Dostawy - 367326-2020

05/08/2020    S150

Polska-Gorlice: Urządzenia komputerowe

2020/S 150-367326

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000308614
Adres pocztowy: ul. Węgierska 21
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro zamówień publicznych
E-mail: bzp@szpital.gorlice.pl
Tel.: +48 183553317
Faks: +48 183553307

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.gorlice.pl

Adres profilu nabywcy: www.szpital.gorlice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.gorlice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.szpitalgorlice.skrytkaesp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i licencji wraz z usługą instalacji, montażu, konfiguracji i wdrożenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”

Numer referencyjny: 59/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i licencji wraz z usługą instalacji, montażu, konfiguracji i wdrożenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach” w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.

Przedmiotowe postępowanie podzielone jest na zadania/części:

— zadanie nr 1: serwery bazy danych, urządzenia, oprogramowanie, licencje,

— zadanie nr 2: dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenia UTM pracujące w systemie HA do zabezpieczenia sieci LAN i internetu oraz szkolenie administratorów, licencje – 1 rok, wsparcie techniczne – 1 rok,

— zadanie nr 3: dostawa, montaż i konfiguracja wyposażenia serwerowni.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 940 364.33 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwery bazy danych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital w Gorlicach, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

— serwery bazy danych,

— serwery wirtualizacji,

— rozbudowa macierzy,

— biblioteka taśmowa,

— zarządzalny przełącznik sieciowy „brzegowy”,

— zarządzalny przełącznik sieciowy „L2”,

— zarządzalny przełącznik sieciowy „L3”,

— oprogramowanie do wirtualizacji,

— oprogramowanie do backupu maszyn wirtualnych,

— oprogramowanie do backupu serwera bazy danych,

— drukarki,

— urządzenie wielofunkcyjne,

— urządzenie dyskowe do backupu,

— licencje Windows Server DC Core 2019 lub równoważne,

— terminale,

— dodatkowe wyposażenie, prace konfiguracyjne,

— silnik bazy danych,

— dostawa licencji modułu Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Patomorfologii i Archiwum Dokumentacji Medycznej wraz z pracami konfiguracyjno-wdrożeniowo-szkoleniowymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. zadania znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 770 364.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w kwocie 8 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital w Gorlicach, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

— dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenia UTM pracujące w systemie HA do zabezpieczenia sieci LAN i internetu oraz szkolenie administratorów, licencje – 1 rok, wsparcie techniczne – 1 rok.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. zadania znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 90 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w kwocie 1 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie serwerowni

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital w Gorlicach, POLSKA – serwerownia

II.2.4)Opis zamówienia:

— dostawa, montaż i konfiguracja – zasilacz awaryjny UPS,

— dostawa, montaż i konfiguracja – system monitoringu i kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni i UPS,

— dobór, dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni i UPS typu split/multisplit,

— dostawa i montaż szaf serwerowych wraz z wyposażeniem,

— dodatkowe prace serwisowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. zadania znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w kwocie 1 300,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Celem potwierdzenia wymogu należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz (1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymienione dokumenty składa Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Celem potwierdzenia wymogów należy dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające uregulowanie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wymienione dokumenty składa Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wymienione dokumenty składa Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Biuro zamówień publicznych Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W otwarciu mogą wziąć udział przedstawiciele Wykonawców. Otwarcie ofert elektroniczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia oraz SIWZ wnosi się w terminie do 10 dni od daty ich publikacji.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020