Dostawy - 367335-2020

Submission deadline has been amended by:  411410-2020
05/08/2020    S150

Polska-Rzeszów: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 150-367335

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 690587255
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Szlachta
E-mail: r.szlachta@podkarpackie.pl
Tel.: +48 177476844
Faks: +48 178501761

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 690587255
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jarecki
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Tel.: +48 178501776
Faks: +48 178501701

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: OR-IV.272.2.40.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednio załącznik nr 2.1 oraz załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30191400 Niszczarki
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

1) komputer AIO z ekranem min. 23” – sztuk 141,

2) komputer przenośny z ekranem 15” – sztuk 60,

3) komputer przenośny z ekranem 13” – sztuk 6,

4) komputer przenośny z ekranem 17” – sztuk 4,

5) monitor – sztuk 22,

6) tablet – sztuk 3,

7) dysk zewnętrzny – sztuk 30,

8) oprogramowanie (licencja typ 1) – sztuk 241,

9) oprogramowanie (licencja typ 2) – sztuk 1,

10) oprogramowanie (licencja typ 3) – sztuk 1,

11) oprogramowanie (licencja typ 4) – sztuk 18.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności dodatkowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.10.01.00-18-0002/19-00 oraz OA17 oraz OB22

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

1) urządzenia wielofunkcyjne (kolor) z faxem w formacie A4 z obsługą sieci WiFi (standard szyfrowania WPA2 Enterprise) – sztuk 12;

2) urządzenia wielofunkcyjne (kolor) w formacie A3 z obsługą sieci WiFi (standard szyfrowania WPA2 Enterprise) – sztuk 25;

3) drukarka mobilna z torbą i akumulatorem – sztuk 8;

4) skaner mobilny – sztuk 18;

5) skaner szczelinowy – sztuk 6;

6) niszczarka do dokumentów – sztuk 51;

7) drukarka etykiet – sztuk 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpieczeństwo / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.10.01.00-18-0002/19-00 oraz OA17 oraz OB22

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera odpowiednio załącznik nr 4.1 oraz załącznik nr 4.2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 207, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oddzielnie dla każdej części. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty i inne informacje stanowiące podstawę do oceny złożonych ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6) jako 2 miesiące, przy czym jeden miesiąc to 30 dni.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa).

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy) — z zastrzeżeniem rozdz. VI pkt 8 SIWZ (dotyczy Wykonawców zagranicznych).

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.

5. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „dokumentach zamówienia” należy przez to rozumieć również SIWZ. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020