Prekės - 367333-2020

Submission deadline has been amended by:  418110-2020
05/08/2020    S150

Lenkija-Vroclavas: Laboratorijos baldai

2020/S 150-367333

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Adresas: ul. Stabłowicka 147
Miestas: Wrocław
NUTS kodas: PL514 Miasto Wrocław
Pašto kodas: 54-066
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Elżbieta Borowik
El. paštas: elzbieta.borowik@port.lukasiewicz.gov.pl
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.port.org.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: państwowa osoba prawna
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: badania naukowe i rozwojowe

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa regałów laboratoryjnych i zmywarki do mycia klatek laboratoryjnych

Nuorodos numeris: PO.271.21.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39180000 Laboratorijos baldai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów laboratoryjnych i zmywarki do mycia klatek laboratoryjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1) dostawa regałów laboratoryjnych wraz z jednostką wentylującą i systemem klatek dla zwierząt laboratoryjnych;

2) dostawa zmywarki do mycia klatek laboratoryjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu specjalistycznego wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa regałów laboratoryjnych wraz z jednostką wentylującą i systemem klatek dla zwierząt laboratoryjnych

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
39180000 Laboratorijos baldai
42520000 Vėdinimo įrenginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

— regałów do hodowli myszy – pojemność 96 klatek – 10 szt.,

— jednostki wentylujące do regału z klatkami indywidualnie wentylowanymi – 4 szt.,

— kompletne klatki w zestawie do regału o pojemności 96 klatek – 1 160 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Parametry techniczne / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa zmywarki do mycia klatek laboratoryjnych

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
39180000 Laboratorijos baldai
42959000 Nebuitinės indų plovimo mašinos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnej zmywarki dwudrzwiowej (przelotowej) do mycia klatek laboratoryjnych – 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy (rozumiane jako trzy odrębne dostawy na rzecz trzech odrębnych Zamawiających w ramach trzech odrębnych umów) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego takiego jak zmywarki, regały laboratoryjne oraz podobny sprzęt będący wyposażeniem Zwierzętarni (dotyczy części nr 1 i nr 2 zamówienia).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 5.1 SIWZ musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców:

— Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Pzp,

— jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 07/09/2020
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 07/09/2020
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, POLSKA, bud. 2, piętro 3, sala konferencyjna.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Pzp.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: część 1: 20 000,00 PLN, część 2: 7 000,00 PLN. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą dla każdej części z osobna. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert.

4. Na zawartość oferty składa się:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

2) wypełniony i podpisany formularz asortymentowy – wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

3) jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

4) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty lub podpisania JEDZ nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zawarcie umowy.

6. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu dostaw będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 6.5 SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, w następujących terminach:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.4.1 i 17.4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/07/2020