Dienstleistungen - 368208-2020

05/08/2020    S150

Polska-Kraków: Usługi w zakresie odpadów medycznych

2020/S 150-368208

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000039390
Adres pocztowy: ul. Wielicka 265
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@usdk.pl
Tel.: +48 126582011-1217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Numer referencyjny: EZP-271-2-90/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180108*, 180109 wytwarzanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Przewidywana szacunkowa ilość odpadów do odebrania w okresie 12 miesięcy realizacji usługi: 252 ton (średniomiesięcznie 21 ton).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 700 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital dziecięcy w Krakowie, Kraków, ul. Wielicka 265, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180108*, 180109 wytwarzanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Przewidywana szacunkowa ilość odpadów do odebrania w okresie 12 miesięcy realizacji usługi: 252 ton (średniomiesięcznie 21 ton).

Szczegółowy opis zamówienia i warunków jego realizacji zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności załącznik nr 1 istotne postanowienia umowy i załącznik 3 – opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 700 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać aktualne zezwolenia/decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy: Zezwolenie / decyzja wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawnia Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach z grupy 18 objętych przedmiotem zamówienia; lub alternatywnie – w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Aktualne zezwolenie/decyzja wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawniająca Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach z grupy 18 objętych zamówieniem (180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180108*, 180109); alternatywnie w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Opisane w SIWZ w szczególności załączniku nr 1 – istotnych postanowieniach umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Oferty elektroniczne

Siedziba zamawiającego, Kraków ul. Wielicka 265, pok. 2H-06b – Dział Zamówień Publicznych, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w tym oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia) oraz dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10, w związku z § 7 ust. 1–3 oraz § 8 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.)

III. Wykonawca jest zobowiązany wnieść do upływu terminu składania ofert wadium w kwocie 17 000 PLN (siedemnaście tysięcy zł).

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

V. Termin związania ofertą: 60 dni

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020