Építési beruházás - 367884-2018

23/08/2018    S161    - - Építési beruházás - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2018/S 161-367884

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK23981
Döbrentei utca 2.
Budapest
1013
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnóy Anna
Telefon: +36 302592793
E-mail: titkarsag@kedozrt.hu
Fax: +36 76516306
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kedozrt.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A kecskeméti Campus-beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A kecskeméti Campus-beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214000
45262210
45111290
45233228
45300000
71245000
71322000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (Hrsz: 10212) ingatlan területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kecskeméti Campus-beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti Campus Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.

A beruházás célja a Kecskeméti Campus beruházás teljes kiviteli tervezése, továbbá, hogy az Oktatási épületben elindulhasson a gazdálkodási karnak helyt adó oktatás. A megvalósult beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.

Főbb kivitelezési feladatok:

— Oktatási épület teljes kivitelezése,

— Adminisztrációs és Oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése,

— Gépészeti földalatti épület kivitelezése,

— Közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.

Főbb munkanemek és mennyiségek (alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását ld. a dokumentáció műszaki fejezetében):

— Kiviteli dokumentáció elkészítése

— A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,

— Általános Előkészítő munkák

– Munkaterület előkészítés

– Felvonulási létesítmények telepítése

– Kivitelezést előkészítő munkák

– Ideiglenes közművek telepítése

– Tereprendezés

– Gyártmánytervek készítése

— Oktatási épület (15 267 m2) és Terepszint alatti Gépészeti terület (477 m2):

– Előkészítő munkák

– Szerkezetépítés

– Építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet)

– Épületgépészet

— Fűtési-Hűtési energiaellátás

— Vízellátás, csatornázás

— Szellőzés

— Égéstermék elvezetés

— Beépített oltó rendszer-sprinklerek

— Épületfelügyelet

– Épületvillamosság

— Energiaellátás

— Elektromos hálózatok

— Világítás

— Egyéb elektromos munkák

– Gyengeáramú rendszerek

– Akadálymentesítés

– Tűzvédelem

– Zöldtető mérete: 904 m2

– Oktatási épületben 500 fős előadóterem

— Adminisztrációs épület: 2 000 m2 (csak pinceszint)

– Előkészítő munkák

– Szerkezetépítés

– Építészeti szakipari munkák

— Külső munkák

– Közműhálózatok

– Úthálózat

– Környezetrendezés

A kiviteli terveket papír alapon 5 példányban (4 pld. Ajánlatkérő, 1 pld. tervvéleményező) és 1 pld. elektronikus formában (szöveges tartalom pdf, tiff, tervek és műszaki dokumentáció szerkeszthető dwg, dwf formátumban) nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint átadja. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a 322/2015. (X. 30.) Kr. és a 191/2009. (IX.15.) Kr. 1. sz. melléklete előírásainak.

Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy -ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel az ajánlati dokumentációban (különösen az árazatlan költségvetésben) megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlati dokumentációban átadásra kerül.

A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 549
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 047-085728

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kecskeméti Campus-beruházás I. ütem vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Millennium köz 1.
Zalaegerszeg
8900
Magyarország
NUTS-kód: HU223
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 999 161 790.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 8.8.2018.

Folytatás innen: VII.2.2) A módosítás okai

Felek a teljesség kedvéért rögzítik azt is, hogy korábban a Megrendelő a kivitelezési munkálatokat 5.12.2017 napján a földszintről az I. emeletre felvezető lépcsőt és környezetét, valamint a kapcsolódó szerkezeteket illetően felfüggesztette, melyre tekintettel Vállalkozó akadályozva volt a kivitelezési munkák teljesítésében. A felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidők egymásra épülő határidők, a műszaki szükségesség és a technológiai folyamatok jellege, azok egymáshoz kapcsolódása miatt ez az akadály is gátolta az egyes kivitelezési (rész)határidőkre való teljesítést.

A tárgyalás eredményeképpen Megrendelő a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében rögzített műszaki tartalommódosítással kéri a beruházást kivitelezni, mely a kivitelezéshez szükséges fedvénytervek módosítását is igényli.

Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés fentiek szerinti módosítása nem ütközik a Kbt. 141. §-ába, figyelemmel arra, hogy a vállalkozási díj növekedése nem éri el a Kbt. 141. §-ának (2) bekezdésében foglalt értékhatárok egyikét sem. Emellett a kivitelezési (rész)teljesítési határidők módosítása összefügg a vállalkozási díj növekedésével, tekintettel arra, hogy a megrendelői többletigények kivitelezése több időt vesz igénybe, illetve a kivitelezéshez szükséges fedvénytervek elkészítésének is van időszükséglete. A módosított (rész)teljesítési határidők – a projektmenedzser, illetve műszaki ellenőr szervezetek által is igazoltan – az elvégzendő többletfeladatok időigényével összhangban kerülnek megállapításra. A felek azt is rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, figyelemmel arra, hogy Vállalkozó továbbra is a Campus-beruházáshoz szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására köteles.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében rögzített műszaki tartalommódosítás során eszközölt egyes kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősülnek jelentős módosításnak, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nem került részletesen meghatározásra a beépítendő termékek köre, így e módosítás szerinti feltételek nem befolyásolhatták a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárásban való részvételi szándékát, illetve a közbeszerzési eljárás eredményét. Emellett e módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát sem változtatja meg a Vállalkozó javára, figyelemmel arra, hogy a kiváltott termékek műszaki szempontból egyenértékűek és hasonló piaci árfekvésűek a végül beépítendő termékekkel. E kiváltások lényeges új ajánlattevői kötelezettségre sem terjesztik ki a Szerződés tárgyát, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó a Campus beruházás kivitelezési dokumentációjának elkészítésére és kivitelezésére vállalt kötelezettséget, mely kötelezettséget a kiváltások nem érintették.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45210000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45214000
45262210
45111290
45233228
45300000
71245000
71322000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (Hrsz: 10212) ingatlan területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kecskeméti Campus-beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti Campus Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.

A beruházás célja a Kecskeméti CAMPUS beruházás teljes kiviteli tervezése, továbbá, hogy az Oktatási épületben elindulhasson a gazdálkodási karnak helyt adó oktatás. A megvalósult beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.

Főbb kivitelezési feladatok:

— Oktatási épület teljes kivitelezése,

— Adminisztrációs és Oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése,

— Gépészeti földalatti épület kivitelezése,

— Közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.

Főbb munkanemek és mennyiségek (alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását ld. a dokumentáció műszaki fejezetében):

— Kiviteli dokumentáció elkészítése

— A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,

— Általános Előkészítő munkák

– Munkaterület előkészítés

– Felvonulási létesítmények telepítése

– Kivitelezést előkészítő munkák

– Ideiglenes közművek telepítése

– Tereprendezés

– Gyártmánytervek készítése

— Oktatási épület (15 267 m2) és Terepszint alatti Gépészeti terület (477 m2):

– Előkészítő munkák

– Szerkezetépítés

– Építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet)

– Épületgépészet

— Fűtési-Hűtési energiaellátás

— Vízellátás, csatornázás

— Szellőzés

— Égéstermék elvezetés

— Beépített oltó rendszer-sprinklerek

— Épületfelügyelet

– Épületvillamosság

— Energiaellátás

— Elektromos hálózatok

— Világítás

— Egyéb elektromos munkák

– Gyengeáramú rendszerek

– Akadálymentesítés

– Tűzvédelem

– Zöldtető mérete: 904 m2

– Oktatási épületben 500 fős előadóterem

— Adminisztrációs épület: 2 000 m2 (csak pinceszint)

– Előkészítő munkák

– Szerkezetépítés

– Építészeti szakipari munkák

— Külső munkák

– Közműhálózatok

– Úthálózat

– Környezetrendezés

A kiviteli terveket papír alapon 5 példányban (4 pld. Ajánlatkérő, 1 pld. tervvéleményező) és 1 pld. elektronikus formában (szöveges tartalom pdf, tiff, tervek és műszaki dokumentáció szerkeszthető dwg, dwf formátumban) nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint átadja. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a 322/2015. (X. 30.) Kr. és a 191/2009. (IX.15.) Kr. 1. sz. melléklete előírásainak.

Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy -ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel az ajánlati dokumentációban (különösen az árazatlan költségvetésben) megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlati dokumentációban átadásra kerül.

A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 24/02/2017
Befejezés: 15/06/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13 124 463 242.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Millennium köz 1.
Zalaegerszeg
8900
Magyarország
NUTS-kód: HU223
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés korábbi módosításai a 2017/S 069-129889 számú hirdetményben valamint a 2017/S 180-368053 számú és 2017/S 227-472460 számú hirdetményben ismertetésre kerültek.

Megrendelő a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében rögzített műszaki tartalommódosítással kéri a beruházást kivitelezni, mely a kivitelezéshez szükséges fedvénytervek módosítását is igényli.

A vállalkozási szerződés 10.1.2. pontjának 7-8) alpontjai, illetve 9) alpontja első bekezdése módosul.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A felek a II. számú szerződésmódosításban rögzítették, hogy a kivitelezési dokumentáció készítése során a Megrendelő több olyan, a tervezési munka megvalósítását érintő igényt közölt Vállalkozóval, mely a közbeszerzési eljárás irataiban nem jelent meg. Erre tekintettel a felek a vállalkozási szerződés módosított 5.12. pontja alapján tárgyalásokat folytattak a Megrendelői többletigények vállalkozási díjra és a teljesítési (rész)határidőkre gyakorolt hatásáról, illetve a véglegesen beépítésre kerülő egyes tételekről.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2)

Kbt. 141. § (6)

Folytatás: VI.3) További információk

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 999 161 790.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13 124 463 242.00 HUF