Usluge - 368516-2019

Submission deadline has been amended by:  437498-2019
06/08/2019    S150

Luksemburg-Luxembourg: Alat za pretvaranje govora uživo u tekst i za strojno prevođenje za 24 jezika

2019/S 150-368516

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

U skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18.7.2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, Europski parlament odlučio je izdati ovaj poziv na dostavu ponuda radi stjecanja licence za alat kojim se mogu automatski transkribirati i prevesti parlamentarne višejezične rasprave u stvarnom vremenu na 24 jezika te za IT usluge kojima se taj alat implementira. Alatom trebaju biti obuhvaćene sljedeće komponente: tehnološka komponenta automatskog prepoznavanja govora (identifikacija jezika + automatsko prepoznavanje govora), strojno prevođenje, strojno učenje i interakcija stroja i čovjeka, korisničko sučelje.

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Stephane Vivard
E-pošta: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Alat za pretvaranje govora uživo u tekst i za strojno prevođenje za 24 jezika

Referentni broj: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72230000 Usluge razvoja programske podrške po narudžbi korisnika
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski parlament želi podržati višejezičnu inovaciju i digitalizaciju svih službenih jezika EU-a s pomoću ciljanog razvoja. Stoga želi ući u inovacijsko partnerstvo kako bi se stekla licenca za alat kojim se mogu automatski transkribirati i prevoditi parlamentarne višejezične rasprave u stvarnom vremenu.

Alatom će se moći i učiti iz pogrešaka te pratećih podataka, kao i iz povratnih informacija korisnika, kako bi se tijekom vremena povećala razina kvalitete. Cilj je pružiti korisnu uslugu članovima Europskog parlamenta u pristupanju raspravama na ekranima te omogućiti pristup gluhim i nagluhim osobama koje trenutačno nemaju izravan pristup raspravama Europskog parlamenta. Krajnji je cilj omogućiti automatsku transkripciju i uslugu prevođenja za parlamentarne rasprave obuhvaćajući 24 službena jezika kojima se u ovoj instituciji koristi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS kod: FRF1 Alsace
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Uglavnom Bruxelles, ali i Strasbourg i Luxembourg + ured izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Europski parlament odlučio je dodijeliti ovaj ugovor u okviru postupka nabave inovacijskog partnerstava koji će se provesti u 2 koraka:

Prvi korak postupka — kriteriji za isključenje i odabir.

Natjecatelji bi Europskom parlamentu trebali dostaviti sljedeće dokumente (priložene specifikacijama, propisno datirane i potpisane):

Prilog I.: Izjava o istinitosti podataka ponuditelja u pogledu kriterija za isključenje i odabir;

Prilog II.: Obrazac o financijskoj identifikaciji;

Prilog IV.: Obrazac s podacima o grupama gospodarskih subjekata (ako je primjenjivo);

Prilog V.: Izjava u pogledu podizvoditelja (ako je primjenjivo).

Dokumenti kojima se dokazuju kriteriji za odabir opisani u sljedećim točkama specifikacija:

14.1) Pravna i regulatorna sposobnost;

14.2) Financijska i ekonomska sposobnost;

14.3) Tehnička i stručna sposobnost – sukladnost s minimalnim zahtjevima.

Svi kandidati koji podnesu navedene dokumente bit će ocijenjeni prema kriterijima za isključenje (točka 13.) i kriterijima za odabir (točka 14.) specifikacija.

Odabrane će se kandidate izabrati u uži krug na temelju razine sukladnosti s njihovom kandidaturom u pogledu tehničke i stručne sposobnosti prema metodi ocjenjivanja opisanoj u točki 14.4. specifikacija.

Najmanje 3 od najviše 5 odabranih natjecatelja bit će pušteni u drugi krug postupka. U slučaju kada je broj kandidata koji su sukladni s kriterijima za isključenje i odabir manji od 3, Europski parlament može nastaviti s postupkom pozivajući natjecatelje s potrebnim sposobnostima.

