Bunuri - 367174-2020

05/08/2020    S150

România-Timișoara: Reactivi de laborator

2020/S 150-367174

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 2487647
Adresă: Str. Adam Gheorghe nr. 13
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300310
Țară: România
Persoană de contact: Florin Iacobescu
E-mail: achizitii_vbabes@yahoo.com
Telefon: +40 751145434
Fax: +40 256207735
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitalul-vbabes-tm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100699
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție reactivi/consumabile pentru extracția, amplificarea și detecția în timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR Exicycler Bioneer

Număr de referinţă: 2487647_2020_PAAPD1146899
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Reactivi/consumabile pentru extractia, amplificarea si detectia in timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR EXICYCLER BIONEER:

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20

AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor conform prevederilor OUG 107/2017. AC si-a alocat o perioada optima, necesara elaborarii in mod consolidat a raspunsului/raspunsurilor la solicitarile de clarificari.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 11 388 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante - magazie

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi/consumabile pentru extractia, amplificarea si detectia in timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR EXICYCLER BIONEER. Nivelul minim si maxim estimat al cantitatilor ce urmeaza a fi achizitionate prin acordul cadru si contractele subsecvente este prevazut in caietul de sarcini si este urmatorul:

Denumire produs - (U.M.) - Cantitate estimata acord cadru minima/maxima - Cantitate estimata contract subsecvent minima/maxima

1 Kit de extractie ADN/ARN (Kit*96 teste): AC: 1/1200; CS: 1/75

2 Kit de amplificare SARS-COV 2 real Time PCR - detectie 3 Gene (Kit*100 teste): AC: 1/1200; CS: 1/75

3 Tuburi opace albe pentru PCR de 0.2 ml PCR (250 stripuri a cate 8 tuburi) (Cut*250): AC: 1/200; CS: 1/13

4 Film transparent pentru sigilarea tuburilor PCR (Cut*100): AC: 1/100; CS:1/7

Garantia de participare este in valoare de 7100,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fondurile ce urmeaza a fi alocate pentru incheierea contractelor subsecvente sunt venituri proprii ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara din contractul cu CJAS Timis si fonduri din alte surse de finantare care vor fi identificate pe perioada de derulare a acordului cadru. Termenul de plata este de 60 zile.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, după caz.

Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care aproba si semneaza documentele in legatura cu procedura de atribuire: Oancea Cristian-Iulian – manager, Manolescu Diana– director medical, Anghel Loredana– Dir.Fin.Contabil, David Sorana-Mihaela - achizitii, Iacobescu Florin – achizitii, Balasa-Virzob Mircea-Cosmin – jurist, Tunea Cristina – Elena – jurist, Hendrea Nina-Mariana – economist, Chira Costin – economist, Hogea Elena – sef laborator, Bica-Profir Valerica –medic laborator.

Se solicita operatorilor economici participanti la procedura, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator. Declaratia se va depune in SEAP impreuna cu DUAE, de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidentă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor”. Pentru respectivul certificat constatator emis de ONRC se va solicita sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data depunerii lui ca si document justificativ.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/09/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/03/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/09/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Avand in vedere ca valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot nu depaseste pragurile prevazute la art.7 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea contractanta a ales criteriul de atribuire ’’ pretul cel mai scazut”.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care egalitatea se mentine autoritatea contractanta va solicita cate o noua clarificare pana la departajarea ofertantilor, sau pana cand toti operatorii economici nu mai reoferteaza. In cazul reofertarii, in vederea departajarii ofertantilor clasati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va accepta exprimarea preturilor unitare in lei fara TVA, cu maximum 3 zecimale.

Semnarea contractului subsecvent se va face in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data primirii acestuia de la achizitor.

Termenul de livrare nu poate depasi 5 zile calendaristice de la comanda.

Conditii de transport: Termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2010 - Camera Internationala de Comerţ (CIC) si orice versiuni ulterioare ai INCOTERMS. Produsele vor fi transportate la sediul spitalului –magazie, trasportul fiind asigurat de către firma câştigătoare.

Mijloacele de transport vor fi adecvate conform normelor in vigoare referitoare la transportul produselor medico-sanitare.

Modalitati de plata: Facturarea produselor se va face în ziua livrării, iar plata către furnizor se va efectua în termen de 60 de zile de la receptionarea facturii, conform prevederilor legale. Plata se face cu OP.

Cantitatile minime si maxime stabilite in prezenta documentatie, reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate de catre autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona cantitatea in functie de necesitatile efective, nefiind obligata la cantitatea minima prevazuta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen, in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, acorduri cadru/contracte avand ca obiect produsele din prezenta procedura.

Modul accesare DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici: Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta competente si vor fi solutionate potrivit legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic – cons. juridic Balasa-Virzob Mircea-Cosmin
Adresă: Str. Gheorghe Adam nr. 13
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300310
Țară: România
E-mail: sjuridic@yahoo.com
Telefon: +40 723612857
Fax: +40 256207735
Adresă internet: www.spitalul-vbabes-tm.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/07/2020