Υπηρεσίες - 368516-2019

Submission deadline has been amended by:  437498-2019
06/08/2019    S150    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Σύμπραξη καινοτομίας 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εργαλείο μεταγραφής ζωντανής ομιλίας σε κείμενο και μηχανικής μετάφρασης για 24 γλώσσες

2019/S 150-368516

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών προκειμένου να αποκτηθεί άδεια για ένα εργαλείο που είναι σε θέση να μεταγράψει και να μεταφράσει αυτόματα κοινοβουλευτικές πολυγλωσσικές συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο για 24 γλώσσες και τις υπηρεσίες πληροφορικής για την εφαρμογή του εν λόγω εργαλείου. Το εργαλείο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Εξάρτημα τεχνολογίας ASR (αναγνώριση γλώσσας + αυτόματη αναγνώριση ομιλίας), μηχανική μετάφραση, μηχανική μάθηση και διάδραση ανθρώπου-μηχανής, διεπαφή χρήστη.

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU
Ταχ. κωδικός: L-2929
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Stephane Vivard
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εργαλείο μεταγραφής ζωντανής ομιλίας σε κείμενο και μηχανικής μετάφρασης για 24 γλώσσες

Αριθμός αναφοράς: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72230000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υποστηρίξει την πολυγλωσσική καινοτομία και την ψηφιοποίηση όλων των επίσημων γλωσσών της ΕΕ μέσω στοχοθετημένων εξελίξεων. Σκοπεύει λοιπόν να ξεκινήσει μια εταιρική σχέση καινοτομίας προκειμένου να αποκτήσει άδεια για ένα εργαλείο που είναι σε θέση να μεταγράψει και να μεταφράσει αυτόματα πολυγλωσσικές συζητήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε πραγματικό χρόνο.

Το εργαλείο θα μπορεί επίσης να μάθει από διορθώσεις και υποστηρικτικά δεδομένα καθώς και από τα σχόλια των χρηστών, ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα ποιότητας με την πάροδο του χρόνου. Στόχος είναι η παροχή μίας χρήσιμης υπηρεσίας στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσβαση στις συζητήσεις μέσω οθόνης καθώς και η προσβασιμότητα για τα κωφά άτομα και τα βαρύκοα άτομα που σήμερα δεν έχουν άμεση πρόσβαση στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο απώτερος στόχος είναι η παροχή μιας αυτόματης υπηρεσίας μεταγραφής και μετάφρασης για κοινοβουλευτικές συζητήσεις που καλύπτουν τις 24 επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιεί το θεσμικό όργανο.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
Κωδικός NUTS: BE10
Κωδικός NUTS: FRF1
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Κυρίως στις Βρυξέλλες, αλλά και στο Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο + στα γραφεία του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε να αναθέσει τη σύμβαση αυτή στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης εταιρικής σχέσης για την καινοτομία, η οποία θα διεξαχθεί σε 2 στάδια:

Πρώτο στάδιο της διαδικασίας — κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ακόλουθα έγγραφα (τα οποία προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα οποία πρέπει να είναι δεόντως χρονολογημένα και υπογεγραμμένα):

Παράρτημα Ι: Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής,

Παράρτημα ΙΙ: Έντυπο οικονομικών στοιχείων,

Παράρτημα IV: Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με ομάδες οικονομικών φορέων (κατά περίπτωση),

Παράρτημα V: Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους (κατά περίπτωση).

Έγγραφα που αποδεικνύουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα ακόλουθα σημεία της συγγραφής υποχρεώσεων:

14.1) Νομική και κανονιστική ικανότητα,

14.2) Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα,

14.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα — συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τα ανωτέρω έγγραφα θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού (σημείο 13) και των κριτηρίων επιλογής (σημείο 14) της συγγραφής υποχρεώσεων.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα συμπεριληφθούν σε κλειστό κατάλογο βάσει του βαθμού συμμόρφωσης της υποψηφιότητάς τους με την τεχνική και επαγγελματική ιδιότητα σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης που περιγράφεται στο σημείο 14.4 της συγγραφής υποχρεώσεων.

Τουλάχιστον 3 και το πολύ 5 επιλεγμένοι υποψήφιοι θα γίνουν δεκτοί στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής είναι μικρότερος των 3, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία καλώντας τους υποψηφίους με τις απαιτούμενες ικανότητες.

Δεύτερο στάδιο της διαδικασίας — ανάθεση.

