Dostawy - 367340-2020

Submission deadline has been amended by:  444145-2020
05/08/2020    S150

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

2020/S 150-367340

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kowalczyk
E-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl
Tel.: +48 223141671
Faks: +48 223141670

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazovia.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny: OR-ZW-II.ZP.D.272.41.2020.MK
II.1.2)Główny kod CPV
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem; Notebooki z oprogramowaniem; Drukarki kolorowe formatu A4; Drukarka przenośnia; Drukarki cz/b formatu A4; Drukarki kolorowe formatu A3; Drukarki cz/b formatu A3; Drukarki do etykiet/kodów kreskowych; Skanery formatu A4; Skaner formatu A3; Skaner biblioteczny; Serwery z oprogramowaniem; Macierze dyskowe; Pracownia terminalowa; Oprogramowanie dodatkowe do komputerów, serwerów i pracowni terminalowej wg specyfikacji dla poszczególnych części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup w ramach UMWM – RPO WM

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
30232100 Drukarki i plotery
30231300 Monitory ekranowe
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego.

1. Zestaw komputerowy do celów biurowych 31 szt.;

2. Notebook do celów biurowych 4 szt.;

3. Drukarka kolorowa formatu A4 typ 2 11 szt.;

4. Drukarka cz/b formatu A4 typ 2 1 szt.;

5. Drukarka przenośna 1 szt.;

6. Licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 35 lic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez producenta certyfikatu Epeat Gold dla monitorów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez producenta urządzeń certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dotyczące systemu zarządzania środowiskowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 65
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.11.01.00-14-0002/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości: w przypadku części 1 zamówienia – 1 500 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup w ramach WSJO – sprzęt komputerowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zestaw komputerowy do celów biurowych 437 szt.;

Zestaw komputerowy do celów edukacyjnych 193 szt.;

Zestaw komputerowy do celów edukacyjnych o podwyższonych parametrach 15 szt.;

Notebook do celów biurowych 185 szt.;

Notebook do celów edukacyjnych 135 szt.;

Notebook do celów edukacyjnych o podwyższonych parametrach typ 1- 1 szt.;

Notebook do celów edukacyjnych o podwyższonych parametrach typ 2 1 szt.;

Oprogramowanie dodatkowe do komputerów

Równoważne do Eset Endpoint Security Suite GOV 1Y 719 lic.;

Licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 969 lic.;

Równoważne do Office Professional Plus 2019 Single Academic Open License No Level 468 lic.;

Równoważne do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic Open No Level 468 lic.;

Zainstalowane oprogramowanie równoważne do Office Standard 2019 PL lic. MOLP 142 lic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez producenta certyfikatu Epeat Gold dla monitorów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez producenta urządzeń certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dotyczące systemu zarządzania środowiskowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 65
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa poniżej, w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie, najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie Jednostki dla której będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego.

Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

Zestaw komputerowy do celów biurowych 96 szt.;

Zestaw komputerowy do celów edukacyjnych 45 szt.;

Zestaw komputerowy z dwoma monitorami do celów biurowych 1 szt.;

Oprogramowanie dodatkowe do komputerów

Równoważne do Eset Endpoint Security Suite GOV 1Y 142 lic.;

Licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 142 lic.;

Równoważne do Office Professional Plus 2019 Single Academic Open License No Level 109 lic.;

Równoważne do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic Open No Level 109 lic.;

Zainstalowane oprogramowanie równoważne do Office Standard 2019 PL lic. MOLP 33 lic.;

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości: w przypadku części 2 zamówienia – 40 000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WSJO – sprzęt peryferyjny

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
30216110 Skanery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Drukarka kolorowa formatu A4 typ 1 10 szt.;

Drukarka kolorowa formatu A4 typ 2 56 szt.;

Drukarka kolorowa formatu A3 typ 2 6 szt.;

Drukarka cz/b formatu A4 typ 1 15 szt.;

Drukarka cz/b formatu A4 typ 2 74 szt.;

Drukarka cz/b formatu A3 typ 1 1 szt.;

Drukarka cz/b formatu A3 typ 2 5 szt.;

Drukarka do etykiet/kodów kreskowych 27 szt.;

Skaner formatu A4 38 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez producenta urządzeń certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dotyczące systemu zarządzania środowiskowego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 65
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa poniżej, w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie, najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie Jednostki dla której będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego.

Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

Drukarka kolorowa formatu A4 typ 1 12 szt.;

Drukarka kolorowa formatu A3 typ 1 1 szt.;

Drukarka cz/b formatu A4 typ 1 24 szt.;

Drukarka cz/b formatu A4 typ 2 7 szt.;

Drukarka do etykiet/kodów kreskowych 21 szt.;

Skaner formatu A4 11 szt.;

Skaner formatu A3 5 szt.;

Skaner biblioteczny 1 szt.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości: w przypadku części 3 zamówienia – 4 000 PLN (cztery tysiące złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WSJO – serwery i macierze

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Serwer z oprogramowaniem typ 1 4 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 1.1 1 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 1.2 2 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 2.1 1 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 2.2 5 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 3.1 5 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 3.2 1 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 4 4 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 5.1 1 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 5.2 1 szt.

Serwer z oprogramowaniem typ 5.3 4 szt.

Macierz dyskowa typ 1 4 szt.

Macierz dyskowa typ 2 1 szt.

Macierz dyskowa typ 3.1 1 szt.

Macierz dyskowa typ 3.2 1 szt.

Macierz dyskowa (sieciowy serwer plików NAS) typ 1 1 szt.

