Dostawy - 367345-2020

05/08/2020    S150

Polska-Warszawa: Komputery przenośne

2020/S 150-367345

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Najwyższa Izba Kontroli
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl
Tel.: +48 224445714
Faks: +48 224445415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nik.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych

Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.020.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 42 500,00 PLN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
48771000 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
30237270 Torby na komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, POLSKA oraz jednostki organizacyjne NIK, o których mowa w Załączniku nr 2 oraz 3 do wzoru umowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, w tym:

1.1. dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności:

1) 157 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 14 cali (typ A), wraz z akcesoriami, z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym, 59 sztuk toreb oraz 98 sztuk plecaków do komputerów przenośnych, o których mowa powyżej;

2) 158 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 15 cali (typ B), wraz z akcesoriami, z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym, 73 sztuk toreb oraz 85 sztuk plecaków do komputerów przenośnych, o których mowa powyżej,

fabrycznie nowych i nieużywanych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ;

1.2. zapewnienie przez Wykonawcę świadczenia usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego sprzętu oraz akcesoriów, na zasadach określonych w § 6 Załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór umowy).

2. Równoważność

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (...) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

Opis równoważności oferowanego systemu operacyjnego, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego systemu operacyjnego w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w:

3.1. Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis równoważności oprogramowania;

3.2. Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty;

3.3. Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami.

Ww. dokumenty zawierają wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia

4.1. Dostawa w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

4.2. Zapewnienie przez Wykonawcę świadczenia usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego sprzętu oraz akcesoriów przez okres 60 miesięcy od daty dostawy (daty podpisania protokołu odbioru bez uwag).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Depozyt sprzętu na czas trwania serwisu gwarancyjnego – komputer typu A / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Depozyt sprzętu na czas trwania serwisu gwarancyjnego – komputer typu B / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Dysk twardy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Ekran komputer typ A / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Ekran komputer typ B / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Waga komputera typ A / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Waga komputera typ B / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne – kamera / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Akumulator / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne – czytnik kart pamięci / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Urządzenie wskazujące / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Zasilacz / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Stacja dokująca / Waga: 7
Cena - Waga: 57
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów

1. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą

1.1 Wykonawca

Do upływu terminu składania ofert każdy Wykonawca musi złożyć:

1) ofertę – formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

2) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór wg Załącznika nr 4 do SIWZ);

3) (jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający wniesienie wadium w gwarancji lub poręczeniu;

4) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo;

5) (jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

6) oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, we wskazanym zakresie, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanym dalej również „JEDZ” (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (z użyciem narzędzia ESPD). Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.

1.3. Inne podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.

2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

1) dokumenty wymienione w sekcji III.1.2, III.1.3 i w sekcji VI.3 ogłoszenia oraz w pkt VI.2 SIWZ.

3. Forma dokumentów

Szczegółowe informacje znajdują się w pkt XI SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000 PLN.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 800 000 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacje dodatkowe dotyczące spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. certyfikaty dla oferowanego sprzętu/oprogramowania, tj.:

1.1. dokument potwierdzający certyfikację MS Windows 10 lub dokument równoważny;

1.2. certyfikat ISO9001, ISO14001 lub dokument równoważny;

1.3. deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny.

Uwaga: dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

2. dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnianie przez zaoferowany sprzęt wymagań opisanych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór formularza oferty):

2.1. tabela nr 1: pkt 1–12;

2.2. tabela nr 4: pkt 3–6, 9–10, 12.

Uwaga

1) Dopuszcza się dołączenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

2) Wzór formularza oferty, tabela nr 1:

a) pkt 12 – Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta o spełnianiu przez zaoferowany produkt normy MIL-Std-810G lub równoważnej, w takim przypadku dokument sporządzony w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

b) pkt 18.2 – Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta przed podpisaniem umowy (dokument sporządzony w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski);

3. egzemplarze testowe oferowanych komputerów przenośnych, toreb i plecaków na komputer przenośny,

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia po jednym egzemplarzu testowym oferowanych komputerów przenośnych, toreb i plecaków na komputer przenośny, będących przedmiotem zamówienia.

Przeprowadzone testy będą miały na celu potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w zakresie określonym w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SWIZ, w tym potwierdzenie poprawnej współpracy oferowanego sprzętu ze sprzętem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność zawodowa / doświadczenie

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie sprzętu komputerowego, o wartości co najmniej 800 000 PLN brutto każde.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ).

Uwaga: w wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia (Zdolność zawodowa / doświadczenie);

2. załączone do wykazu zamówień dowody określające czy te zamówienia (sekcja III.1.3 ogłoszenia (zdolność zawodowa / doświadczenie)) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, POLSKA, pok. nr 3

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Inne podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3 pkt I.

Podmioty zagraniczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3 pkt I.1 i VI.3 pkt I.4, składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, ze zm.).

II. Dokumenty składane bez dodatkowego wezwania Zamawiającego

Grupa kapitałowa

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 7 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. Przed umową

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XVI SIWZ, w formie dokumentów wskazanej w pkt XI.4 SIWZ;

2) dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez autoryzowany serwis producenta komputerów przenośnych oraz toreb i plecaków na komputer przenośny, będących przedmiotem zamówienia.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020