Lieferungen - 367255-2017

19/09/2017    S179    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Straßenbahnpersonenwagen

2017/S 179-367255

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
320604492
ul. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polen
Telefon: +48 913114147
E-Mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Fax: +48 913114147
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ts.szczecin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.ts.szczecin.pl/zamowienia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy nowych elementów i podzespołów do zmontowania dwóch częściowo niskopodłogowych tramwajów z możliwością wykorzystania prawa opcji.

Referenznummer der Bekanntmachung: 21/ZP/DZ/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy 2 (dwóch) sztuk przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów oraz dostawa niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego, z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego zamówienia dodatkowych nowych elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34630000
71631000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy 2 (dwóch) sztuk przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów zwana dalej „dostawą podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów” oraz dostawa niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego, z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego zamówienia dodatkowych nowych elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów realizowana przez wykonawcę na rzecz zamawiającego z podziałem na dwa etapy:

1) etap I – obejmuje dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem 2 (dwóch) sztuk tramwajów oraz dostawę niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego z realizacją do 30.9.2018 r.;

2) etap II – obejmuje opcjonalnie dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwajów, realizowaną w przypadku uzyskania przez zamawiającego dodatkowego dofinansowania do 31.12.2021 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. XV siwz oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Kryteria oceny ofert:

1) Kryterium: Cena (C) – 70 %. Sposób przyznania punktów wg wzoru:

cena najniższa

— -------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 70 %

cena oferty ocenianej

Jako cenę służącą do obliczenia punktów w kryterium „cena” zamawiający przyjmie cenę podaną w ofercie wykonawcy, stanowiącą cenę za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.

2) Kryterium: Termin pierwszej dostawy elementów tramwaju (T) – 25 %.

Pod pojęciem „Termin pierwszej dostawy elementów tramwaju” zamawiający rozumie dostawę nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych oraz dokumentacji technicznej niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy pierwszej sztuki przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego tramwaju począwszy od dnia zawarcia umowy, do dnia wskazanego przez wykonawcę w ofercie cenowej w postaci ilości dni kalendarzowych, przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Sposób przyznania punktów wg wzoru:

najkrótszy termin pierwszej dostawy elementów tramwaju

— ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 25 %

termin pierwszej dostawy elementów tramwaju oferty ocenianej

3) Kryterium: Okres gwarancji jakości (G) – 5 %. Sposób przyznania punktów wg wzoru:

okres gwarancji jakości oferty ocenianej

— -------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 5 %

maksymalny okres gwarancji jakości (60 m-cy)

Powyższe kryterium dotyczy zmontowanego tramwaju. Minimalny okres gwarancji jakości na zmontowany tramwaj wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego, natomiast maksymalny okres gwarancji jakości na zmontowany tramwaj wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji jakości” zostanie mu policzony termin 60 miesięcy, jako maksymalny okres gwarancji na zmontowany tramwaj. Okres rękojmi na zmontowany tramwaj jest równy okresowi gwarancji.

S = C + T + G Największa liczba punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 22/12/2017
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia z ewentualnym zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), zwiększającym przedmiot zamówienia o dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwajów, zgodnie z ceną jednostkową podaną przez wykonawcę w ofercie. Prawo opcji będzie przejawiać się tym, że zamawiający może zlecić dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwajów, pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych z tym zastrzeżeniem, że wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

2. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji, dotyczące: sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu naliczenia kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy stron, będą takie same jak te, które zostały zawarte we wzorze umowy – załączniku nr 2 do SIWZ – w stosunku do podstawowego przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający planuje powiadomienie wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji, nie później do 31.12.2020 roku.

4. Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji to dostawa podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów w ramach opcji musi być wykonana do dnia 31.12.2021 roku.

5. Opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji umieszczony jest w rozdz. XV SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;

2. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zawarte zostały w § 3 wzoru umowy – zał. nr 2 do SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

2.JEDZ przygotowany wstępnie dla przedmiotowego postępowania (w formacie*xml) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ i jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ. Zamawiający dołączył również Instrukcję dla wykonawców dotyczącą wypełnienia ESPD – stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ (przy skorzystaniu przez wykonawcę z elektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ/ESPD). Ponadto Zamawiający dołączył również JEDZ przygotowany wstępnie do przedmiotowego postępowania (w formacie*.doc) pn. Tramwaj częściowo-niskopodłogowy – wstępny formularz JEDZ – stanowiący załącznik nr 5a do SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów. Ww. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

2.JEDZ przygotowany wstępnie dla przedmiotowego postępowania (w formacie*xml) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ i jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ. Zamawiający dołączył również Instrukcję dla wykonawców dotyczącą wypełnienia ESPD – stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ (przy skorzystaniu przez wykonawcę z elektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ/ESPD). Ponadto Zamawiający dołączył również JEDZ przygotowany wstępnie do przedmiotowego postępowania (w formacie*.doc) pn. Tramwaj częściowo-niskopodłogowy – wstępny formularz JEDZ – stanowiący załącznik nr 5a do SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów. Ww. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – główną dostawę polegającą na dostawie minimum 1 (słownie: jednego) tramwaju, który posiadał w części pasażerskiej minimum 25 % niskiej podłogi, przez którą zamawiający rozumie taką powierzchnię podłogi, której wysokość w części pasażerskiej przeznaczonej dla osób stojących i siedzących nie przekracza 350 mm od poziomu główki szyny (pgs) i jest zlokalizowana w jednym z członów tramwaju. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wadium należy wnieść w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Zasady dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale VIII SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe warunki i terminy zapłaty określone zostały w § 6 wzoru umowy – zał. nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, które zostały szczegółowo określone w § 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 Pzp.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/10/2017
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/10/2017
Ortszeit: 09:30
Ort:

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, Szczecin (71-241), pok. nr 103.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Uzupełnienie sekcji I.1): e-mail: przetargi@ts.szczecin.pl.

2. Uzupełnienie sekcji I.3): Oferty należy przesłać na adres podany w sekcji I.1) do kancelarii spółki pokój nr 40.

3. Uzupełnienie sekcji II.2.7): data 22.12.2017 r. to termin orientacyjny zawarcia umowy, biorąc pod uwagę termin składania/otwarcia ofert i termin związania ofertą. Zamówienie będzie realizowane przy skorzystaniu z prawa opcji (II etap) od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.. , bez opcji do 30.9.2018 r.

4. Uzupełnienie sekcji IV.2.6) Związanie ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Na podstawie art. 24aa PZP zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty z kalkulacją cenową; 2) JEDZ; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 4) odpowiednie pełnomocnictwa; 5) oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.

7. Podstawy wykluczenia: o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) Pzp, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) Pzp.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

9. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 2) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 i 21 Pzp, 3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego ubiegania się o zamówienie publiczne.

Zamawiający poza dokumentami, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) wezwie wykonawcę w zakresie, o którym mowa w rozdz. V pkt 5 ppkt 3 siwz, do złożenia opisu rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie.

10. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt.9.

11. Zasady składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie określone są w Rozdz. III SIWZ.

12.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

13. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej; ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; aukcji elektronicznej; wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp; udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

14. Z uwagi na limit znaków, szczegółowy wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/09/2017