Forniture - 367713-2022

08/07/2022    S130

Polonia-Danzica: Elettricità

2022/S 130-367713

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Numero di identificazione nazionale: 5831281033
Indirizzo postale: ul. Ołowianka 9-13
Città: Gdańsk
Codice NUTS: PL Polska
Codice postale: 80-751
Paese: Polonia
Persona di contatto: Dominik Boratyński
E-mail: d.boratynski@nmm.pl
Tel.: +48 583018611
Fax: +48 583018453
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.nmm.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/nmm
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/nmm
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: państwowa instytucja kultury
I.5)Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia obiektów NMM w Gdańsku

Numero di riferimento: ZP/27-7/PN/2022
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia obiektów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w części III SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 554 361.46 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Polska, województwo pomorskie.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia obiektów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w punktach poboru energii wskazanych

w załączniku nr 1a do części I SWZ w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w części III SWZ.

3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503 oraz Dz.U. 2020 poz. 2053). (Rozporządzenie zmieniające).

4. Przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 554 361.46 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:

1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).

2. Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej części IV: kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt α (alfa) w JEDZ. Ostatecznie na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć:

- a) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

6. Dodatkowo wraz z ofertą oraz jednolitym europejskim dokumentem zamówienia (JEDZ) Wykonawca składa:

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi integralny element SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/10/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/08/2022
Ora locale: 12:15
Luogo:

Narodowe Muzeum Morskiego w Gdańsku

ul. Ołowianka 9-13

80-751 Gdańsku

Pokój nr 300

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Przełom II i III kwartału 2023 r.

VI.3)Informazioni complementari:

1. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony.

2. Wszędzie, gdzie w treści ogłoszenia użyto wyrażeń "Ustawa” lub "Ustawa PZP" lub "PZP należy przez to rozumieć - ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.),

3. Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

5. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).

6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o chronię konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

c) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.

7. Kryteria oceny ofert:

- Cena - waga 100%,

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w celu uzyskania pełnych informacji na temat kryteriów oceny ofert i ich znaczenia należy się zapoznać z SWZ.

8. Na podstawie art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

9. W celu uzyskania pełnej informacji na temat warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w niniejszym ogłoszeniu, należy zapoznać się zapisami SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania

przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2022