232141 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителна отоплителна мрежа
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на проектиране и строително-монтажни работи, съгласно изискванията, заложени в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. Естеството и количеството СМР, които следва да бъдат извършени, са подробно описани в раздел IV „Техническа спецификация“ от документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 25 076.90 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

На територията на община Благоевград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на проектиране и строително-монтажни работи, съгласно изискванията, заложени в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. Естеството и количеството СМР, които следва да бъдат извършени, са подробно описани в раздел IV „Техническа спецификация“ от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател „Срок за изпълнение на строителството“ (ПСС) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Показател „Гаранционен срок“ (ПГ) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Показател „Срок за проектиране“ / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

С решение № РП-44/6.06.2019 г. на кмета на община Благоевград е обявена „открита“ процедура с предмет „Инженеринг — проектиране и СМР, на газификация и отоплителна инсталация на обекти от инвестиционната програма на територията на община Благоевград по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ на ул „Катина и Никола Хайдукови“ № 83, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 2 „Преустройство на газова инсталация за добив на топла вода за битови нужди в Дом за стари хора „Света Петка“ с адрес ж.к. „Струмско“, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 3 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в защитено жилище на ул. „Тодор Александров“ № 98“, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 4 „Изграждане на газификация в Регионален исторически музей — гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 5 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в 12 броя къщи в квартал „Вароша“, гр. Благоевград“,

— обособена позиция № 6: „Изграждане на газификация в Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград с адрес пл. „Мите Марков“, гр. Благоевград“.

С решение № ПП-00-14/12.08.2019 г. на кмета на община Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят е прекратил „откритата“ процедура, тъй като представената оферта за участие от единствения участник „Онакс“ ООД е неподходяща.

Предвид горното и на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП Община Благоевград обявява процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като откритата процедура е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 110-267396
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 98-00-175
Наименование:

Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ на ул. „Катина и Никола Хайдукови“ № 83, гр. Благоевград

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „А И А Инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175155688
Пощенски адрес: район „Младост“, ж.к. „Младост 3“, бл. 351, вх. 2, ет. 2, ап. 43
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1712
Държава: България
Електронна поща: aia.angelov@gmail.com
Телефон: +359 887615977
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 25 076.90 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 24 453.26 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2020