Drugi korak postupka — dodjela.

Natjecatelji iz užeg izbora tijekom prvog koraka bit će pozvani da podnesu ponudu na temelju kriterija za dodjelu utvrđenih u točki 15. specifikacija.

Europski parlament zadržava pravo dodjeljivanja ugovora nakon pregovora o početnom pozivu na nadmetanje. Minimalni zahtjevi (vidjeti Prilog VII. specifikacija, točka 7.) i kriteriji za dodjelu (vidjeti točku 15. specifikacija) ne podliježu pregovorima.

Europski parlament dodijelit će ugovor najviše 3 (ili manje) ponuditeljima koji su najbolje rangirani prema kriterijima ocjene za dodjelu.

Svaki od 3 (ili manje) izvoditelja mora izraditi prototip alata kako je opisano u točki 3. specifikacija (1. faza inovacijskog partnerstva – integracija 10 jezika).

Na kraju 1. faze će Europski parlament ocijeniti prototip(ove) u skladu s metodologijom opisanom u točki 6. tehničkih specifikacija (vidjeti Prilog VII. specifikacija). Izvoditelj čiji prototip ima najbolje performanse u ocjenjivanju nastavit će rad u 2. fazi – integraciju 9 jezika i 3 – integracija 5 jezika ovog inovacijskog partnerstva. Ugovori s izvoditeljima koje se neće zadržati raskinut će se.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta predloženog rješenja / Ponder: 35 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta ponuđenih IT aspekata i tehničke podrške / Ponder: 30 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta upravljanja projektima / Ponder: 15 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta demonstracije uživo / Ponder: 20 bodova
Cijena - Ponder: 50 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor se obnavlja prešutno na 3-mjesečnoj osnovi, ali njegovo trajanje ne smije biti dulje od 36 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim ako se jedna od ugovornih strana tome ne usprotivi u preporučenom pismu poslanom barem 1 mjesec prije isteka datuma obnavljanja. Takvo obnavljanje ugovora ne smije uključivati preinake ni odgađanje postojećih obveza.

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 3
Najveći broj: 5
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

Odabrane će se kandidate izabrati u uži krug na temelju razine sukladnosti s njihovom kandidaturom u pogledu tehničke i stručne sposobnosti prema metodi ocjenjivanja opisanoj u točki 14.4. specifikacija.

Najmanje 3 od najviše 5 odabranih natjecatelja bit će pušteni u drugi krug postupka. U slučaju kada je broj kandidata koji su sukladni s kriterijima za isključenje i odabir manji od 3, Europski parlament može nastaviti s postupkom pozivajući natjecatelje s potrebnim sposobnostima.

Natjecatelji iz užeg izbora tijekom prvog koraka bit će pozvani da podnesu ponudu na temelju kriterija za dodjelu utvrđenih u točki 15. specifikacija.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Od ponuditelja se traži da budu upisani u relevantni strukovni ili trgovački registar, osim u slučaju međunarodnih organizacija.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Partnerstvo za inovacije
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 02/12/2019
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Poziv na dostavljanje kandidature/ponude, specifikacije i nacrt okvirnog ugovora dostupni se na sljedećoj adresi e-nadmetanja, s koje se mogu i preuzeti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249

Uz kandidaturu/ponudu mora se dostaviti elektronički memorijski uređaj (USB priključak ili CD ili DVD) koji sadrži cjelovitu i točnu elektroničku kopiju originalne ponude u formatu PDF.

Uprava Europskog parlamenta tražit će od ponuditelja da dovrše svaku kandidaturu/ponudu koja je nepotpuna ili nečitka ili koja nije formatirana u skladu sa zahtjevima.

Mogući potpis okvirnih ugovora: travanj 2020.

Naglašavamo da je radni jezik ovog poziva na nadmetanje engleski.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/07/2019