Οι υποψήφιοι που έχουν συμπεριληφθεί σε κλειστό κατάλογο κατά το πρώτο στάδιο θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται στο σημείο 15 της συγγραφής υποχρεώσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τη σύμβαση μόνο αφού έχει διαπραγματευθεί τις αρχικές προσφορές. Οι ελάχιστες απαιτήσεις (βλέπε παράρτημα VII της συγγραφής υποχρεώσεων, σημείο 7) και τα κριτήρια ανάθεσης (βλέπε σημείο 15 της συγγραφής υποχρεώσεων) δεν υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναθέσει σύμβαση σε 3 κατ΄ ανώτατο όριο (ή λιγότερους) υποψήφιους που έχουν καλύτερη κατάταξη σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της ανάθεσης.

Ο κάθε ένας από τους 3 (ή λιγότερους) αναδόχους θα αναπτύξει ένα πρωτότυπο του εργαλείου, όπως περιγράφεται στο σημείο 3 της συγγραφής υποχρεώσεων (στάδιο 1 της εταιρικής σχέσης για την καινοτομία - ένταξη 10 γλωσσών).

Στο τέλος του σταδίου 1, το(τα) πρωτότυπο(α) θα αξιολογηθεί(ούν) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο σημείο 6 των τεχνικών προδιαγραφών (βλέπε παράρτημα VII της συγγραφής υποχρεώσεων). Ο ανάδοχος του οποίου το πρωτότυπο εκτελεί καλύτερα την αξιολόγηση θα συνεχίσει τις εργασίες στα στάδια 2 — ένταξη 9 γλωσσών και 3 — ένταξη 5 γλωσσών αυτής της εταιρικής σχέσης για την καινοτομία. Οι συμβάσεις των μη επιλεγέντων αναδόχων θα τερματιστούν.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των προτεινόμενων λύσεων / Στάθμιση: 35 βαθμοί
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα των πτυχών πληροφορικής και της προσφερόμενης τεχνικής υποστήριξης / Στάθμιση: 30 βαθμοί
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της διαχείρισης σχεδίου / Στάθμιση: 15 βαθμοί
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της ζωντανής παρουσίασης / Στάθμιση: 20 βαθμοί
Τιμή - Στάθμιση: 50 βαθμοί
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση θα ανανεώνεται σιωπηρώς σε βάση περιόδων 3μηνης διάρκειας, ωστόσο η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τους 36 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, εκτός αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλει ένσταση με συστημένη επιστολή η οποία αποστέλλεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη λήξη της ημερομηνίας ανανέωσης. Η ανανέωση δεν συνεπάγεται καμία τροποποίηση ή αναβολή των υφιστάμενων υποχρεώσεων.

II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 3
Μέγιστος αριθμός: 5
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα συμπεριληφθούν σε κλειστό κατάλογο βάσει του βαθμού συμμόρφωσης της υποψηφιότητάς τους με την τεχνική και επαγγελματική ιδιότητα σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης που περιγράφεται στο σημείο 14.4 της συγγραφής υποχρεώσεων.

Τουλάχιστον 3 και το πολύ 5 επιλεγμένοι υποψήφιοι θα γίνουν δεκτοί στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής είναι μικρότερος των 3, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία καλώντας τους υποψηφίους με τις απαιτούμενες ικανότητες.

Οι υποψήφιοι που έχουν συμπεριληφθεί σε κλειστό κατάλογο κατά το πρώτο στάδιο θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται στο σημείο 15 της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, με εξαίρεση τους διεθνείς οργανισμούς.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Σύμπραξη καινοτομίας
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/09/2019
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 02/12/2019
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας/προσφοράς, οι προδιαγραφές και το σχέδιο της σύμβασης-πλαίσιο διατίθενται και μπορούν να καταφορτωθούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249

Η υποψηφιότητα/προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρονική συσκευή μνήμης (μονάδα USB ή CD ή DVD) που περιέχει πλήρες και ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο του αρχικού διαγωνισμού σε μορφή PDF.

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ζητήσουν από τους υποψήφιους να συμπληρώσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας/προσφορές που είναι ελλιπείς ή δυσανάγνωστες ή δεν έχουν την απαιτούμενη μορφή.

Πιθανή υπογραφή των συμβάσεων-πλαίσιο: Απρίλιος 2020.

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η γλώσσα εργασίας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η αγγλική.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/07/2019