Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 367800-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

20/10/2015    S203    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: 15.CAT.OP.116 „Radarové zobrazovacie aplikácie na podporu žalovateľného spravodajstva (REACT)“

2015/S 203-367800

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska obranná agentúra
Poštová adresa: rue des Drapiers 17 – 23
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1050
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: oddelenie pre uzatváranie zmlúv
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.eda.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1113

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Obrana
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
15.CAT.OP.116 „Radarové zobrazovacie aplikácie na podporu žalovateľného spravodajstva (REACT)“.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Miesto vykonania: v priestoroch poskytovateľa služieb.
Miesto poskytnutia: priestory EDA.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Štúdia navrhuje preskúmať riešenia na poskytnutie hodnotnejších satelitných zobrazovacích dát, pomoc vojenským zobrazovacím analyzátorom definovaním špecifických pracovných postupov, ktoré by mohli byť potenciálne podporované poloautomatickými nástrojmi na vytvorenie hodnotných a potenciálne žalovateľných spravodajských informácií v súlade s informatívnymi požiadavkami používateľov.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

35720000, 35631200, 73410000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 200 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 10 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:

Pozri súťažné podklady dostupné na webovej stránke pre elektronické podávanie ponúk (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1113

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:

Pozri súťažné podklady dostupné na webovej stránke pre elektronické podávanie ponúk (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1113

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady dostupné na webovej stránke pre elektronické podávanie ponúk (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1113

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady dostupné na webovej stránke pre elektronické podávanie ponúk (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1113

III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

Pozri súťažné podklady dostupné na webovej stránke pre elektronické podávanie ponúk (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1113

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)