Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 368495-2019

06/08/2019    S150    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Portugalia-Lizbona: Usługi ochrony na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

2019/S 150-368495

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
Adres pocztowy: Praça Europa 4
Miejscowość: Lisbon
Kod NUTS: PT170
Kod pocztowy: 1249-206
Państwo: Portugalia
Osoba do kontaktów: Mr BIEDRON Wiktor — Facilities and Logistics
E-mail: OP252019@emsa.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: www.emsa.europa.eu

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Adres pocztowy: Praça Europa 4
Miejscowość: Lisbon
Kod NUTS: PT170
Kod pocztowy: 1249-206
Państwo: Portugalia
E-mail: OP252019@emsa.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: www.emsa.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5242
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ochrony na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Numer referencyjny: EMSA/OP/25/2019
II.1.2)Główny kod CPV
79710000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsza procedura przetargowa ma na celu zawarcie z tym samym wykonawcą 2 umów o świadczenie usług ochrony i usług powiązanych na rzecz siedziby EMSA i EMCDDA w Lizbonie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochrony na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79713000
79711000
79714000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT17
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lizbona, w siedzibie EMSA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie jest podzielone na 2 części i w jego wyniku zostaną zawarte 2 odrębne umowy, tj. 1 umowa w odniesieniu do każdej części. Umowa (umowa ramowa o usługi) dotycząca części 1 zostanie podpisana między wybranym wykonawcą a EMSA. Zamówienie na obydwie części zostanie udzielone temu samemu wykonawcy, dlatego od oferentów wymaga się złożenia oferty na część 1 i część 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 900 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi ochrony na rzecz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000
79713000
79714000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT170
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lizbona, w siedzibie EMCDDA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie jest podzielone na 2 części i w jego wyniku zostaną zawarte 2 odrębne umowy, tj. 1 umowa w odniesieniu do każdej części. Umowa (umowa ramowa o usługi) dotycząca części 2 zostanie podpisana między wybranym wykonawcą a EMCDDA. Zamówienie na obydwie części zostanie udzielone temu samemu wykonawcy, dlatego od oferentów wymaga się złożenia oferty na część 1 i część 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

odnawialny 3-krotnie, każdorazowo na okres 1 roku.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

nd.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert otrzymanych drogą elektroniczną będzie miało miejsce o godzinie 11.00 czasu środkowoeuropejskiego/środkowoeuropejskiego letniego (czyli o godz. 10.00 czasu lizbońskiego), w siedzibie EMSA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

Adres internetowy: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2019