Services - 368498-2016

21/10/2016    S204    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Hongrie-Budapest: Services de conseil en matière d'acquisitions

2016/S 204-368498

Avis de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Miniszterelnökség
AK10272
Kossuth Lajos tér 1–3.
Budapest
1055
Hongrie
Point(s) de contact: dr. Nagy Anita
Téléphone: +36 17953403
Courriel: anita.nagy@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
Code NUTS: HU101

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Adresse du profil d’acheteur: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=7&type=210&year=2016#!DocumentBrowse
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Miniszterelnökség
Wesselényi utca 20–22., 719. sz. iroda
Budapest
1077
Hongrie
Point(s) de contact: dr. Nagy Anita
Téléphone: +36 17953403
Courriel: anita.nagy@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
Code NUTS: HU101

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Adresse du profil d’acheteur: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Autre activité: a közbeszerzésekért felelős miniszter hatáskörébe utalt közbeszerzési ellenőrzési tevékenységek

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Keretmegállapodás keretében a Miniszterelnökség és mindenkor hatályos jogszabályok szerint közbeszerzési eljárások, szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységéhez közbeszerzési, jogi tanácsadás.

II.1.2)Code CPV principal
79418000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Keretmegállapodás keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 4 995 000 000.00 HUF
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79111000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU101
Lieu principal d'exécution:

A Megbízott székhelye, a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben Megbízó telephelye (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) vagy Megbízó által kijelölt egyéb hely.

II.2.4)Description des prestations:

Keretmegállapodás keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.

1. Előreláthatólag legalább évente kb. 2 000 – 2 500 db eljáráshoz kapcsolódó legalább évente kb. 10 000-13 000 db ellenőrzési dokumentum (minőségellenőrzési jelentés, minőségellenőrzési tanúsítvány, eredmény állásfoglalás, ezekhez kapcsolódóan hiánypótlási felhívások, állásfoglalás készítése, szerződésmódosítással kapcsolatos állásfoglalás készítés) tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében közbeszerzési-jogi vélemény elkészítése.

2. Általános (koncepcionális) jelleggel a Megbízó tevékenységi körében felmerülő közbeszerzési szakkérdések közbeszerzési, jogi szempontú vizsgálata tanácsadás keretében a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján.

3. A Megbízó által a Megbízó tevékenységi körében kiadott állásfoglalások támogatása, jogi/közbeszerzési szempontú kérdések vizsgálata és elemzése tanácsadás keretében a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján.

4. A Megbízó által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás.

5. A Megbízó utasításai (egyedi megrendelés) alapján, a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, nem közbeszerzés keretében kötött szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, a felügyeletet ellátó szerv részére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok kapcsán, továbbá a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő beszerzések felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és – adott esetben helyszíni – rendelkezésre állás.

A minőségbiztosítási tevékenységet, továbbá a szakmai vezetést ajánlattevő, közös ajánlat esetén közös ajánlattevők egyike végzi alvállalkozó bevonása nélkül az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában foglaltaknak megfelelően.

A fenti tevékenységek összefoglalóan: Miniszterelnökség tevékenységét segítő szakértői tanácsadás.

A várható teljes mennyiség 1/3 része uniós közbeszerzési értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik.

A keretmegállapodás keretösszege nettó 4 995 000 000 HUF. A Kbt. 104. § (7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő nem köteles beszerzését a keretmegállapodás alapján megvalósítani.

Az 1. pontban foglalt feladatok ellátása során a korábban hatályos 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (1.11.2015. hó előtt megkezdett ellenőrzések esetén) és az eljárás megindításakor hatályos 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata, a szakemberek kommunikációját, ill. a feladatellátást garantáló információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítvány/leírás / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 4 995 000 000.00 HUF
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Ajánlatkérő elektronikus úton, korlátlanul, teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi honlapján a közbesz. dokumentumokat: http://www.kormany.hu oldalon belül miniszterelnökség/dokumentumok/közbeszerzések.

Eljárásban való részvétel feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása. Közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni a letöltést.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Igazolás: A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1–16. § szerint, különösen:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8-9 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben és 63. §-ban foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10–11. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. és 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és 63. § (1) bekezdésének a hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Fizetési feltétel: ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok szerződésszerű ellátásáért az ellenszolgáltatást a keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések alapján az adott időszakban teljesített eseti megrendelések alapján, a teljesítésről szóló igazolás kiállítását követően a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben (alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésben) foglaltak szerint, ill. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § szerint teljesíti.

A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 25/11/2016
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Hongrois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 24/01/2017
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 25/11/2016
Heure locale: 10:00
Lieu:

Miniszterelnökség, Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22., VII. emelet 703.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)–(2), (4) és (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Az ajánlathoz felolvasólap szükséges (Kbt. 66. § (5) bek.).

2. Az ajánlat tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bek.-re, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozat eredeti, cégszerűen aláírt példányban szükséges.

3. Alvállalkozók: Kbt. 66. § (6) bek. szerint.

4. Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát ajánlathoz benyújtani.

5. Részajánlattétel nem biztosított(gazdasági, műszaki és minőségi, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok alapján a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, továbbá a feladatok részekre bontva, adott esetben több megbízottal kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.

6. Formai előírások: Kbt. 66–67. § és a közbesz. dokumentumokban foglaltak szerint.

7. Az ajánlatokat írásban, zártan, a felhívásban megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidőig.

8. Az ajánlattevők alkalmasságának feltételei a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban meghatározottak ((GP.1) 2) 3), MSZ.1) 2)).

9. Közös ajánlattétel Kbt. 35. § alapján.

10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírásmintát.

11. Változásbejegyzés: 321/2015. Korm.r. 13. § szerint. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot szükséges benyújtani.

12. Ajánlatkérő kizárja a Projekttársaság létrehozását ajánlattevő és közös ajánlattevők vonatkozásában.

13. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőre tekintettel szükséges esetben a Kbt. 71. § (6) bek. alapján.

14. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt.56.§ alapján, konzultáció és helyszíni bejárás nincs.

15. Ajánlati biztosíték: az ajánlattétel ennek nyújtásához kötött, mértéke 10 000 000 HUF. Részletek a közbesz. dokumentációban.

16. Értékelési szempont és módszer: a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) és módszerre vonatkozó információk az alábbiakban és részletesen a közbeszerzési dokumentumban található.

1) ajánlati ár / Súlyszám 60:

1.1) óradíj nettó HUF/óra / Súlyszám 50;

1.2) sürgősségi feladatellátás óradíja nettó HUF/óra / Súlyszám 10;

2) a szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány képzettsége, tapasztalata, a szakemberek kommunikációját, feladatellátását garantáló információbiztonság-irányítási rendszerre (ISO 27001) vonatkozó tanúsítvány vagy azzal egyenértékű leírás megléte és a teljesítés során igénybevétele / Súlyszám 40.

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–200 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. A 2. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő közvetlen/direkt pontkiosztás módszerét alkalmazza.

17. Szakmai ajánlat: a közbeszerzési dokumentációban szereplő mintafeladat megoldása szükséges. Részletek a közbesz. dokumentációban.

18. Az eljárás a Kbt. 104. § (3) bek. alapján egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontjában foglalt módokon kerülhet sor.

19. Szerződéskötéskor benyújtandó humánerőforrás-terv és tanúsítványok leírása részletesen a közbesz. dokumentációban.

20. Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú/alternatív ajánlattételt.

21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy Anita, lajstromszám: 00903.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongrie
Téléphone: +36 18828592
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongrie
Téléphone: +36 18828592
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/10/2016