Услуги - 368268-2020

05/08/2020    S150

България-София: Услуги по програмиране на софтуерни пакети

2020/S 150-368268

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Академия на Министерство на вътрешните работи (МВР)
Национален регистрационен номер: 129001232
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 4“, бул. „Ал. Малинов“ № 1
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1715
Държава: България
Лице за контакт: Мария Ангелова Пашова
Електронна поща: mary_pashova@abv.bg
Телефон: +359 29829279
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/academy
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1290
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Абонаментно поддържане на инсталиран работещ програмен счетоводен продукт „Бизнес процесор“ за нуждите на сектор „Финанси“ на Академия на МВР и подчинените ѝ структури

II.1.2)Основен CPV код
72210000 Услуги по програмиране на софтуерни пакети
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва пълно абонаментно поддържане на инсталиран работещ програмен счетоводен продукт „Бизнес процесор“ за нуждите на сектор „Финанси“ на Академия на МВР и подчинените ѝ структури за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 37 824.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва пълно абонаментно поддържане на инсталиран работещ програмен счетоводен продукт „Бизнес процесор“ за нуждите на сектор „Финанси“ на Академия на МВР и подчинените ѝ структури за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Мотиви:

По смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, вкл. права на интелектуална собственост. Програмният продукт „Конто“ е внедрен и поддържан от „Диуеър“ ЕООД, който притежава изключителни права върху него. Съгласно договор от 13.02.2018 г. наследниците на автора и собственик на ПП „Конто“ предоставят изключително право за внедряване и поддържане на ПП КОНТО на „Диуеър“ ЕООД. В полза на горецитираното дружество е издаден лиценз за изключителни права за внедряване и поддържане на програмния продукт. Видно от свидетелство за марка, издадено от Патентно ведомство, притежател на словесната марка „Конто/Коnto“ е „Диуеър“ ЕООД. Марката е свързана със стоки и услуги за разработване на компютърен софтуер. От уведомление на Патентно ведомство се установява, че на 17.03.2014 г. марка „Конто/Konto“ с рег. № 56656 е подновена до 20.01.2025 г. Видно от декларация от 2.07.2020 г. на управителя на дружеството, наименованията „Конто“ и „Бизнес процесор“ са идентични. Съгласно чл. 3, ал. 1, т.1 и чл. 5 от ЗАПСП компютърните програми са обект на авторско право, негови носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. По силата на чл. 42 от ЗАПСП при липса на изрична уговорка правата на интелектуална собственост принадлежат на автора.

В тази връзка единствено лицето, което притежава изключителни права, вкл. права на интелектуална собственост върху създадения програмен продукт, може да реализира обществената поръчка, тъй като възлагането на изпълнението на друго лице ще доведе до нарушаване на правата на интелектуална собственост на „Диуеър“ ЕООД.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 458100-1178
Наименование:

Абонаментно поддържане на инсталиран работещ програмен счетоводен продукт „Бизнес процесор“ за нуждите на сектор „Финанси“ на Академия на МВР и подчинените ѝ структури.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диуеър“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121796200
Пощенски адрес: ул. „Панайот Волов“ № 11
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1527
Държава: България
Електронна поща: office@dware.bg
Телефон: +359 29461540
Факс: +359 29461644
Интернет адрес: http://www.dware.bg/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 37 824.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 37 824.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2020