Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Radovi - 368207-2019

Submission deadline has been amended by:  543113-2019
05/08/2019    S149

Hrvatska-Kutina: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2019/S 149-368207

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Zagrebačka 1
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić, becc.oec.
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0031337
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u okviru Projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina

Referentni broj: 4/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je „Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje“ u okviru Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga) po grupama.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 206 785 436.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa A.1 - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Aglomeracije Kutina.

II.2.4)Opis nabave:

? Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe: — Proširenje vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Izgradnjom 46 124 m vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 90 do DN 400 o Izgradnjom 4 crpne stanice kapaciteta 11 – 15 l/s ? Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda „Voloder – Gornja Gračenica“ profila DN 400 u duljini 2 847 m ? Izgradnja dodatna dva bunara [LoPoZ-4 i LoPoZ-5] kapaciteta ? 30 l/s na vodocrpilištu „Osekovo“ ? Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje: ? Izgradnja / proširenje sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: ? Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 685 m. te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Voditelj radova građevinske struke / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 66 213 484.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa A.2 - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina – I

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Aglomeracije Kutina

II.2.4)Opis nabave:

? Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe: ? Proširenje vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Izgradnjom 551 m vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 110 ? Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 90 do DN 300 u duljini 17 773 m ? Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje: ? Rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 7 075 m. o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 353 m. o Rekonstrukcija preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 6 kišnih preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 305 m. ? Izgradnja / proširenje sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 1 702 m. o Izgradnja preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 5 kišnih preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 568 m. o Izgradnja sanitarnih gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 19 033 m. o Izgradnja tlačnih kanalizacijskih cjevovoda [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 2 775 m. o Izgradnja crpnih stanica [sanitarni sustav odvodnje] ukupno 8 crpnih stanica o Izgradnja gravitacijskih retencijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 347 m. te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Voditelj radova građevinske struke / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 85 126 166.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa A.3 - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina – II

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Aglomeracije Kutina

II.2.4)Opis nabave:

? Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe: ? Proširenje vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Izgradnjom 1 951 m vodoopskrbnih cjevovoda profila od DN 63 do DN 110 ? Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavinao Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 90 do DN 250 u duljini 8 234 m ? Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje: ? Rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 4 605 m. o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 1 615 m. o Rekonstrukcija preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 1 kišnih preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 50 m. ? Izgradnja / proširenje sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 4 457 m. o Izgradnja preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 2 kišna preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 52 m. o Izgradnja sanitarnih gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 7 068 m. o Izgradnja tlačnih kanalizacijskih cjevovoda [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 1 581 m. o Izgradnja crpnih stanica [sanitarni sustav odvodnje] ukupno 5 crpnih stanica te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Voditelj radova građevinske struke / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 55 445 786.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 21.1.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U ponudi se obvezno dostavlja eESPD obrazac – popratni dokumenti se ne dostavljaju uz ponudu.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 21.1.1:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

1) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

2) Jamstvo za povrat avansa:

Ukoliko Izvođač traži predujam, Izvođač će Naručitelju dostaviti jamstvo za povrat avansa u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

3) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: prilikom predaje Okončane situacije, Izvođač će dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) Ugovorne cijene bez PDV-a za prve dvije godine razdoblja odgovornosti za nedostatke, a za dodatno razdoblje odgovornosti za nedostatke kako je određeno u Dodatku ponudi u visini 5 % (pet posto) Ugovorne cijene bez PDV-a.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i radove koji su predmet ovog postupka javne nabave, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta.

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvođača, Podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo.

Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, te iste platiti u roku od 60 dana od predaje Izvještaja i popratne dokumentacije Inženjeru

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj od zajednice gospodarskih subjekata neće zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Školska ulica 4, Kutina, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/07/2019