Prekės - 367331-2020

05/08/2020    S150

Lenkija-Krokuva: Nešiojamieji kompiuteriai

2020/S 150-367331

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucję Gospodarki Budżetowej
Adresas: ul. Wadowicka 6
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 30-415
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
El. paštas: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefonas: +48 602491691
Faksas: +48 124175665

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.czdsigb.gov.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.czdsigb.gov.pl

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adresas: ul. Wadowicka 6
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 30-415
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
El. paštas: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefonas: +48 602491691
Faksas: +48 124175665

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.czdsigb.gov.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: zakupy dla sądownictwa

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Umowa ramowa na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnych.

Nuorodos numeris: WZP-421-17/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Kody CPV przedmiotu zamówienia:

30213100-6 Komputery przenośne,

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami,

30237200-1 Akcesoria komputerowe.

2. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę laptopów (zwanych dalej „sprzętem”) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej i wrocławskiej, wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

— część 1: laptop typ 1 – standardowy – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 1 948,

— część 2: laptop typ 2 – ponadstandardowy – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 188.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część 1: laptop typ 1 – standardowy

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
30230000 Su kompiuteriais susijusi įranga
30237200 Kompiuterio priedai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej i wrocławskiej.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia i postępowania

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę laptopów (zwanych dalej „sprzętem”) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej i wrocławskiej, wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

część 1: laptop typ 1 – standardowy – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 1 948.

3. Wskazane w pkt 2 powyżej przewidywane maksymalne ilości sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, w części 1 wskazane zostały szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnych ilościach. Ilości te mogą ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu w podziale na poszczególne części zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Certyfikat TCO / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Karta graficzna / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Kąt pochylenia wyświetlacza / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Technologia wyświetlacza / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Podświetlenie klawiatury / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Stacja dokująca / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/06/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70 000,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część 2: laptop typ 2 – ponadstandardowy

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
30230000 Su kompiuteriais susijusi įranga
30237200 Kompiuterio priedai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Sądy powszechne obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej i wrocławskiej.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia i postępowania

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę laptopów (zwanych dalej „sprzętem”) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji dla każdego rodzaju sprzętu wskazany został w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

część 2: laptop typ 2 – ponadstandardowy – dostawa w maksymalnej ilości sztuk: 188.

3. Wskazane w pkt 2 powyżej przewidywane maksymalne ilości sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, w części 2 wskazane zostały szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnych ilościach. Ilości te mogą ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu w podziale na poszczególne części zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Certyfikat TCO / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Karta graficzna / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Kąt pochylenia wyświetlacza / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Technologia wyświetlacza / Lyginamasis svoris: 5
Kokybės kriterijus - Vardas: Stacja dokująca / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/06/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

— dla części 1 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł 00/100) brutto każde,

— dla części 2 zamówienia: co najmniej dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) brutto każde.

Przez sprzęt komputerowy* Zamawiający rozumie komputery/terminale lub monitory lub laptopy/notebooki wraz z akcesoriami lub oprogramowaniem.

W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla części 1 zamówienia.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku o wyższej wartości).

W przypadku gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument.

W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, nie wypełnia sekcji A–D części IV), VI. JEDZ należy złożyć w oryginale.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.

Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera wzór umowy ramowej – Załącznik nr 5 do SIWZ oraz wzór umowy wykonawczej stanowi Załącznik nr 5A do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 3
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 07/09/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 07/09/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

1. W wyżej wskazanym terminie w Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, POLSKA, odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu.

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

1. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz:

— sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej i wrocławskiej, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2017 r., poz. 122 z późn. zm.),

— CZDSIGB na podstawie porozumienia nr 12/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126), wskazanych:

4.1. w par. 5 pkt 1;

4.2. w par. 5 pkt 2;

4.3. w par. 5 pkt 3;

4.4. w par. 5 pkt 4;

4.5. w par. 5 pkt 5;

4.6. w par. 5 pkt 6;

4.7. w par. 5 pkt 9;

4.8. w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1–4.7.

6. Ofertę stanowią wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełniony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w rozdz. X pkt 8.2 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:

7.1. ppkt 4.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

7.2. ppkt 4.2–4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia;

7.3. ppkt 4.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2b rozporządzenia.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz. IX pkt 3.5 SIWZ.

11. W celu oceny w ramach kryterium oceny ofert wraz z ofertą należy załączyć dla części 1: laptop typ 1 oraz dla części 2: laptop typ 2: certyfikat TCO lub równoważny lub wydruk ze strony internetowej https://tcocertified.com/product-finder/ dla zaoferowanego modelu laptopa (o ile dotyczy).

12. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej w rozdz. XIX SIWZ.

13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a Pzp.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 22458701
Faksas: +48 22458770

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Zgodnie z rozdziałem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 22458701
Faksas: +48 22458770

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/07/2020