Доставки - 367504-2020

05/08/2020    S150

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 150-367504

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Технически университет — София
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: бул. „Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — деловодство
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Мендева — юрисконсулт, отдел ОП
Електронна поща: zop@tu-sofia.bg
Телефон: +359 29652076
Факс: +359 28683215
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/250
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки, за нуждите на ТУ — София, филиал Пловдив

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки, за нуждите на ТУ — София, филиал Пловдив по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на хляб“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на сладкиши“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на безалкохолни напитки и бира“.

Поръчката включва доставка на хранителни продукти от група „Мляко и млечни продукти“, „Хляб“, „Сладкарски изделия и торти“ и „Безалкохолни напитки и бира“ съгласно номенклатурата и прогнозните количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хляб

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811100 Хляб
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Включва доставка на следните хранителни продукти: хляб заводски — тип „Добруджа“ — по утвърден стандарт № 3/2011 год. на МЗХ — БАБХ — бр. 5 200; ръжено пшеничен хляб — ТД на производителя — бр. 800; хляб „Типов“, 0,830 кг — по утвърден стандарт No 4/2011 г. на МЗХ — БАБХ — бр. 500, подробно описани в техническата спецификация по обособената позиция. Предлаганите хранителни продукти следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти; следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях. Следва да имат добър търговски вид; всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност (продължава в раздел II.2.4)

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продължение от раздел II.2.4): към датата на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 70 (седемдесет) процента от общия срок на годност, обявен от производителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 184-447347
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на хляб

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Единственият участник е предложил оферта, която е неподходяща, тъй като надвишава максималната прогнозна стойност, определена от възложителя по обособена позиция № 2. Участникът е предложил цена за цялостно изпълнение — 7 311,00 BGN без ДДС, която надвишава посочената в обявлението и документацията на обществената поръчка, максималната прогнозна стойност на обособ. позиция № 2 „Доставка на хляб“ — 6 190,00 BGN без ДДС. С оглед на това обстоятелство офертата на единствения участник не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно: в обявлението на поръчката, раздел VI.3) „Допълнителна информация“ е посочено, че „възложителят ще отстрани от участие участник, който е предложил цена за изпълнение, по-висока от максималната за съответната обособена позиция“. Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят прекратява процедурата, когато всички оферти са неподходящи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част 6, глава 27, раздел I от ЗОП жалба може да се подаде в 10-дневен срок от получаването на решението за прекратяване.

Жалба по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2020