Lieferungen - 367613-2022

Submission deadline has been amended by:  428108-2022
08/07/2022    S130

Ungarn-Budapest: Landwirtschaftsmaschinen

2022/S 130-367613

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 10941362244
Postanschrift: Kalotaszeg Utca 31
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1116
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Jámbor László
E-Mail: jambor.laszlo@btirt.hu
Telefon: +36 13235218
Fax: +36 14636538
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.budapestikozmuvek.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000941772022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000941772022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gőzellátás, légkondicionálás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komposzttelepi darálógép beszerzése 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000941772022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
16000000 Landwirtschaftsmaschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zöldhulladék komposztanyaggá történő átalakítása érdekében nagyteljesítményű gyorsforgású kalapácsos aprítógép beszerzése.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16000000 Landwirtschaftsmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1106 Budapest, Keresztúri út 130.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 db nagyteljesítményű (min. 350 kW teljesítmény) gyorsforgású lengő kalapácsos rendszerű utánfutó alvázra szerelt ágaprítógép, melynek a zöldhulladék aprítási kapacitása min 150m3/óra.

Ajánlatkérő a géphez meg kíván vásárolni pótalkatrészként 2 db kalapácsgarnitúrát a hozzá szükséges dobvédőkkel, fésűkkel, tengelyekkel csavarokkal együtt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Szállítási határidő (nap) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Jótállás (hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A beszerzés tárgya alapján - annak jellegére is tekintettek - gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt ésszerűtlen a beszerzés részekre bontása és adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződés megkötése.

A szállítási határidő értékelési szempont, így a hirdetmény II.2.7. pontjában feltüntetett időtartam a maximálisan megajánlható érték figyelembe vételével került meghatározásra.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Igazolási mód:

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)] Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is szükséges).

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem

vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.

Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P1.) Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmassága - a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint - igazolható saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a megnevezett irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani,ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredménye legalább egyik évben nem negatív. Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ágaprítógép szállítása) származó árbevétele eléri összesen a nettó 80 millió Ft-ot.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M1) Ajánlattevőnek műszaki és szakmai alkalmassága - a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján - igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-ban foglaltaknak megfelelően.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pont szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladási napját megelőző három évben rendelkezik összesen legalább 1 db ágaprítógép szállítására vonatkozó referenciával.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ellenszolgáltatás: Az ajánlattétel, az elszámolás, illetve kifizetés pénzneme: euro (EUR) .

Ajánlattevő az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján 1 db számlát jogosult kibocsátani.

Ajánlattevő az igazolt teljesítés után jogosult és köteles a számla kiállítására.

Ajánlatkérő számlát kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Kbt. 135. § (1),(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével az Eladó számlájára történő banki átutalással egyenlíti ki.

(Részletesen lásd EKR-be feltöltött szerződéstervezet.)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/08/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/08/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és - üzemzavar esetén - a 16. §-a szerint.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69-70. §§ alapján folytatja le. Ajánlatkérő teljes körben a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

3) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.2)-III.1.3) pontok.

4) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 30 nap.

5) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-ok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

6) Az értékelési szempontokra vonatkozó főbb információk:

- adható pontszám: 0-10; Ajánlatkérő alkalmazza az EKR automatikus értékelését;

- alk. módszerek: ’Nettó ajánlati ár (HUF)’ értékelési szempontnál fordított arányosítás, a 'Szállítási határidő (nap)' értékelési szempont esetében fordított arányosítás a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérő a 'Szállítási határidő (nap)' értékelési szempont esetében a 425 napnál hosszabb megajánlást nem fogad el, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi és 1 munkanapnál rövidebb megajánlásra a maximális pontszámot adja. 'Jótállás (hónap)' értrékelési szempont esetében egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a 'Jótállás (hónap)' értékelési szempont esetében a 24 hónapnál kevesebbmegajánlást nem fogad el, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi és 36 hónapnál hosszabb megajánlásra a maximális pontszámot adja.

7) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, helyszíni konzultációt nem tart.

8) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában az alábbi iratokat dokumentumokat illetve nyilatkoznia kell benyújtania csatolnia

- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;

- az EEKD-t (ESPD-t) (kitöltve);

- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint;

- nyilatkozatok Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai tekintetében

- nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján;

- nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról + adott esetben változásbejegyzési kérelem digitális tértivevény;

- nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek.;

- nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek.

- nyilatkozat üzleti titokról

- megajánlott termék műszaki leírása

- ártáblázat

- az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát illetve meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást;

- közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)

- nyilatkozatot a fordításról (adott esetben);

- nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti a kizáró okok fenn nem állásáról;

- nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése tekintetében

9) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása és az érdeklődő gazdasági szereplők/AT-k közötti kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/ekr). Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I. 3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy

technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.

10) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli.

11) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

12) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

13) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markóné Ambrus Lilla (Lajstromszám: 01279)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/07/2022