Prekės - 367330-2020

05/08/2020    S150

Lenkija-Poznań: Kiti vaistai

2020/S 150-367330

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Adresas: ul. Polna 33
Miestas: Poznań
NUTS kodas: PL415 Miasto Poznań
Pašto kodas: 60-535
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Szczeblowska
El. paštas: aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl
Telefonas: +48 618419515
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://platformazakupowa.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa produktu leczniczego: lipegfilgrastym – umowa ramowa

Nuorodos numeris: 29/20
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33690000 Kiti vaistai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiot zamówienia: dostawa produktu leczniczego: lipegfilgrastym 6 mg / 0,6 ml roztwór do wstrzykiwań op. 1 amp.-strzykawka + urządzenie zabezpieczające.

Przewidywania ilość produktu w okresie realizacji umowy ramowej oszacowana została na 600 op.

Maksymalna wartość umowy ramowej wynosi: 972 000,00 PLN.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 900 000.00 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL415 Miasto Poznań
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Apteka szpitalna, ul. Polna 33, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa produktu leczniczego: lipegfilgrastym – umowa ramowa.

Lipegfilgrastym 6 mg / 0,6 ml roztwór do wstrzykiwań op.1 amp.-strzykawka + urządzenie zabezpieczające.

Przewidywania ilość produktu w okresie realizacji umowy ramowej oszacowana została na 600 op.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 9 000,00.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub zezwoleniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiającym sprzedaż produktu leczniczego spoza miejsc wytwarzania, wydanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Termin zapłaty, w jakim Zamawiający uiści wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę każdej partii towaru, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 08/09/2020
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 08/09/2020
Vietos laikas: 09:05
Vieta:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie G-PSK, ul. Polna 33, POLSKA, budynek E, pok. 105

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

2022

VI.3)Papildoma informacija:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5:

— pkt 1 – w stosunku do którego otwarto likwidację,

— pkt 2 ustawy – który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,

— pkt 3 ustawy – jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z: Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentacji Zamawiającego, członkami komisji przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy,

— pkt 4 ustawy – który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,

— pkt 5 ustawy – będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

— pkt 6 ustawy – jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5,

— pkt 7 ustawy – wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną,

— pkt 8 ustawy – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów:

1. informacji z KRK;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika US;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne;

6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny;

8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym;

9. oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

10. aktualnego zezwolenia GIF.

Ponadto Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenia wymienionego w SIWZ rozdz. VI pkt 2.2. Do oferty Wykonawca składa również: formularz cenowy, formularz oferty, pełnomocnictwo, JEDZ – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty dla podmiotów zagranicznych określone w SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: KIO – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: KIO – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Departament Odwołań UZP
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/07/2020