Dienstleistungen - 368208-2020

05/08/2020    S150

Polen-Krakau: Dienstleistungen für medizinische Abfälle

2020/S 150-368208

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 0000039390
Postanschrift: ul. Wielicka 265
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-663
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: zp@usdk.pl
Telefon: +48 126582011-1217

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szpitalzdrowia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP-271-2-90/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180108*, 180109 wytwarzanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Przewidywana szacunkowa ilość odpadów do odebrania w okresie 12 miesięcy realizacji usługi: 252 ton (średniomiesięcznie 21 ton).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 700 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital dziecięcy w Krakowie, Kraków, ul. Wielicka 265, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180108*, 180109 wytwarzanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Przewidywana szacunkowa ilość odpadów do odebrania w okresie 12 miesięcy realizacji usługi: 252 ton (średniomiesięcznie 21 ton).

Szczegółowy opis zamówienia i warunków jego realizacji zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności załącznik nr 1 istotne postanowienia umowy i załącznik 3 – opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 700 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać aktualne zezwolenia/decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy: Zezwolenie / decyzja wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawnia Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach z grupy 18 objętych przedmiotem zamówienia; lub alternatywnie – w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Aktualne zezwolenie/decyzja wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawniająca Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach z grupy 18 objętych zamówieniem (180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180108*, 180109); alternatywnie w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Opisane w SIWZ w szczególności załączniku nr 1 – istotnych postanowieniach umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/09/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/09/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Oferty elektroniczne

Siedziba zamawiającego, Kraków ul. Wielicka 265, pok. 2H-06b – Dział Zamówień Publicznych, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w tym oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia) oraz dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10, w związku z § 7 ust. 1–3 oraz § 8 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.)

III. Wykonawca jest zobowiązany wnieść do upływu terminu składania ofert wadium w kwocie 17 000 PLN (siedemnaście tysięcy zł).

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

V. Termin związania ofertą: 60 dni

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/07/2020