Szolgáltatások - 368498-2016

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

21/10/2016    S204    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Węgry-Budapeszt: Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia

2016/S 204-368498

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miniszterelnökség
AK10272
Kossuth Lajos tér 1–3.
Budapest
1055
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Nagy Anita
Tel.: +36 17953403
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Faks: +36 17950362
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Adres profilu nabywcy: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=7&type=210&year=2016#!DocumentBrowse
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Miniszterelnökség
Wesselényi utca 20–22., 719. sz. iroda
Budapest
1077
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Nagy Anita
Tel.: +36 17953403
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Faks: +36 17950362
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Adres profilu nabywcy: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: a közbeszerzésekért felelős miniszter hatáskörébe utalt közbeszerzési ellenőrzési tevékenységek

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przez cały czas i w ramach kancelarii premiera, na mocy obecnego prawodawstwa, procedur udzielania zamówień publicznych, zamówień agencja nadzoru nad zamówieniami publicznymi na usługi w zakresie doradztwa prawnego.

II.1.2)Główny kod CPV
79418000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach kancelarii premiera, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi, wykorzystując środki z podsystemów sektora instytucji rządowych i samorządowych procedur udzielania zamówień lub umów organ nadzoru, jego obowiązki na mocy obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych i fachowych porad prawnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 995 000 000.00 HUF
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79111000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU101
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pełnomocnictwa dla zarządcy, w zakresie niezbędnym do wykonania głównej siedzibie (1077 Budapeszt, wesselényi u. 20-22.) lub w innym miejscu wyznaczonym przez klienta.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach kancelarii premiera, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi, wykorzystując środki z podsystemów sektora instytucji rządowych i samorządowych procedur udzielania zamówień lub umów organ nadzoru, jego obowiązki na mocy obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych i fachowych porad prawnych.

1. Co najmniej raz w roku do ok. 2 000 – 2 500 co najmniej raz do roku i wynosi około 10 000 do 13 000 (kontrola dokumentów, kontrola jakości sprawozdania, świadectwa kontroli jakości żądań poprawienia wyników, w związku z rezolucją, rezolucji, rezolucji) związane ze zmianą w umowie w odniesieniu do treści zamówień publicznych wiedzy fachowej, porad prawnych w kwestiach wymagających szczególnej (wykonawcy), instrukcje nakazujące közbeszerzési-jogi na przygotowanie opinii.

2. Ogólne (koncepcyjne rodzaju poniesionych przez główną działalność zamówień publicznych specjalistyczne doradztwo, analiza prawna zamówień indywidualnych instrukcji (wykonawcy).

3. Główna działalność główne elementy stanowiska zamówień publicznych/prawne porady i wsparcie w zakresie analizy zagadnień w kontekście zamówień indywidualnych instrukcji (wykonawcy).

4. Materiały szkoleniowe przygotowane przez głównego zobowiązanego, treść dokumentów do sporządzenia profesjonalnego doradztwa dotyczącego prawnych aspektów zamówień publicznych/z instrukcjami wykonawcy (na zlecenie), podręczniki, wytyczne, komunikaty, badania, szkolenia, opracowanie materiałów szkoleniowych, zamówienia publiczne i/lub udzielają porad dotyczących ustawodawstwa.

5. (szczegółowe instrukcje wykonawcy, na podstawie kancelarii premiera) zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy wykorzystaniu funduszy z podsystemami ogólnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zamówień objętych zakresem kompetencji organu nadzoru z myślą o wykonywanie innych zadań; Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ nadzorujący do zadań kontrolnych określonych w odpowiednim prawodawstwie, a także kancelarii premiera, a także innych departamentów w każdej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy wykorzystaniu funduszy z podsystemami sektor instytucji rządowych i samorządowych kupuje na wniosek organów przeprowadzających kontrole, pobieranie fachowych porad i, w razie potrzeby na miejscu, celem ich dostępności.

Działania w zakresie zapewnienia jakości, profesjonalnego przywództwa wspólnej oferty oferent, a w przypadku wspólnej oferty bez udziału podwykonawców przeprowadza jeden z zaproszeniem do składania ofert przewidzianym w pkt III.1.3).

Podsumowanie działań opisanych powyżej: Porady ekspertów ds. Kancelarii Premiera.

Przewidywana łączna wartość zamówień publicznych UE progowej równej 1/3 szacunkowej wartości zamówień publicznych.

4 995 000 000 HUF netto dla umowy ramowej. Ustawy o zamówieniach publicznych. 104. Uwzględniając art. (7) instytucja zamawiająca nie jest zobowiązana do dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej.

Zadania, o których mowa w pkt 1 rozporządzenia 46/2011. obowiązującego uprzednio III) (25.) Korm. kontroli rozpoczętych przed 1.11.2015 r.) w sprawie nr 320/2015., obowiązujące w chwili wszczęcia postępowania (X.30.) postępuje zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata, a szakemberek kommunikációját, ill. a feladatellátást garantáló információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítvány/leírás / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 995 000 000.00 HUF
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Instytucja zamawiająca za pomocą środków elektronicznych nieograniczony, pełny i bezpłatny közbesz. dokumentów na stronie internetowej Urzędu:http://www.kormany.huKancelaria premiera/dokumenty/o zamówieniach publicznych.

