Services - 36689-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Supervision of project and documentation

2022/S 015-036689

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Železnice Slovenskej republiky
National registration number: 31364501
Postal address: Klemensova 8
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81361
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Jana Ondroušková
E-mail: ondrouskova.jana@zsr.sk
Telephone: +421 220292274
Internet address(es):
Main address: http://www.zsr.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.6)Main activity
Other activity: Služby v železničnej doprave

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa - občasný odborný autorský dohľad

Reference number: 31878/2020/O220
II.1.2)Main CPV code
71248000 Supervision of project and documentation
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby občasného odborného autorského dohľadu pre stavbu: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa, ktorou má dôjsť k zmodernizovaniu jestvujúcej dvojkoľajnej železničnej trate a k umožneniu lepšej prístupnosti k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov (Česká republika a Poľsko).

Stavba je z dôvodu rôznych zdrojov financovania rozdelená do dvoch Sekcií nasledovne:

- Sekcia A - Čadca Svrčinovec

- Sekcia B - Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa (ďalej len "PD") vypracovanej generálnym projektantom: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava 831 04, IČO: 35 729 023 s výnimkou stavebných objektov SO 08-33-13 a SO 08-34-06, ktoré síce sú uvádzané v PD, avšak Objednávateľ ich stavbu nepožaduje (nebudú sa realizovať) a nie sú uvádzané ani vo výkaze výmer a v pláne organizácie výstavby. Uvedené stavebné objekty sa budú realizovať v rámci iného verejného obstarávania (D3 Zelený most Svrčinovec), ktoré realizuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 450 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Odborný autorský dohľad bude poskytovaný na mieste realizácie stavby, v sídle Poskytovateľa, resp. jeho pracoviska alebo na mieste podľa dohody zmluvných strán.

II.2.4)Description of the procurement:

Autorský dozor občasný bude pre stavbu: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa, vykonávaný najmä v tomto rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie (Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby),

- posudzovanie súladu dokumentácie dočasných objektov zariadenia staveniska, prípadne dokumentácie úprav trvalých objektov na účely zariadenia staveniska so základným riešením zariadenia staveniska podľa časti F projektu,

- nevyhnutnú súčinnosť v prípade konania o zmene stavby pred dokončením,

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

- kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektom s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných zhotoviteľom stavby z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti projektovej dokumentácii,

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby (harmonogramu prác),

- účasť na operatívnych poradách vedenia stavby,

- účasť na kontrolných poradách zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby,

- vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje informácie o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác,

- priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, dokončenie záverečného zostavenia nákladov, najneskôr do začatia aktu odovzdania a prevzatia stavby,

- spolupráca s autorizovaným geodetom zhotoviteľa stavby,

- účasť na komplexnom vyskúšaní,

- účasť na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti,

- účasť na kolaudačnom konaní,

- vyjadrenie k zmenám množstiev položiek v ocenenom výkaze výmer,

- spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania alebo predčasného odovzdania do užívania,

- spolupráca pri vypracovaní Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,

- spolupráca pri kompletizácii dokladov k preberaciemu konaniu a kolaudácii stavby,

- dôležité informácie riešiť zápisom v stavebnom denníku.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior call for competition
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

§ 98 ods. 1 písm. b) bod 3

počas realizácie predmetnej stavby je potrebné zabezpečiť činnosť občasného odborného autorského dohľadu ako základného predpokladu pre overovanie dodržania atribútov projektu v priebehu realizácie stavby, kontroly či sa dodržiavajú podmienky stanovené v stavebnom povolení. Najvhodnejším subjektom na výkon tejto činnosti je spoločnosť, ktorá bola zhotoviteľom projektovej dokumentácie tejto stavby, nakoľko ako garant správnosti, kvality a uskutočniteľnosti budúceho stavebného diela v rámci tvorby jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie je, resp. bude jeho ďalšia participácia na projekte počas realizácie optimálnym a jedinečným nástrojom nad dodržiavaním legislatívy vo všetkých oblastiach, plnením vecného, časového a finančného rámca stavby. Ako Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je dokonale oboznámený s celkovou aktuálnou situáciou a pomermi prevládajúcimi za aktuálne platných podmienok, t.j. pred zahájením prác, či už vo vzťahu k dopravnej situácii, technických parametrov jednotlivých oblastí železničnej infraštruktúry, súvisiacich okolností a možností návrhu optimálneho postupu pri jednotlivých stavebných úkonoch, disponuje najväčším počtom poznatkov o všetkých technických súvislostiach a východiskových predpokladoch pre očakávané výsledky z hľadiska funkcie, spoľahlivosti a bezpečnosti budúceho stavebného diela.

Predmetný subjekt zároveň predstavuje dostatočnú záruku nad plnením všetkých úloh a povinností v neporovnateľne vyššej kvalite poskytovania služby oproti iným subjektom pôsobiacim v danej oblasti z dôvodu, že jeho výhoda spočíva v už vyššie uvedených poznatkoch o celkovej situácii a dokonale ovláda investičný zámer, jeho ciele, úlohy, výsledky a kvalitatívne parametre vo vzťahu k budúcemu dielu. Zároveň predstavuje ideálny nástroj ako plnohodnotne a nezastupiteľne zaujme pozíciu v rámci plnenia činností uvedených v oddiele II., bod 2.4.) tohto oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante.

Nakoľko na trhu neexistuje žiadna primeranejšia alternatíva a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania, uskutočnenie VO postupom priame rokovacie konanie je z dôvodu splnenia podmienky podľa § 98 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 343/2015 Z. z.

Rokovanie o technických, administratívnych a finančných podmienkach zákazky sa uskutočnilo dňa 14.01.2022, na ktorom sa zmluvné strany dohodli na znení zmluvy o poskytnutí služby výkonu občasného odborného autorského dohľadu.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Title:

ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa - občasný odborný autorský dohľad

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: REMING CONSULT a.s.
National registration number: 35729023
Postal address: Trnavská cesta 27
Town: Bratislava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 83104
Country: Slovakia
E-mail: reming@reming.sk
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 450 000.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 450 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022