Macierz dyskowa (sieciowy serwer plików NAS) typ 1.1 1 szt.

Macierz dyskowa (sieciowy serwer plików NAS) typ 2 2 szt.

Oprogramowanie dodatkowe do serwerów

Równoważne do Windows Server Standard Core 2019 Single Open No Level Academic Core License – licencja na wszystkie rdzenie procesorów części ww. serwerów 10 lic.

Równoważne do Windows Server Standard Core 2019 Single Software Assurance Open No Level Academic – licencja na wszystkie rdzenie procesorów części ww. serwerów 10 lic.

Równoważne do Windows Server CAL 2019 Single License + Software Assurance Open No Level Academic UserCAL 130 lic.

Równoważne do Windows Server CAL 2019 Single License + Software Assurance Open No Level Academic DeviceCAL 300 lic.

Równoważne do Windows Server RDS CAL 2019 Single License + Software Assurance Open No Level Academic DeviceCAL 60 lic.

Równoważne do Windows Server 2019 Standard GOV - licencja na wszystkie rdzenie procesorów części ww. serwerów 10 lic.

Równoważne do Windows Server 2019 Datacenter GOV (do serwerów typ 2.2) – licencja na wszystkie rdzenie procesorów serwera 5 lic.

Równoważne do Windows Server 2019 GOV User CAL 810 lic.

Równoważne do Windows Server 2019 GOV Device CAL 70 lic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 65
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa poniżej, w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie, najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie Jednostki dla której będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego.

Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

Serwer z oprogramowaniem typ 2.3 2 szt.;

Serwer z oprogramowaniem typ 3.3 1 szt.;

Serwer z oprogramowaniem typ 3.4 1 szt.;

Serwer z oprogramowaniem typ 4 3 szt.;

Serwer z oprogramowaniem typ 5.4 2 szt.;

Macierz dyskowa typ 3.3 1 szt.;

Macierz dyskowa typ 3.4 1 szt.;

Macierz dyskowa typ 3.5 3 szt.;

Macierz dyskowa (sieciowy serwer plików NAS) typ 1 2 szt.;

Macierz dyskowa (sieciowy serwer plików NAS) typ 2 2 szt.;

Macierz dyskowa (sieciowy serwer plików NAS) typ 3 1 szt.;

Oprogramowanie dodatkowe do serwerów

Równoważne do Windows Server Standard Core 2019 Single Open No Level Academic Core License – licencja na wszystkie rdzenie procesorów części ww. serwerów 7 lic.;

Równoważne do Windows Server Standard Core 2019 Single Software Assurance Open No Level Academic – licencja na wszystkie rdzenie procesorów części ww. serwerów 7 lic.;

Równoważne do Windows Server CAL 2019 Single License + Software Assurance Open No Level Academic UserCAL 182 lic.;

Równoważne do Windows Server RDS CAL 2019 Single License + Software Assurance Open No Level Academic UserCAL 52 lic.;

Równoważne do Windows Server 2019 Datacenter GOV (do serwerów typ 2.3) – licencja na wszystkie rdzenie procesorów serwera 2 lic.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości: w przypadku części 4 zamówienia – 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WSJO – pracownia terminalowa

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30231300 Monitory ekranowe
30231100 Terminale komputerowe
51600000 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Pracownia terminalowa (komputery i serwer) 1 szt.;

Oprogramowanie dodatkowe do komputerów

Równoważne do Eset Endpoint Security Suite GOV 1Y 1 lic.;

Licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 1 lic.;

Równoważne do Office Professional Plus 2019 Single Academic Open License No Level 1 lic.;

Równoważne do Office Professional Plus 2019 Single Software Assurance Academic Open No Level 1 lic.;

Równoważne do Windows Server Standard Core 2019 Single Open No Level Academic Core License – licencja na wszystkie rdzenie procesorów serwera 1 lic.;

Równoważne do Windows Server Standard Core 2019 Single Software Assurance Open No Level Academic – licencja na wszystkie rdzenie procesorów serwera 1 lic.;

Równoważne do Windows Server CAL 2019 Single License + Software Assurance Open No Level Academic UserCAL 25 lic.;

Równoważne do Windows Server RDS CAL 2019 Single License + Software Assurance Open No Level Academic UserCAL 24 lic.;

Oprogramowanie równoważne do oprogramowania do zarządzania klasopracownią Netsupport School CCE 25 lic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez producenta certyfikatu Epeat Gold dla monitorów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez producenta urządzeń certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dotyczące systemu zarządzania środowiskowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 65
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości: w przypadku części 5 zamówienia – 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

§ 1. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp.

2. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

§ 2. Podstawy wykluczenia z postępowania

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

§ 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykonawca za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego, o której mowa w sekcji I ogłoszenia, wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyła ofertę wraz z aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniem w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji zaznacza wyłącznie sekcję alfa: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, nie wypełniając sekcji A-D części IV.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia JEDZ zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które są mu znane.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1–2 i 4 oraz w ust. 8, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania.

5. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) oświadczenia własne Wykonawcy.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 składa odpowiednio dok. określone w rozp. Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dok., jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie o którym mowa w ust. 4, złoży wypełniony i podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi w nim dokumentami dotyczącymi oferowanego sprzętu i Wykonawców usług, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, odpowiednio dla części na którą złożył ofertę.

9. Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w ust. 1, składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

10. Dokumenty lub oświadczenia inne niż JEDZ, o których mowa w specyfikacji, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

12. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 301, ul. Okrzei 35, Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Skróty: specyfikacja/SIWZ – oznacza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia; Pzp/ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI art. 179–198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020