Услуги - 368301-2020

05/08/2020    S150

България-Бяла: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2020/S 150-368301

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бяла
Национален регистрационен номер: 000530493
Пощенски адрес: пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1
Град: Бяла
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7100
Държава: България
Лице за контакт: Ваня Минкова — главен юрисконсулт
Електронна поща: byala.rs@byala.bg
Телефон: +359 81772020
Факс: +359 81774634
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://byala.bg/home/
Адрес на профила на купувача: https://byala-rse.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?hidemenu=y
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по проект „Консервация и реставрация на м

II.1.2)Основен CPV код
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на услугата по настоящата поръчка е включено изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта по проект „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в община Бяла“. Обектът е недвижима ценност на културното наследство с национално значение, фигуриращ под номер 4 в списъка на недвижимите културни ценности с национално значение, на територията на област Русе на Министерство на културата. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република БЪЛГАРИЯ и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 185 900.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
71220000 Архитектурно проектиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Община Бяла, офис/и на изпълнителя и възложителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на услугата по настоящата поръчка е включено изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта по проект: „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в община Бяла“. Обектът е недвижима ценност на културното наследство с национално значение, фигуриращ под номер 4 в списъка на недвижимите културни ценности с национално значение, на територията на област Русе на Министерство на културата. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република БЪЛГАРИЯ и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект съгласно чл.162, ал. 2 от ЗУТ и съгласно посоченото в Техническата спецификация и договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Поръчката се финансира по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002-„Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ от ОПРР 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Наст. общ. поръчка е проведена на осн. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във вр. с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП. Съгл. разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творч. дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обект. форма, като одобрени архит. проекти, одобрени проекти за устройствено планиране, карти, схеми, планове и др., отнасящи се до архитектурата, територ. устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Според чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП авторът има изключ. право да използва създаденото от него произведение. В чл. 18, ал. 2, т. 8 от същия закон като „използване“ се определя преработката и синхронизацията на произведението, като за преработка се счита и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и изпол. на произведението за създ. на ново, производно от него произведение. В тази вр. следва да се приеме, че разработването на проекта във фаза технически следва да се реализира от неговия автор. Разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ предвижда, че авторският надзор по всички части е задълж. за всички строежи от първа до пета категория вкл., като условията и редът за осъщ. на авторски надзор по време на строителството се определят с наредбата по чл. 169, ал. 4 от ЗУТ и въз основа договор между възложителя и проектанта. С оглед на изложеното и на осн. чл. 162, ал. 2 от ЗУТ и с цел закрила на правото на интелектуална собственост върху инвестиц. проект във фаза „технически“ задължението за упр. на авторски надзор следва да бъде вменено на техния автор, а именно „Инжпроект“ ООД, с който Община Бяла има договор № Д-49/20.02.2018 г. за изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за консервация и реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла и подобряване на инфраструктура и туристическия достъп. Според чл. 19, ал. 1 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиц. проекти техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект. Посочената разпоредба предопределя за изпълнител на следв. фаза на проектиране да се избира лицето, изготвило идейния проект за същия обект.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-153
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Инжпроект“ ООД
Национален регистрационен номер: 123652571
Пощенски адрес: район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 71
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: engproject_sf@tracebg.com
Телефон: +359 885538866
Факс: +359 24262153
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 185 900.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

1. Пълното наименование на поръчката, посочено в т. II.1.1), е: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по проект „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в община Бяла“ по процедура № BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.“.

2. На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП договорът е сключен след влизане в сила на решение № Р- 15/15.05.2020 г. на кмета на община Бяла за откриване на процедурата с носителя на авторското право „Инжпроект“ ООД, ЕИК 123652571.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2020