We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Доставки - 367004-2019

05/08/2019    S149    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Благоевград: Електрическа енергия

2019/S 149-367004

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане — Благоевград
Национален регистрационен номер: 1210150560298
Пощенски адрес: ул. „Братя Иванови“ № 7, ет. 3
Град: Благоевград
код NUTS: BG413
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Виктория Георгиева Харалампиева
Електронна поща: blagoevgrad-rdsp@asp.government.bg
Телефон: +359 73887830
Факс: +359 73881480

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.asp.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=4&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2440&_pprocou_WAR_asp_delta=10

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград.

Доставките ще се извършват на посочените адреси за обекти предоставяни за ползване на териториалните поделения на АСП от област Благоевград. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията определени от възложителя, в утвърдената документация за обществена поръчка.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Административна сграда на РДСП — Благоевград и ДСП от област Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград.

Доставките ще се извършват на посочените адреси за обекти предоставени на териториалните поделения на АСП от област Благоевград. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията, определени от възложителя, в утвърдената документация за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

Проведена е открита процедура с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград“, по която няма постъпила нито 1 оферта. Процедурата е приключила с влязло в сила решение № 01-РД04-0129/27.3.2019 г., с което на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата е прекратена. Първоначално обявените условия на поръчката не са променяни и следователно са налице основания за възлагане чрез договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С решение № 01-РД04--0333/10.7.2019 г. на възложителя на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 108, т. 4 от ЗОП е прекратена процедурата на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград“. В посочения в поканата срок участникът е представил оферта, проведени са преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, но не са постигнати договорености относно финансовата рамка и срока на договора, поради което е процедурата е прекратена.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Оспорването на актовете се извършва по ред и срок, определен в ЗОП и ППЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2019