Stavební práce - 368263-2021

Submission deadline has been amended by:  490133-2021
20/07/2021    S138

Česko-Brno: Výstavba zařízení na zpracování odpadu

2021/S 138-368263

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: SAKO Brno, a.s.
Národní identifikační číslo: 60713470
Poštovní adresa: Jedovnická 4247/2
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 628 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o, advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 542210351
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.sako.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sako.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.sako.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Poštovní adresa: Jakubská 121/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Petra Horáková
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 542210351
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.sako.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sako.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.sako.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.6)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Svoz komunálních a tříděných odpadů, odpadové hospodářství

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)

II.1.2)Hlavní kód CPV
45222100 Výstavba zařízení na zpracování odpadu
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky, je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1). Bližší informace v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 300 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45251140 Výstavba tepelných elektráren
42320000 Spalovny odpadů
45251250 Výstavba tepláren s dálkovým rozvodem
45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
45220000 Konstrukční a stavební práce
45232140 Stavební práce vztahující se k přípojkám dálkového vytápění
51135110 Instalace a montáž spaloven odpadů
45222000 Stavební úpravy pro technická díla kromě mostů, tunelů, šachet a podchodů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je areál v sídle zadavatele.

Bližší podrobnosti jsou stanoveny v přílohách zadávací dokumentace.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky, je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1).

Bližší informace v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 300 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Maximální počet: 4
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:

Počet účastníků, kteří podají žádost o účast a splní podmínky účasti, bude snížen dle níže uvedeného kritéria.

Kritérium:

Počet významných prací spočívajících v realizaci výstavby/montáže a uvedení do provozu technologie „chute to stack“ pro energetické využití odpadů.

Seznam významných prací pro účely snížení počtu účastníků podle tohoto kritéria uvedou účastníci jako součást podávané žádosti o účast, a to s informacemi ve stejném rozsahu, jako jsou požadovány v čl. 4.4 písm. a) (způsob prokázání splnění technické kvalifikace). Může se jednat jak o významné práce, jejichž prostřednictvím účastník prokazuje splnění technické kvalifikace podle odst. 4.4, tak i referenční významné práce odlišné, pokud naplní požadavky tohoto kritéria.

V rámci kritéria pro snížení počtu účastníků budou zohledněny významné práce, které spočívaly ve výstavbě/montáži a uvedení do provozu technologie „chute to stack“8 pro energetické využití odpadů a které dále splňují kumulativně všechny následující požadavky:

a) byly realizovány (řádně dokončeny) v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení;

b) jednalo se o zařízení pro energetické využití odpadů o kapacitě spalovaného odpadu alespoň 100 tis. tun/rok.

Za každou významnou práci naplňující kritéria dle tohoto odstavce kvalifikační dokumentace obdrží účastník 1 bod.

Maximální počet hodnocených referenčních zakázek u účastníka zadávacího řízení v rámci tohoto kritéria je 10 (tj. max 10 bodů). Každá hodnocená referenční zakázka může být u účastníka zohledněna pouze jednou.

V rámci procesu snižování počtu účastníků uspějí první 4 účastníci s nejvyšším součtem bodových hodnot. Účastníci, kteří neuspějí (budou na dalších místech pořadí), budou ze zadávacího řízení vyloučeni. Pokud se však na 4. místě v rámci procesu snižování počtu účastníků umístí více účastníků s totožnou přiřazenou bodovou hodnotou, uspějí při snížení všichni tito účastníci (tj. počet účastníků po snížení bude v tomto případě vyšší než 4 a všichni takoví účastníci budou vyzváni k podání předběžných nabídek).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Nízkoteplotní ekonomizér a kondenzace spalin

Návrh budoucího propojení parního rozdělovače Linky se rozdělovačem Stávajícího zařízení

Nový systém Big Bag pro skladování aktivního uhlí

Nové silo pro nehašené vápno

Systém správy dokumentů

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Modernizační fond, program Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT).

II.2.14)Další informace

Zadavatel bude usilovat o pokrytí části nákladů z dotace z Modernizačního fondu – viz II.2.13).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel předloží výpis z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenský list, resp. jiné oprávnění k podnikání v oborech:

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

2. Projektová činnost ve výstavbě.

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).

Osvědčení o autorizaci dle 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) citovaného zákona, pro obor:

(i) pozemní stavby;

(ii) statika a dynamika staveb;

(iii) technologická zařízení staveb;

(iv) technika prostředí staveb, specializace technická zařízení;

(v) požární bezpečnost staveb;

přičemž jedna osoba může prokázat autorizaci (potvrzení) pro všechny/více požadovaných oborů.

Doložení dokladu(ů) podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán(y) v okamžiku podání žádosti o účast, ale lze je(j) doložit v souladu s článkem 17.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele; v takovém případě uvede účastník v žádosti o účast čestné prohlášení, že uvedenou kvalifikaci bude jako vybraný dodavatel splňovat.

Osvědčení dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, tj. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v požadovaném rozsahu, a to ve vztahu nejméně k jedné osobě.

Oprávnění podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., a to podle bodu 1 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) pro třídu II. skupinu A elektrických technických zařízení.

Oprávnění podle § 4 odst. 1 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, a to pro vyhrazená tlaková zařízení podle § 2 odst. 1 písm. a) a písm. b) této vyhlášky.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.6)Požadované zálohy a záruky:

Výše požadované jistoty: 20 000 000 CZK.

Bližší informace v zadávací dokumentaci.

III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Platební podmínky jsou ustanoveny v čl. 26 Smlouvy (Část I.A) a dále rozvedena Části II.D Ceny a platební podmínky zadávací dokumentace a to následně:

— Platba č. 1: 10 %, Po splnění požadavek pro první fakturu dle této přílohy (10 % záruka za provedení),

— Platba č. 2: 5 %, Zahájení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD3, MD1, AD1 a ED1 dle Smlouvy.

Podmíněno vystavením a poskytnutím schválené záruky za platbu v souladu se Smlouvou. (5 % záruka za platbu),

— Platba č. 3: 5 %, Dokončení základů kotle a bunkru v místě Staveniště a dodání Objednatelem schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD4, MD2, AD2 and ED2 dle Smlouvy.

Podmíněno vystavením a poskytnutím schválené záruky za platbu v souladu se Smlouvou (5 % záruka za platbu).

Dále viz část II.D Ceny a platební podmínky ZD.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/09/2021
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština, Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/07/2021