Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 367828-2017

20/09/2017    S180    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Activități de cercetare și dezvoltare pentru un model GNSS multicanal cu dublă frecvență pentru aviație

2017/S 180-367828

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Adresă: avenue d'Auderghem 45
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2640
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2640
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Comisia Europeană, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Activități de cercetare și dezvoltare pentru un model GNSS multicanal cu dublă frecvență pentru aviație.

Număr de referinţă: 635/PP/GRO/RCH/17/9877.
II.1.2)Cod CPV principal
73100000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Primul obiectiv este de a construi și a valida un model multicanal cu dublă frecvență pentru aviație, care va fi un element fundamental pentru furnizarea de servicii de navigație prin dublă frecvență ARAIM și SBAS.

Al doilea obiectiv este de a contribui la elaborarea de standarde corespunzătoare la nivelul organismelor de standardizare corespunzătoare. În acest sens, activități de standardizare din cadrul RTCA SC-159 și Eurocae WG-62, în care Comisia Europeană și Agenția GNSS European sunt implicate, sunt în prezent în curs de derulare (actualizarea specificațiilor privind performanțele operaționale minime pentru echipamentele aeronautice L1/L5 ale sistemului Galileo/sistemului de poziționare globală/sistemului de augmentare cu ajutorul sateliților și standardizarea receptoarelor SBAS multiconstelație cu dublă frecvență).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 750 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38112100
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul va include executarea următoarelor sarcini:

sarcina 1: management;

sarcina 2: elaborarea unui model multicanal cu dublă frecvență pentru aviație;

sarcina 3: campanie de zbor de încercare și analiza rezultatelor;

sarcina 4: standardizarea și diseminarea.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 20
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: această acțiune va fi realizată în temeiul Programului-cadru al UE pentru cercetare și dezvoltare Orizont 2020.
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/11/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 8 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/11/2017
Ora locală: 14:00
Locul:

Comisia Europeană, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Financial Management of Space Programmes (02).

Adresa biroului: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Un reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. Companiile care doresc să participe sunt rugate să își comunice intenția prin trimiterea unui e-mail la adresa GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu cu cel puțin 48 de ore în prealabil. Această notificare trebuie semnată de un reprezentant autorizat al ofertantului și să menționeze numele persoanei care va participa la deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3, întrucât sunt furnizate informații în caietul de sarcini al licitației.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/09/2017