Leveringen - 367747-2020

05/08/2020    S150

Nederland-Buitenpost: Schoolmeubilair

2020/S 150-367747

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 211-515477)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noventa
Nationaal identificatienummer: 49667780
Postadres: Ried 11
Plaats: Buitenpost
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9285 KK
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: info@rietplas.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS schoolmeubilair primair onderwijs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van schoolmeubilair primair onderwijs voor Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noventa. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de Aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-515477

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium — naam: kwaliteit

Kwaliteitscriterium — weging: 30

Prijs — weging: 70

Te lezen:

Kwaliteitscriterium — naam: kwaliteit

Kwaliteitscriterium — weging: 50

Prijs — weging: 50

VII.2)Overige nadere inlichtingen: