Szolgáltatások - 368498-2016

21/10/2016    S204

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2016/S 204-368498

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Telefon: +36 17953403
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=7&type=210&year=2016#!DocumentBrowse
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Postai cím: Wesselényi utca 20–22., 719. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Telefon: +36 17953403
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: a közbeszerzésekért felelős miniszter hatáskörébe utalt közbeszerzési ellenőrzési tevékenységek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás keretében a Miniszterelnökség és mindenkor hatályos jogszabályok szerint közbeszerzési eljárások, szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységéhez közbeszerzési, jogi tanácsadás.

II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 995 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Megbízott székhelye, a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben Megbízó telephelye (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) vagy Megbízó által kijelölt egyéb hely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.

1. Előreláthatólag legalább évente kb. 2 000 – 2 500 db eljáráshoz kapcsolódó legalább évente kb. 10 000-13 000 db ellenőrzési dokumentum (minőségellenőrzési jelentés, minőségellenőrzési tanúsítvány, eredmény állásfoglalás, ezekhez kapcsolódóan hiánypótlási felhívások, állásfoglalás készítése, szerződésmódosítással kapcsolatos állásfoglalás készítés) tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében közbeszerzési-jogi vélemény elkészítése.

2. Általános (koncepcionális) jelleggel a Megbízó tevékenységi körében felmerülő közbeszerzési szakkérdések közbeszerzési, jogi szempontú vizsgálata tanácsadás keretében a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján.

3. A Megbízó által a Megbízó tevékenységi körében kiadott állásfoglalások támogatása, jogi/közbeszerzési szempontú kérdések vizsgálata és elemzése tanácsadás keretében a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján.

4. A Megbízó által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás.

5. A Megbízó utasításai (egyedi megrendelés) alapján, a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, nem közbeszerzés keretében kötött szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, a felügyeletet ellátó szerv részére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok kapcsán, továbbá a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő beszerzések felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és – adott esetben helyszíni – rendelkezésre állás.

A minőségbiztosítási tevékenységet, továbbá a szakmai vezetést ajánlattevő, közös ajánlat esetén közös ajánlattevők egyike végzi alvállalkozó bevonása nélkül az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában foglaltaknak megfelelően.

A fenti tevékenységek összefoglalóan: Miniszterelnökség tevékenységét segítő szakértői tanácsadás.

A várható teljes mennyiség 1/3 része uniós közbeszerzési értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik.

A keretmegállapodás keretösszege nettó 4 995 000 000 HUF. A Kbt. 104. § (7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő nem köteles beszerzését a keretmegállapodás alapján megvalósítani.

Az 1. pontban foglalt feladatok ellátása során a korábban hatályos 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (1.11.2015. hó előtt megkezdett ellenőrzések esetén) és az eljárás megindításakor hatályos 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata, a szakemberek kommunikációját, ill. a feladatellátást garantáló információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítvány/leírás / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 995 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő elektronikus úton, korlátlanul, teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi honlapján a közbesz. dokumentumokat: http://www.kormany.hu oldalon belül miniszterelnökség/dokumentumok/közbeszerzések.

Eljárásban való részvétel feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása. Közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni a letöltést.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Igazolás: A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1–16. § szerint, különösen:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8-9 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben és 63. §-ban foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10–11. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. és 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és 63. § (1) bekezdésének a hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fizetési feltétel: ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok szerződésszerű ellátásáért az ellenszolgáltatást a keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések alapján az adott időszakban teljesített eseti megrendelések alapján, a teljesítésről szóló igazolás kiállítását követően a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben (alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésben) foglaltak szerint, ill. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § szerint teljesíti.

A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/11/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 24/01/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/11/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Miniszterelnökség, Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22., VII. emelet 703.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)–(2), (4) és (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlathoz felolvasólap szükséges (Kbt. 66. § (5) bek.).

2. Az ajánlat tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bek.-re, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozat eredeti, cégszerűen aláírt példányban szükséges.

3. Alvállalkozók: Kbt. 66. § (6) bek. szerint.

4. Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát ajánlathoz benyújtani.

5. Részajánlattétel nem biztosított(gazdasági, műszaki és minőségi, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok alapján a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, továbbá a feladatok részekre bontva, adott esetben több megbízottal kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.

6. Formai előírások: Kbt. 66–67. § és a közbesz. dokumentumokban foglaltak szerint.

7. Az ajánlatokat írásban, zártan, a felhívásban megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidőig.

8. Az ajánlattevők alkalmasságának feltételei a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban meghatározottak ((GP.1) 2) 3), MSZ.1) 2)).

9. Közös ajánlattétel Kbt. 35. § alapján.

10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírásmintát.

11. Változásbejegyzés: 321/2015. Korm.r. 13. § szerint. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot szükséges benyújtani.

12. Ajánlatkérő kizárja a Projekttársaság létrehozását ajánlattevő és közös ajánlattevők vonatkozásában.

13. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőre tekintettel szükséges esetben a Kbt. 71. § (6) bek. alapján.

14. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt.56.§ alapján, konzultáció és helyszíni bejárás nincs.

15. Ajánlati biztosíték: az ajánlattétel ennek nyújtásához kötött, mértéke 10 000 000 HUF. Részletek a közbesz. dokumentációban.

16. Értékelési szempont és módszer: a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) és módszerre vonatkozó információk az alábbiakban és részletesen a közbeszerzési dokumentumban található.

1) ajánlati ár / Súlyszám 60:

1.1) óradíj nettó HUF/óra / Súlyszám 50;

1.2) sürgősségi feladatellátás óradíja nettó HUF/óra / Súlyszám 10;

2) a szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány képzettsége, tapasztalata, a szakemberek kommunikációját, feladatellátását garantáló információbiztonság-irányítási rendszerre (ISO 27001) vonatkozó tanúsítvány vagy azzal egyenértékű leírás megléte és a teljesítés során igénybevétele / Súlyszám 40.

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–200 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. A 2. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő közvetlen/direkt pontkiosztás módszerét alkalmazza.

17. Szakmai ajánlat: a közbeszerzési dokumentációban szereplő mintafeladat megoldása szükséges. Részletek a közbesz. dokumentációban.

18. Az eljárás a Kbt. 104. § (3) bek. alapján egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontjában foglalt módokon kerülhet sor.

19. Szerződéskötéskor benyújtandó humánerőforrás-terv és tanúsítványok leírása részletesen a közbesz. dokumentációban.

20. Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú/alternatív ajánlattételt.

21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy Anita, lajstromszám: 00903.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2016