С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 367815-2015

Компактен изглед

20/10/2015    S203

Люксембург-Люксембург: Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Европейската комисия на процедура при макроикономически дисбаланси за Франция, Испания, България и Словения

2015/S 203-367815

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
На вниманието на: отдел „Тръжни процедури и договори“
Адрес за електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46667

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.eca.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1108

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Европейската комисия на процедура при макроикономически дисбаланси за Франция, Испания, България и Словения.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси. Експертните проучвания ще обхващат следните теми:
партида 1: доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Франция;
партида 2: доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Испания;
партида 3: доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за България;
партида 4: доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Словения.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 60 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
в дни: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Франция
1)Кратко описание
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси за Франция.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 15 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
в дни: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Испания
1)Кратко описание
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси за Испания.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 15 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за България
1)Кратко описание
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси за България.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 15 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
в дни: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Доклад за определяне на обхвата на прилагането от страна на Комисията на процедура при макроикономически дисбаланси за Словения
1)Кратко описание
Предметът на тази открита покана за участие в търг е осигуряването на проучвания в контекста на изпълнението на одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (MIP). Основната цел на одита е да оцени ролята на Европейската комисия при съставянето, мониторинга и прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси за Словения.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 15 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
в дни: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Плащанията ще се извършват в рамките на 30 дни от подаването на фактурите.
Плащането на услугите ще бъде извършено съгласно Финансовия регламент, приложим към годишния бюджет на Европейския съюз и условията, посочени в документите на поканата за участие в търг.
Оферентът трябва да има предвид, че лицето, което подпише договор с Палатата, ще отговаря за правилното прилагане на правилата относно облагането с ДДС. Европейската сметна палата е освободена от ДДС съгласно член 3 и член 4 от разпоредбите на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1) Оферентите ще трябва да декларират тържествено, че те не попадат в някое от положенията за изключване, изложени по членове 106 и 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета – оттук нататък наричан „Финансов регламент“ (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). Оферентът, на когото бъде възложена поръчката, трябва да представи специфични документи, с цел да докаже, че той не е в някое от положенията за изключване, посочени в членове 106 и 107 от Финансовия регламент.
2) Оферентите трябва ясно да посочат пред ЕСП всички обстоятелства, които могат да създадат конфликт на интереси по време на тръжната процедура и/или по време на предоставянето на услугите.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Оферентите трябва да имат достатъчно технически и професионални възможности, които да им позволят да изпълнят поръчките в съответствие с договорните условия, като се вземе предвид тяхната стойност и мащаб.
Техническите и професионални възможности ще бъдат оценявани въз основа на експертните познания на оферента, свързани с изискваните услуги, в частност по отношение на практическите знания и умения и опит на оферента.
По отношение на поръчките, които са предмет на тази покана за участие в търг, Съдът изисква оферентите да имат следните технически и професионални възможности за партидата, за която кандидатстват:
— лицето, отговарящо за изпълнението на задачите (консултант или ръководител на екип, ако услугата ще бъде предоставена от екип), трябва да отговаря на изискванията по отношение на образователните и професионални квалификации и опит, както е посочено по-долу (вж. „Минимално ниво/минимални нива на евентуално изискваните стандарти“).
Техническите и професионалните възможности на икономическите оператори трябва да бъдат потвърдени със следните документи:
— автобиография на лицето, отговарящо за изпълнението на задачите (консултант или ръководител на екип, ако услугата ще бъде предоставена от екип),
— списък с публикации и минали поръчки за осигуряване на консултантски услуги, с посочване на предмета, датите, стойността и получателите на услугите.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Консултантът или ръководителят на екипа – когато услугите са извършени от екип – трябва да има най-малко следните образователни и професионални квалификации:
образование: поне магистърска степен по икономика;
опит: най-малко 5 години професионален опит в изготвянето на съответния анализ на предмета (макроикономика + политически анализ, свързан с държавата, предмет на проучването);
други: доказани умения за изготвяне на висококачествени доклади на английски или френски език.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Качество. Тежест 70

2. Цена. Тежест 30

IV.2.2)Информация относно електронен търг
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
AO 494.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.11.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 2.12.2015 - 10:00

Място:

Европейска сметна палата, 12, rue Alcide de Gasperi, Кирхберг, 1615 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Оферентите или техните представители, които желаят да присъстват на отварянето на офертите трябва да информират Европейската сметна палата в писмена форма (факс +352 4398-46667, електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu) най-късно до 1.12.2015 (12:00) и трябва да представят своето пълномощно от офериращото дружество.

Ще бъде допуснат само 1 представител на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Бюджет на Европейския съюз.
VI.3)Допълнителна информация
Всички запитвания за допълнителна информация трябва да бъдат отправени единствено в писмена форма до служба „Доставки“ чрез e-tendering:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1108

Заявления за допълнителна информация, получени по-малко от 5 работни дни преди крайната дата за подаване на оферти, може да не бъдат разглеждани.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu/

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, ПК 403
Град: Страсбург
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Европейска сметна палата, служба „Доставки“
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Телефон: +352 4398-47611
Факс: +352 4398-46667
Интернет адрес: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
8.10.2015