Υπηρεσίες - 368495-2019

06/08/2019    S150

Πορτογαλία-Λισσαβόνα: Υπηρεσίες ασφαλείας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

2019/S 150-368495

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Ταχ. διεύθυνση: Praça Europa 4
Πόλη: Lisbon
Κωδικός NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Ταχ. κωδικός: 1249-206
Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mr BIEDRON Wiktor — Facilities and Logistics
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: OP252019@emsa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.emsa.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Ταχ. διεύθυνση: Praça Europa 4
Πόλη: Lisbon
Κωδικός NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Ταχ. κωδικός: 1249-206
Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: OP252019@emsa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.emsa.europa.eu
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5242
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες ασφαλείας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Αριθμός αναφοράς: EMSA/OP/25/2019
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79710000 Υπηρεσίες ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη 2 συμβάσεων με τον ίδιο ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και συναφείς υπηρεσίες για τις εγκαταστάσεις του ΕΟΑΘ και του ΕΚΠΝΤ στη Λισαβόνα.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες ασφαλείας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79713000 Υπηρεσίες φύλαξης
79711000 Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού
79714000 Υπηρεσίες επιτήρησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λισαβόνα, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο διαγωνισμός διαιρείται σε 2 παρτίδες και θα έχει σαν αποτέλεσμα στην ανάθεση 2 ξεχωριστών συμβάσεων, μία ανά παρτίδα. Η σύμβαση (σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών) για την παρτίδα 1 θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του ΕΟΑΘ. Και τα δύο παρτίδες θα ανατεθούν στον ίδιο ανάδοχο. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές για τις παρτίδες 1 και 2.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 900 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες ασφάλειας για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79711000 Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού
79713000 Υπηρεσίες φύλαξης
79714000 Υπηρεσίες επιτήρησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λισαβόνα, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο διαγωνισμός διαιρείται σε 2 παρτίδες και θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάθεση 2 ξεχωριστών συμβάσεων, μία ανά παρτίδα. Η σύμβαση (σύμβαση παροχής υπηρεσιών) για την παρτίδα 2 θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του ΕΚΠΝΤ. Και τα δύο παρτίδες θα ανατεθούν στον ίδιο ανάδοχο. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές για τις παρτίδες 1 και 2.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 700 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές για περιόδους 1 έτους η κάθε μία.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Άνευ αντικειμένου

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/09/2019
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 31/12/2019
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/09/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Οι προσφορές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα αποσφραγισθούν στις 11.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης/θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης), δηλαδή στις 10.00 (ώρα Λισαβόνας) στα γραφεία του ΕΟΑΘ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ECJ.Registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/07/2019