Строителство - 366960-2020

05/08/2020    S150

България-София: Строителни и монтажни работи

2020/S 150-366960

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на образованието и науката
Национален регистрационен номер: 000695114
Пощенски адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Йовко Йовчев
Електронна поща: i.iovchev@mon.bg
Телефон: +359 29217601
Факс: +359 29217612
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mon.bg
Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?yL6vsZzJPuC6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за модернизация на образователната инфраструктура на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и на ПГ по битова техника, гр. Пловдив.

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН... Продължава в поле VI.3).

Обособена позиция №: XXXII
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 50. ПГ по битова техника, гр. Пловдив — учебният корпус се намира на ул.„Иван Перпелиев“ № 2, а учебните работилници — на ул. „Сергей Румянцев“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект за предвидените в техническите задания интервенции по сградите, които следва да включват:

— всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност — достигане клас на енергопотребление „С“ или по-висок в зависимост от предписанията на енергийното обследване,

— всички предвидени задължителни мерки, залегнали в техническия паспорт и в доклада за резултатите от обследването за установяване на действителните технически характеристики,

— мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4/1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания...

Продължава в поле VI.3).

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/08/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

ОПРР 2014—2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република БЪЛГАРИЯ“, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, проект № BG16RFOP001-3.002-0005

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 022-047301

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: BG16RFOP001-3.002-0005-C02-S-2
Обособена позиция №: XXXII
Наименование:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за модернизация на образователната инфраструктура на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и на ПГ по битова техника, гр. Пловдив.

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
06/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Актуал—Хидроенерджи“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177217583
Пощенски адрес: р-н „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 49, вх. 1, ет. 4, ап. 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Електронна поща: actualgroup@mail.bg
Телефон: +359 0897779776
Факс: +359 0897779776
Интернет адрес: http://www.actualgroup.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Актуал Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175446117
Пощенски адрес: р-н „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 49, вх. 1, ет. 4, ап. 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Електронна поща: actualgroup@mail.bg
Телефон: +359 0897779776
Факс: +359 0897779776
Интернет адрес: http://www.actualgroup.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Хидроенерджи-БГ“ ООД
Национален регистрационен номер: 101747593
Пощенски адрес: ж.к. „Запад“, бл. 40, ет. 5, ап. 9
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Електронна поща: hydroenergy.bg@gmail.com
Телефон: +359 0888552648
Факс: +359 0888552648
Интернет адрес: http://www.hydroenergy.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 1 490 120.38 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от поле II.2.1):... одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република БЪЛГАРИЯ“ по 46 обособени позиции.

Продължение от поле II.2.4):

Изпълнение на СМР за обектите, включени в обхвата на обществената поръчка – извършват се в съответствие с част 3 „Строителство“ от ЗУТ и започват след издаване на разрешение за строеж.

Упражняване на авторски надзор по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба по отделните части на техническите проекти на обектите, включени в обхвата на обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 50. ПГ по битова техника, гр. Пловдив — учебният корпус се намира на ул.„Иван Перпелиев“ № 2, а учебните работилници — на ул. „Сергей Румянцев“ № 6

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за модернизация на образователната инфраструктура на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и на ПГ по битова техника, гр. Пловдив.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/08/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 1 705 659.28 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Актуал—Хидроенерджи“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177217583
Пощенски адрес: р-н „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 49, вх. 1, ет. 4, ап. 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Електронна поща: actualgroup@mail.bg
Телефон: +359 0897779776
Факс: +359 0897779776
Интернет адрес: http://www.actualgroup.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Актуал Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175446117
Пощенски адрес: р-н „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 49, вх. 1, ет. 4, ап. 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Електронна поща: actualgroup@mail.bg
Телефон: +359 0897779776
Факс: +359 0897779776
Интернет адрес: http://www.actualgroup.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Хидроенерджи-БГ“ ООД
Национален регистрационен номер: 101747593
Пощенски адрес: ж.к. „Запад“, бл. 40, ет. 5, ап. 9
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Електронна поща: hydroenergy.bg@gmail.com
Телефон: +359 0888552648
Факс: +359 0888552648
Интернет адрес: http://www.hydroenergy.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Във връзка с необходимостта от изменение на обхвата на договор № BG16RFOP001-3.002-0005-C02-S-2/6.01.2020 г. с предмет „Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за модернизация на образователната инфраструктура на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и на ПГ по битова техника, гр. Пловдив“, което попада в хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, договорът се изменя, както следва:

— създава се нов чл. 1а съгласно договореното в допълнително споразумение № BG16RFOP001-3.002-0005-C02-S-7/29.07.2020 г. при условията и в съответствие с техническото задание, представляващо неразделна част на това споразумение, както и в съответствие с нормативните и технически изисквания за този вид работа при съобразяване и с изискванията на ОПРР 2014—2020,

— създава се нов чл. 3а, в който е посочена общата стойност на дейностите по чл. 1а в размер на 215 538,90 BGN без ДДС,

— създава се нов чл. 4а за начина на изплащане на договорената цена по чл. 3а, ал. 1.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

С писмо № 99-00-6-1361-1/10.01.2019 г. УО на ОПРР е уведомил МОН, че при разработването на инвест. проекти е необходимо да се спазва изискването на чл. 62, т. 3 от Наредба № 4/1.07.2019 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. С цел спазване на изискването на УО на ОПРР, както и необходимостта от изпълнението на констатирани дейности, които не могат да се изпълнят по технологията описана в заданията за проектиране, се сключи споразумение № BG16RFOP001-3.002-0005-C02-S-7/29.07.2020 г. към договор № BG16RFOP001-3.002-0005-C02-S-2/6.01.2020 г. с предмет „Инженеринг — проектиране, авт. надзор и изпълнение на СМР, за модернизация на образоват. инфраструктура на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и на ПГ по битова техника, гр. Пловдив“. Учреденият в чл. 1 предмет на поръчката се допълва, като на изпълнителя се възлага да изпълни допълнителни дейности на стойност 215 538,90 BGN без ДДС.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 490 120.38 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1 705 659.28 BGN