Udział w postępowaniu przetargowym jest przedmiotem potwierdzenia odbioru. W przypadku wspólnej oferty, oferent uzyskał tylko 1 razy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Podstawy odmowy: Procedura ta może nie być oferent lub podwykonawca, i nie może przyczyniać się do podmiotów gospodarczych w gestii prawa zamówień publicznych. 62. Sekcja 63 oraz pkt od (2) do (1). Podstawę wykluczenia określonych w pkt (1).

„samonaprawcze”: Ustawy o zamówieniach publicznych. 64. Zgodnie z art. Ostateczną decyzję na wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, są przekazywane w tym samym czasie.

Poświadczenie: DYREKTYWA 321/2015. (X.30.) 1-16. Zgodnie z tym artykułem, w szczególności:

Węgierskie letelepedésű oferenta (-ów) oraz, w stosownych przypadkach, struktury administracyjne zaangażowane w weryfikację kompetencji wykonawcy (-ów) (WE) nr 321/2015. 4 (X.30.). Sekcje 8 – 9 i wykazuje się zgodnie z prawem zamówień publicznych. 62. Sekcja 63 oraz pkt (1) i (2). Podstawy odmowy określone w art. nr.

Oferent nie ma siedziby na Węgrzech, instytucja zamawiająca 321/2015. (X.30.) Korm w latach 11, 10 i 4. Na mocy § akceptują zaświadczeń i oświadczeń pisemnych.

DYREKTYWA 321/2015. 15 (X.30) dekretu rządowego. Na podstawie art. (1) oferenta oraz podwykonawców biorących udział w ocenie kompetencji lub innej organizacji, wyłącznie jednolity europejski dokument zamówienia przedłożony w ustawie o zamówieniach publicznych. 63 oraz 62 W celu sprawdzenia braku podstaw do odmowy.

Nowych podwykonawców nie uczestniczą w kompetencji oferentów w ustawie Prawo zamówień publicznych. 67. Deklarację, o której mowa w ust. (4) należy przedłożyć.

DYREKTYWA 321/2015. 1 (X.30) dekretu rządowego. § (1) oferty przez oferenta na podstawie ustawy z 2015 r. o zamówieniach publicznych cxliii. procedur zamówień publicznych prowadzonych w ramach części drugiej rozporządzenia w chwili składania swojej oferty. Zgodnie z rozdziałem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia z wyprzedzeniem (eekd), wraz z potwierdzeniem, że nie podlegał on przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 62. Pkt (1) i (2) i 63. W zakres art. ust. (1).

DYREKTYWA 321/2015. 1 (X.30) dekretu rządowego. Na podstawie art. (2) ustawy o zamówieniach publicznych przez instytucję zamawiającą. 69. Pkt (4) – (8) dla certyfikatów ze względu na odmowę operatora. Zgodnie z rozdziałem wykazać, że nie wchodzą w zakres podstaw wyłączenia przewidzianych w procedurze.

DYREKTYWA 321/2015. 1 (X.30) dekretu rządowego. Na podstawie art. III ust. (4). Środki dowodowe, o których mowa w rozdziałach zgodnie z rozdziałem V, jeżeli dany podmiot gospodarczy na liście zakwalifikowanych oferentów wystąpień może wykazać zgodność z wymaganiami określonymi w procedurach udzielania zamówień.

DYREKTYWA 321/2015. 1 (X.30) dekretu rządowego. Na podstawie ust. (5), art., a nie podmiot gospodarczy mający siedzibę na Węgrzech, instytucja zamawiająca autentyczności świadectw IW. Kontrole zgodnie z rozdziałem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki płatności: Instytucja zamawiająca nie udziela zaliczki. Podmioty zamawiające w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla realizacji zadań będących przedmiotem Umowy, rekompensatę na podstawie umów szczegółowych zawartych na podstawie umów ramowych w rozpatrywanym okresie, na podstawie zleceń płatności ad hoc od wydania potwierdzenia odbioru KDT. 135. § (1), (5) i (6) kodeksu cywilnego. 6: 130. Pkt (2) – (1) kodeksu cywilnego (w przypadku podwykonawstwa. 6: 130. W drodze odstępstwa od art. (1) do (2) ustawy o zamówieniach publicznych. 135. Jak określono w pkt (3)) i systemie podatkowym ustawy nr XCII z 2003 r.. Zgodnie z sekcją 36/A. Komisji.

Szczegółowe warunki i zabezpieczenia mellékkötelezettségeket umowy są określone w projekcie umowy stanowiącym część dokumentacji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Premiera – Departament stosunków umownych, 1077 Budapest, wesselényi u. 20-22., (vii) poziom 703.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podział oferty instytucji zamawiającej w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych. 68. § (1), (2), (4) i (6): Tylko oferty KDT. 68. Osoby, o których mowa w ust. (3) może być obecny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W ramach przetargu istniał wymóg felolvasólap (ustawa o zamówieniach publicznych. 66. § (5)).

