Dostawy - 367327-2020

Submission deadline has been amended by:  418096-2020
05/08/2020    S150

Polska-Warszawa: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

2020/S 150-367327

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Luiza Buze
E-mail: luiza.buze@mazovia.pl
Tel.: +48 223141668
Faks: +48 223141670
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazovia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020

Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB
II.1.2)Główny kod CPV
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach projektów „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” oraz „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014–2020. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykaz asortymentu zamówienia podstawowego: tj. część I – laptop do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy wg specyfikacji partnera – 1 888 szt., laptop wg specyfikacji partnera – 3 068 szt., tablet – 2 832 szt., oprogramowanie dodatkowe do komputerów licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32 bit – 30 lic.; część II – drukarka laserowa – 3 068 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 236 szt.; część III – monitor interaktywny – 135 szt., projektor multimedialny – 238 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
30213100 Komputery przenośne
30237270 Torby na komputery przenośne
30213200 Komputer tablet
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy wg specyfikacji partnera – 1 888 szt., laptop wg specyfikacji partnera – 3 068 szt., tablet – 2 832 szt., oprogramowanie dodatkowe do komputerów licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32 bit – 30 lic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla laptopów i zestawów komputerowych wg specyfikacji partnera / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie w części 1 uwzględniającej prawo opcji nr 1 (Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego): laptop wg. specyfikacji partnera – 708 szt.

Zamówienie w części 1 uwzględniającej prawo opcji nr 2 (Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego): zestaw komputerowy z oprogramowaniem wg. specyfikacji partnera – 32 szt., laptop wg. specyfikacji partnera – 52 szt., tablet – 48 szt.

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie partnera, dla którego będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego. Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi na warunkach i po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

1. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: RPMA.10.01.01-14-e047/20.

2. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – nr: RPMA.10.03.01-14-9213/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN brutto.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt techniczny (drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
30120000 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Drukarka laserowa – 3 068 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 236 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie w części 2 uwzględniającej prawo opcji nr 2 (Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego): drukarka laserowa – 52 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt.

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie partnera, dla którego będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego. Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi na warunkach i po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

1. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: RPMA.10.01.01-14-e047/20.

2. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – nr: RPMA.10.03.01-14-9213/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN brutto.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitor interaktywny i projektor multimedialny

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231320 Monitory dotykowe
38652100 Projektory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Monitor interaktywny – 135 szt., projektor multimedialny – 238 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie w części 3 uwzględniającej prawo opcji nr 2 (Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego): monitor interaktywny – 4 szt., projektor multimedialny – 4 szt.

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie partnera, dla którego będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego. Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi na warunkach i po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

1. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: RPMA.10.01.01-14-e047/20.

2. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – nr: RPMA.10.03.01-14-9213/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 59 000,00 PLN brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

§ 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp.

2. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

§ 2. Podstawy wykluczenia z postępowania

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

§ 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, o której mowa w § 1 specyfikacji, wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyła ofertę wraz z aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniem w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, informacje, w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które są mu znane.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie platformy dotyczącej danego postępowania.

5. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

cd. w sekcji VI.3

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy odpowiednio dla każdej części zamówienia.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze ogólnych warunków umowy dla poszczególnych części zamówienia stanowiących załącznik 3 do specyfikacji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 301, ul. Okrzei 35, Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. z sekcji III.1.3

3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;

4) oświadczenia własne Wykonawcy.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przedłoży wypełniony i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi w nim dokumentami dotyczącymi oferowanego sprzętu i Wykonawców usług, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, odpowiednio dla części, na którą złożył ofertę.

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w specyfikacji, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 7, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

10. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 w sekcji III.1.3 ogłoszenia składa odpowiednio dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Zamawiający zaleca:

1) ofertę należy sporządzić w jęz. pol., a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się stosować format danych .pdf;

2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES;

3) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie;

4) ePUAP nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.

14. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Składając ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.

15. Skrót Pzp oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych, skrót SIWZ/specyfikacja oznacza Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia zamieszczoną na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia, skrót SOPZ oznacza szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020