Diensten - 368516-2019

Submission deadline has been amended by:  437498-2019
06/08/2019    S150

Luxemburg-Luxemburg: Een tool voor spraak-naar-tekst en machinevertaling voor 24 talen

2019/S 150-368516

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18.7.2018 tot vaststelling van financiële regels die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Unie, heeft het Europees Parlement besloten deze uitnodiging tot inschrijving uit te schrijven voor de verwerving van een licentie voor een tool waarmee parlementaire meertalige debatten automatisch in realtime kunnen worden getranscribeerd en vertaald in 24 talen, en de werving van IT-diensten voor het ten uitvoer leggen van die tool. De tool omvat de volgende componenten: ASR-technologiecomponent (identificatie van de taal en automatische spraakherkenning), machinale vertaling, machinaal leren en interactie tussen mens en machine, gebruikersinterface.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Een tool voor spraak-naar-tekst en machinevertaling voor 24 talen

Referentienummer: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72230000 Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Europees Parlement wenst meertalige innovatie en de digitalisering van alle officiële EU-talen met behulp van gerichte ontwikkelingen te ondersteunen. Het beoogt derhalve een innovatiepartnerschap te sluiten voor de verwerving van een licentie met betrekking tot een tool die automatisch parlementaire meertalige debatten in realtime kan transcriberen en vertalen.

De tool moet ook kunnen leren van correcties en ondersteunende gegevens, evenals van feedback van gebruikers, ter verbetering van de kwaliteitsniveaus in de loop van de tijd. Het doel is het verlenen van nuttige diensten aan leden van het Europees Parlement om toegang te verwerven tot debatten op het scherm, alsook aan dove en slechthorende mensen die momenteel geen rechtstreekse toegang hebben tot de debatten van het Europees Parlement. Het uiteindelijke doel is het verlenen van een automatische transcriptie- en vertaaldienst voor parlementaire debatten die de 24 officiële talen die door de instantie worden gebruikt bestrijken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-code: FRF1 Alsace
Voornaamste plaats van uitvoering:

voornamelijk in Brussel, maar ook in Straatsburg en Luxemburg + in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Europees Parlement wil deze opdracht gunnen overeenkomstig een aanbestedingsprocedure voor innovatiepartnerschappen die in 2 fases zal worden uitgevoerd:

Eerste fase van de procedure — uitsluitings- en selectiecriteria.

De gegadigden moeten de volgende documenten verstrekken aan het Europees Parlement (als bijlage bij het bestek, naar behoren ondertekend en gedagtekend):

bijlage I: officiële verklaring op erewoord van de inschrijver met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria;

bijlage II: financieel identificatieformulier;

bijlage IV: informatieformulier met betrekking tot groepen ondernemers (indien van toepassing);

bijlage VI: verklaring met betrekking tot onderaannemers (indien van toepassing).

Documenten waaruit de onderstaande selectiecriteria blijken, zoals vermeld in het bestek:

14.1) wettelijke en regelgevende bekwaamheid;

14.2) financiële en economische draagkracht;

14.3) vakbekwaamheid en vakkundigheid — naleving van de minimumvereisten.

Alle gegadigden die voornoemde documenten indienen, worden beoordeeld op basis van de uitsluitings- (punt 13) en selectiecriteria (punt 14) van het bestek.

Geselecteerde gegadigden worden geselecteerd op basis van de mate waarin hun kandidatuur in overeenstemming is met de technische en professionele capaciteit volgens de beoordelingsmethode beschreven in punt 14.4) van het bestek.

Minstens 3 en maximaal 5 geselecteerde gegadigden worden geselecteerd voor de tweede fase van de procedure. Als het aantal gegadigden dat aan de uitsluitings- en selectiecriteria voldoet lager is dan 3, kan het Europees Parlement de procedure voortzetten door de gegadigden met de vereiste capaciteiten uit te nodigen.

Tweede fase van de procedure — gunning.

De geselecteerde gegadigden uit de eerste fase worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen op basis van de gunningscriteria van punt 15) van het bestek.

Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om de opdracht slechts na onderhandeling over de initiële inschrijvingen te gunnen. Over de minimumvereisten (zie bijlage VII, onder punt 7) van het bestek) en de gunningscriteria (onder punt 15) van het bestek) wordt niet onderhandeld.

Het Europees Parlement gunt een opdracht aan maximaal 3 (of minder) inschrijvers die het hoogst gerangschikt zijn volgens de gunningscriteria van de beoordeling.

De 3 (of minder) contractanten zullen elk een prototype van de tool ontwikkelen zoals beschreven in punt 3) van het bestek (fase 1 van het innovatiepartnerschap (integratie van 10 talen)).

Aan het einde van fase 1 worden de prototypes door het Europees Parlement beoordeeld overeenkomstig de in punt 6) van de technische specificaties (bijlage VII van het bestek) beschreven methode. De contractant die volgens de beoordeling het best presterende prototype heeft, zal het werk in fase 2 (integratie van 9 talen) en fase 3 (integratie van 5 talen) van dit innovatiepartnerschap voortzetten. De contracten van niet-geselecteerde contractanten worden beëindigd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde oplossing / Weging: 35 punten.
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de aangeboden IT-aspecten en technische ondersteuning / Weging: 30 punten.
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van het projectbeheer / Weging: 15 punten.
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de livedemonstratie / Weging: 20 punten.
Prijs - Weging: 50 punten.
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt op basis van driemaandelijkse periodes stilzwijgend verlengd, maar de looptijd ervan mag niet meer bedragen dan 36 maanden vanaf de datum van de inwerkingtreding ervan, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet in een aangetekende brief die ten minste 1 maand vóór het verstrijken van de datum van de verlenging aan de andere partij wordt toegezonden. Een dergelijke verlenging brengt geen enkele wijziging of uitstel van de geldende verplichtingen met zich mee.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Geselecteerde gegadigden worden geselecteerd op basis van de mate waarin hun kandidatuur in overeenstemming is met de technische en professionele capaciteit volgens de beoordelingsmethode beschreven in punt 14.4) van het bestek.

Minstens 3 en maximaal 5 geselecteerde gegadigden worden geselecteerd voor de tweede fase van de procedure. Als het aantal gegadigden dat aan de uitsluitings- en selectiecriteria voldoet lager is dan 3, kan het Europees Parlement de procedure voortzetten door de gegadigden met de vereiste capaciteiten uit te nodigen.

De geselecteerde gegadigden uit de eerste fase worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen op basis van de gunningscriteria van punt 15) van het bestek.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver moet ingeschreven zijn in een relevant beroeps- of handelsregister, met uitzondering van internationale organisaties.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Innovatiepartnerschap
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 02/12/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De uitnodiging tot indiening van een aanvraag/inschrijving, het bestek en de ontwerpraamovereenkomst zijn te downloaden op het volgende internetadres voor elektronische inschrijving: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249

De aanvraag/inschrijving moet vergezeld gaan van een elektronisch geheugenapparaat (usb-stick, cd of dvd) met een volledige en exacte elektronische kopie van de originele inschrijving in pdf-formaat.

De administratie van het Europees Parlement zal de inschrijvers verzoeken elke aanvraag/inschrijving in te vullen die niet volledig of onleesbaar is of die niet is opgemaakt volgens de vereisten.

Beoogde ondertekening van de raamovereenkomsten: april 2020.

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat het Engels de werktaal is voor deze oproep tot inschrijving.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/07/2019