2. Oferta zawiera oświadczenie oferenta, ustawy o zamówieniach publicznych. 66. Bek.-re, pkt (2) i (4) ustawy o zamówieniach publicznych. 66. Zamówienia w rozumieniu § (2) oryginałach należycie podpisane oświadczenie jest wymagane.

3. Podwykonawstwo: Instytucja pośrednicząca LF 66. Zgodnie z pkt (6).

4. Instytucja pośrednicząca LF 67. § (1) użytkownik, na podstawie oferty złożonej przez eekd-ba zestawienia.

5 részajánlattétel (ekonomicznych, technicznych i jakościowych i wykonania umowy na podstawie kryteriów odnoszących się do zamówienia na części jest nie do pogodzenia z ekonomicznej racjonalności zadania, które mają być realizowane, są nierozerwalnie ze sobą powiązane, jak również liczbę części, w stosownych przypadkach, wykonanie szeregu umów zawartych przez rzeczywistych funkcji służby zostałaby utracona.

6. Wymogi formalne: Instytucja pośrednicząca LF 66 – 67. W közbesz.) w wersji zamieszczonej w dok..

7. Oferty sporządzone są w zaproszeniu, prosimy o kontakt na adres podany w punkcie są przekazywane bezpośrednio lub pocztą przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.

8. Odpowiedniości oferentów na wykaz zakwalifikowanych dostawców, w porównaniu z (bardziej) gp.1 msz.1) 3), 2), 2)).

9. Wspólna oferta w ustawie Prawo zamówień publicznych. 35. Na podstawie tego artykułu.

10. Ofercie towarzyszą oferenta i podwykonawcy, zdolność koncepcji zdolności” (podmiot gospodarczy) uprawnionych do podpisania, podpisania deklaracji czy dany reprezentatywny egzemplarz ustawy V z 2006 podpisów 9. Aláírásmintát w pkt (1).

11. Változásbejegyzés: 321/2015. Korm.r. 13. Zgodnie z art. Jeśli nie nastąpiła zmiana rejestracji dotyczący tej deklaracji, musi być przecząca.

12. Podmiot zamawiający może wykluczyć oferenta projektu i utworzenie wspólnej oferty.

13. Podmioty zamawiające nie nakładają dodatkowych informacji, które nie zostały wcześniej uwzględnione w ofercie, w stosownych przypadkach uwzględniając wykonawcy ustawy o zamówieniach publicznych. 71. Na podstawie art. ust. (6).

14. Dodatkowych informacji udzielają: W kbt.56. na konsultacjach i wizyta na miejscu nie jest przewidziana.

15. Wadium: Oferta jest uzależnione od przedstawienia tej kwoty 10 000 000 HUF. Közbesz. szczegóły zostaną zawarte w dokumentacji.

16. Metoda i kryteria oceny Kryterium oceny stanowi najlepszą relację jakości do ceny (ustawa o zamówieniach publicznych. 76. Artykuł (2) (c)) oraz informacji na temat metody i przedstawione w dokumentach specyfikujących zamówienie.

Waga/cena oferty) 60: 1

Stawka godzinowa w wysokości 1,1 HUF netto na godzinę na 50;

Stawka godzinowa za 1.2 godzin funkcji nadzwyczajnych/10 HUF/waga netto;

2 Personel zaangażowany w jego personelu wykonujący Umowę posiadali kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz zagwarantowanie feladatellátását információbiztonság-irányítási system komunikacyjny (lub równoważnym certyfikatem ISO 27001 oraz opis dostaw/współczynnik korygujący 40.

Przy ocenie ofert, maksymalna i minimalna punktacja: 1 – pkt 200.

1 kryteria oceny przyznawane są punkty za pomocą następującego wzoru stosowanego w wytycznych urzędu zamówień publicznych (ké nr 61 z 2012 r.; 1.6.2012 lit. a) metody iii.a.1.ba w odwrotnej proporcji. W odniesieniu do 2 kryteriów oceny bezpośredniej/bezpośredniego pontkiosztás zamawiająca korzysta.

17. Zawodowego: W dokumentach zamówienia jest zaspokojenie mintafeladat. Közbesz. szczegóły zostaną zawarte w dokumentacji.

18. Procedura ustawy o zamówieniach publicznych. 104. § (3) oferenta z uwagi na zawarcie umowy ramowej. Druga część umowy ramowej w umowie szczegółowej. 105. Pkt (1) lit. c) mogą podjąć.

19. Opis zamówienia i certyfikaty, jakie mają zostać przedstawione bardziej szczegółowo przez humánerőforrás-terv közbesz. dokumentacji.

20. Podmiot zamawiający może wykluczyć oferty/wariant alternatywny.

21. Akredytowany konsultanta odpowiedzialnego udzielania zamówień publicznych: Dr Anita Nagy, numer rejestracyjny: 00903.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ustawy o zamówieniach publicznych. 148. Pkt (3) – (4).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2016